{0171} : Ψυχολογίας (Αθήνα) – Ε.Κ.Π.Α.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/11/2023

. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα  Ψυχολογίας (Αθήνα)

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα 15784

Τηλέφωνα: 210 7277519, 210 7277965, 210 7277965 Fax: 210 7277459 Email: secr@psych.uoa.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του τμήματος Ψυχολογίας   είναι η εκπαίδευση επι­στημόνων στην κατανόηση, μελέτη, έρευνα και ερμη­νεία της συμπεριφοράς των ανθρώπων.

Πιο συγκεκριμένα το  τμήμα  Ψυχολογίας  σκοπό έχει  να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να κατανοούν, να μελετούν, να ερευνούν να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Επίσης σκοπός τους είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας, και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της ψυχολογίας.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2013. Αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Ψυχολογίας, το οποίο υλοποιούσε ο Τομέας Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας από το 1992.

Το Τμήμα Ψυχολογίας έχει ως κύριο σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή της διδασκαλίας, της έρευνας και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το Τμήμα Ψυχολογίας έχει ως στόχους:

 • την παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στους κύριους κλάδους της ψυχολογικής επιστήμης, σε όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό),
 • την παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την προώθηση της ψυχολογικής γνώσης και πρακτικής,
 • τη δικτύωση με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την ανάπτυξη συνεργειών, και
 • τη διασύνδεση με φορείς της κοινότητας για τη βελτίωση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού, παιδιών και ενηλίκων.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Ο ψυχολόγος ασχολείται με την κατανόηση και την ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων. Μελετά τις εκδηλώσεις της φυσιολογικής και της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, τόσο των ατόμων όσο και των κοινωνικών ομάδων. Ιδιαιτέρως, εστιάζει το ενδιαφέρον του στη δυναμική διαμόρφωση και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς σε συνάρτηση με ενδοατομικούς (βιολογικούς, ψυχολογικούς), διατοπικούς (διαπροσωπικούς), διομαδικούς (οργανωσιακούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς) και περιβαλλοντικούς (οικολογικούς) παράγοντες. Εφαρμόζει τις επιστημονικές γνώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητές του/της σε ποικίλα εργασιακά πλαίσια με σκοπό την πρόληψη, την παρέμβαση, τη λειτουργικότητα, την ένταξη και την ψυχική ευεξία ατόμων, ενηλίκων και παιδιών, και ομάδων του γενικού πληθυσμού ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την κοινωνική θέση και τις προσωπικές ιδιαιτερότητες ή προτιμήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης.

Επιστημονικές γνώσεις:

 • Να γνωρίζουν τους βασικούς ψυχολογικούς κλάδους, τις κυριότερες θεωρίες και τα επιστημολογικά ρεύματα της ψυχολογίας στην ιστορική τους προοπτική.
 • Να γνωρίζουν τις μεθόδους έρευνας στην ψυχολογία, καθώς και τις τεχνικές συλλογής και  βασικής ανάλυσης δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς.
 • Να διαθέτουν βασικές γνώσεις αναφορικά με τις κυριότερες μεθόδους και τεχνικές ψυχολογικής εκτίμησης και αξιολόγησης.
 • Να γνωρίζουν τα στάδια μεθοδολογικού σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης ψυχολογικών παρεμβάσεων.
 • Να γνωρίζουν τις αρχές δεοντολογίας και ηθικής στην επιστημονική έρευνα και στην άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου.
 • Να διαθέτουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν σπουδές περαιτέρω ειδίκευσης σε κάποιον ψυχολογικό κλάδο ή τομέα εφαρμογών της ψυχολογίας.

Επαγγελματικές δεξιότητες:

 • Να είναι σε θέση να αναζητούν, να εντοπίζουν και να αξιοποιούν έγκυρες και αξιόπιστες πηγές ψυχολογικού περιεχομένου στην ελληνόφωνη και διεθνή βιβλιογραφία.
 • Να γνωρίζουν τα βασικά ψυχομετρικά μέσα, εργαλεία και τεχνικές που δεν απαιτούν περαιτέρω ειδίκευση.
 • Να είναι σε θέση να συντάσσουν βασικά δοκίμια ψυχολογικού περιεχομένου (π.χ. εμπειρική μελέτη).
 • Να διαθέτουν κριτική σκέψη και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γενικές αρχές, τις βασικές θεωρίες και τις μεθόδους της ψυχολογίας σε ποικίλα εργασιακά και οργανωσιακά πλαίσια, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας της επιστήμης.
 • Να συνεργάζονται με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας.

Δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης:

 • Να ακούν με προσοχή τα αιτήματα και τις θέσεις των συνομιλητών τους χωρίς να τους κατευθύνουν.
 • Να αναγνωρίζουν τον τρόπο που το περιβάλλον, η κουλτούρα, οι φορείς και οι διεργασίες της
  κοινωνικοποίησης συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ατομικών διαφορών.
 • Να έχουν ενσυναίσθηση (να μπορούν να “μπουν στη θέση” των άλλων και να κατανοούν τη
  δική τους οπτική).
 • Να δείχνουν ανοχή στη διαφορετικότητα και να λειτουργούν χωρίς προκαταλήψεις.
 • Να διακρίνουν και να σέβονται τα όρια στις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Να αναγνωρίζουν και να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες
  κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως κυρίαρχο μέλημα την άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή γενικών αλλά και ειδικών επιστημονικών γνώσεων, με την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα επιστημονικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης, και με την πρακτική τους άσκηση στο τελευταίο έτος των σπουδών τους. Τα μαθήματα του Τμήματος διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή. Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα στα οποία η εγγραφή και η επιτυχής εξέταση είναι υποχρεωτική. Ως μαθήματα κατ’ επιλογή χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ορισμένα, ώστε να συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό των 53 μαθημάτων.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Ψυχολογίας  είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Μαθήματα :

Υποχρεωτικά μαθήματα Ψυχολογίας: Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς στα παρακάτω 21 μαθήματα.

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι,  Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ, Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς, Γνωστική Ψυχολογία Ι, Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ, Διαπολιτισμική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία Ι, Κλινική Ψυχολογία ΙΙ, Κοινωνική Ψυχολογία Ι, Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ, Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία, Νευροψυχολογία Ι, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Ι, Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς ΙΙ, Σχολική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία: Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης, Ψυχολογία της Προσωπικότητας, Ψυχολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών, Ψυχοπαθολογία.

Κατ’ επιλογή μαθήματα Ψυχολογίας: Από τις παρακάτω 4 ομάδες μαθημάτων Ψυχολογίας, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 20 μαθήματα κατ’ ελάχιστο (τουλάχιστον 3 μαθήματα από κάθε ομάδα).

ΟΜΑΔΑ Ι (Αναπτυξιακή – Σχολική Ψυχολογία)

Εφηβεία και Αναδυόμενη Ενηλικίωση, Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας: Δια Βίου Ανάπτυξη, Αξιολόγηση Ψυχοεκπαιδευτικών Αναγκών και Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας σε Τάξεις Μικτών Ικανοτήτων, Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Ανάπτυξη Προσωπικότητας , Ψυχολογία της Μάθησης,  Γλωσσική Ανάπτυξη, Δυσκολίες Προσαρμογής στο Σχολείο και την Οικογένεια, Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας, Ψυχολογική Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα, Πρόληψη και Παρέμβαση στην Οικογένεια και στο Σχολείο, Οικογένεια και Ανάπτυξη,  Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών, Αξιολόγηση Γνωστικών και Μαθησιακών Ικανοτήτων, Εφαρμοσμένα Θέματα Παθολογικού Γήρατος, Γλωσσικές Δυσκολίες: Οριοθέτηση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση, Ειδικά θέματα στη Σχολική Ψυχολογία, Σχολική Αποτελεσματικότητα: Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας.

ΟΜΑΔΑ ΙΙ (Προσωπικότητα – Κλινική Ψυχολογία)

Ψυχολογία των Κινήτρων, Ψυχαναλυτικές Θεωρίες Προσωπικότητας, Γνωσιακές-συμπεριφοριστικές Θεωρίες Προσωπικότητας, Ψυχοδιαγνωστική – Αξιολόγηση Προσωπικότητας, Ψυχικής Λειτουργίας και Ψυχοπαθολογίας,Ψυχοδυναμικές Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία, Γνωσιακές-συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία, Συστημικές Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία, Κοινωνική Ένταξη και Φροντίδα Ατόμων με Αναπηρία και των Οικογενειών τους, Ψυχολογία της Υγείας, Ψυχανάλυση και Γλώσσα, Βασικές Έννοιες στην Ψυχανάλυση: Λακανική Προσέγγιση,  Ψυχαναλυτική Κλινική: Λακανική Προσέγγιση, Συμβουλευτική Ψυχολογία: Ειδικά Θέματα,  Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Υγείας: Κλινικές Παρεμβάσεις, Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση: Θεωρία και Πράξη, Ψυχοεκπαίδευση Οικογενειών των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας, Ειδικά Θέματα στην Κλινική Ψυχολογία, Ειδικά Θέματα στην Ψυχολογία της Υγείας.

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ (Κοινωνική – Διαπολιτισμική Ψυχολογία)

Στάσεις και Αξίες, Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Κοινωνική Αλληλεπίδραση και Διαπροσωπικές Σχέσεις: Συστημική Προσέγγιση, Οργανωσιακή και Εργασιακή Ψυχολογία, Κοινωνική-Ψυχολογική Ανάλυση της Οικογένειας, Ψυχολογία της Μετανάστευσης, Ψυχολογία των Φύλων, Εφαρμοσμένη Κοινωνική Ψυχολογία, Ψυχολογία των Ομάδων, Ψυχολογία της Επικοινωνίας, Δικαστική Ψυχολογία, Πολιτική Ψυχολογία.

ΟΜΑΔΑ ΙV (Γνωστική Ψυχολογία – Μέθοδοι – Εφαρμογές)

Τεστ και Ερωτηματολόγια Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Επαγγελματική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση, Ιστορία της Ψυχολογίας, Επαγγελματική Συμβουλευτική, Ψυχολογία της Γλώσσας,  Ψυχομετρία Ι, Πειραματική Ψυχολογία, Ψυχομετρία ΙΙ, Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση, Αθλητική Ψυχολογία, Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία, Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Ψυχολογική Έρευνα, Επαγγελματική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Νευροψυχολογία ΙΙ, Ψυχολογία του Διαδικτύου, Δεοντολογία στην Ψυχολογία, Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας.

Μαθήματα άλλων Τμημάτων

Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 9 μαθήματα κατ’ ελάχιστο, τα οποία επιλέγουν ελευθέρως από τα διδασκόμενα σε οποιοδήποτε πανεπιστημιακό Τμήμα της χώρας, πλην των Τμημάτων Ψυχολογίας.

Οι φοιτητές πρέπει να υλοποιήσουν πρακτική άσκηση σε ιδρύματα και φορείς της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (π.χ. κέντρα ψυχικής υγείας, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα πρόληψης, μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, συμβουλευτικά κέντρα, κέντρα ειδικής αγωγής, σχολικά πλαίσια, κ.λπ.). Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, έχει διάρκεια 160 ωρών κατ’ ελάχιστο και πραγματοποιείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών (εξάμηνα Ζ΄ και Η΄), εντός χρονικού διαστήματος όχι μικρότερου των δύο μηνών.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας οδηγεί σε πτυχίο Ψυχολογίας (Π.Δ. 84/2013). Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32).

Οι Πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • σε Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Εργασίας 
 • σε Σχολές, Οικοτροφεία, Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων, Προγράμματα Αλφαβητισμού 
 • σε Ψυχιατρικές Κλινικές Νοσοκομείων ή σε Ιδιωτικές Κλινικές 
 • σε Γραφεία Παροχής Ψυχολογικών Συμβουλών 
 • σε επιχειρήσεις, σε Συμβουλευτικά Κέντρα 
 • σε Ερευνητικά Κέντρα  στη Διαφήμιση και το Marketing
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες  σε δικό τους γραφείο, συμβουλευτικό κέντρο, κ.α.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Οι απόφοιτοι  του τμήματος Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.  έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, κατόπιν αιτήσεως τους στις Διευθύνσεις Υγείας των κατ’ τόπους Περιφερειών /ΚΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278 τ.Α’/ 20.12.1979) 
 • Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια ψυχολόγου. Η άδεια κατοχυρώνει τον δικαιούχο στη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, κ.ά.
 • Τα επαγγελματικά του δικαιώματα κατοχυρώνονται επίσης νομοθετικά: Νόμοι για άδεια άσκησης επαγγέλματος: ΦΕΚ 1331 /31.12.1998. Τέλος ο κώδικας άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου: (ΦΕΚ 2344 τ.Β’/18.06.2019)

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

πηγή: Unique Minds GR

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0171

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  169 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.395

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.845

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ