Eισαγωγή στα γερμανικά πανεπιστήμια για απόφοιτους ελληνικού Λυκείου

Στη Γερμανία αποκτάται τίτλος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Abitur) μετά από φοίτηση σε σχολείο επί δώδεκα σχολικά έτη. Παρέχει τη δυνατότητα σπουδών σε πανεπιστήμια και ανώτερα τεχνολογικά ιδρύματα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό Λύκειο και θέλουν να σπουδάσουν σε γερμανικό πανεπιστήμιο, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες τρεις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις (Zulassungsvoraussetzungen):

α). Να έχουν στην κατοχή τους έγκυρο και αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιτρέπει την πρόσβαση (Zulassung) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

Ειδικά για τους Έλληνες σε προπτυχιακό επίπεδο απαιτείται απολυτήριο Λυκείου μαζί με βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια δεν υπολογίζεται ο βαθμός απολυτηρίου αλλά αποκλειστικά ο βαθμός πρόσβασης, ο οποίος πρέπει να είναι ανώτερος του 10,00. Όσον αφορά την επιλογή σχολής, μπορούν να επιλεγούν μόνο οι σχολές της κατεύθυνσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο απαιτείται βασικό πτυχίο του ανάλογου γνωστικού πεδίου και σε επίπεδο διδακτορικού απαιτείται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο ίδιο ή παρεμφερές γνωστικό πεδίο.

Προσοχή: Τονίζεται ότι το απολυτήριο λυκείου από μόνο του δεν είναι επαρκές προσόν για την πρόσβαση στα γερμανικά πανεπιστήμια (είναι αντίστοιχο του Realschule). Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους απόφοιτους των ελληνικών Λυκείων της Γερμανίας, οι οποίοι πρέπει να συμμετάσχουν στις ειδικές εξετάσεις ομογενών και να επιτύχουν τουλάχιστον τη βάση. Το απολυτήριο μαζί με τη βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής θεωρούνται ισότιμα με το γερμανικό απολυτήριο (Abitur).

β). Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι ακαδημαϊκά κατάλληλος/η για το επιλεγόμενο πρόγραμμα σπουδών:

Σε προπτυχιακό επίπεδο ορισμένες ανώτατες σχολές υποβάλλουν τους/τις υποψήφιους/ες σε μία δοκιμασία καταλληλότητας (Eignungstest), σε μεταπτυχιακό επίπεδο απαιτούν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις, ενώ σε επίπεδο διδακτορικού γίνεται εκ των προτέρων συνεννόηση. Για περαιτέρω διευκρινίσεις – ανάλογα με την ανώτατη σχολή προτίμησης – ο/η υποψήφιος/α πρέπει να συνεννοείται εκ των προτέρων με την εκάστοτε Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών Φοιτητών (Akademisches Auslandsamt) που υπάρχει σε κάθε ανώτατη σχολή ως υποστηρικτική διοικητική υπηρεσία.

γ). Πρέπει να υπάρχει αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της γερμανικής γλώσσας (τουλάχιστον σε επίπεδο Mittelstufe II – C1), καθώς επίσης και της αγγλικής γλώσσας (σε ορισμένες σχολές):

Σε προπτυχιακό επίπεδο – ιδιαίτερα στα διεθνή προγράμματα σπουδών των σχολών – υπάρχει κατ’ αρχήν η δυνατότητα παρακολούθησης στα αγγλικά, επομένως γίνονται δεκτοί/ές και υποψήφιοι/ες με άριστη γνώση αγγλικών αλλά χωρίς επαρκή γνώση γερμανικών, με την υποχρέωση παράλληλης παρακολούθησης προγραμμάτων εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας. Κατά την εγγραφή σε γερμανικό Πανεπιστήμιο πρέπει να προσκομιστεί ένα από τα ακόλουθα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: TestDaF, DSH, C2, Telc C1 Hochschule, DSD- KMK II. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε επίπεδο διδακτορικού η άριστη γνώση της γερμανικής (και της αγγλικής) είναι υποχρεωτική. Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις εκάστοτε προδιαγραφές της γερμανικής γλώσσας ο/η υποψήφιος/α πρέπει να συνεννοείται με την Γερμανική Πρεσβεία ή με το Ινστιτούτο Goethe.

Τα βήματα για την εισαγωγή σε μία Ανώτατη Σχολή: 

Όταν ένας/μια υποψήφιος/α επιλέξει μία συγκεκριμένη ανώτατη σχολή στην Γερμανία για να φοιτήσει, πριν εγκριθεί η εισαγωγή του/της, πρέπει να κάνει τα εξής βήματα:

  1. Να βεβαιωθεί μετά από συνεννόηση με την σχολή για την αποδοχή του επιπέδου επάρκειάς του/της στη γερμανική γλώσσα.
  2. Να ενημερωθεί για την περίπτωση απαίτησης δοκιμασίας καταλληλότητας και για τη διαδικασία της.
  3. Να αποστείλει επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (στα ελληνικά και στα γερμανικά) των τίτλων σπουδών, προκειμένου να βεβαιωθεί για την αποδοχή τους από την εν λόγω σχολή.
  4. Να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών – σε περίπτωση διδακτορικού θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με έναν καθηγητή, ο οποίος θα αποστείλει στην Γραμματεία της σχολής δήλωση συναίνεσης.
  5. Να αποκτήσει σπουδαστική βίζα (δεν απαιτείται για υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  6. Να προσκομίσει κάθε είδους επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ικανότητα για χρηματοδότηση των σπουδών (βεβαίωση υποτροφίας, εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ των γονέων, υπεύθυνη δήλωση από πολίτη της Γερμανίας, απόσπασμα τραπεζικού λογαριασμού κλπ.), προκειμένου η σχολή να εκτιμήσει κατά πόσον οι σπουδές μπορούν να χρηματοδοτηθούν ή όχι. Σε γενικές γραμμές απαιτείται μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 700 €. Στις «ακριβές» πόλεις, όπως στο Αμβούργο και στο Μόναχο, ενδέχεται να απαιτηθεί μηνιαίο εισόδημα 1.000 €.
  7. Να μεριμνήσει για ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να αποστείλει σχετική βεβαίωση. Γίνεται δεκτή και η ασφάλιση κρατικού φορέα που (λόγω Ε.Ε.) ισχύει και στην Γερμανία με κατοχή ανάλογης κάρτας ασφάλισης, καθώς επίσης και η ιδιωτική ασφάλιση. Σε περίπτωση έλλειψης ασφάλισης, η Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Αλλοδαπών Φοιτητών εγγράφει αυτοδίκαια τον/την υποψήφιο/α στην ιατροφαρμακευτική ασφάλιση της Σχολής, τα ασφάλιστρα της οποίας είναι περίπου 60 € ανά εξάμηνο.

Τρόποι υποβολής Αίτησης για προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι υποβολής αιτήσεων για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

  • απευθείας στο πανεπιστήμιο
  • μέσω της υπηρεσίας uni-assist
  • μέσω της υπηρεσίας hochschulstart

Η επιλογή του τρόπου υποβολής αιτήσεων αποφασίζεται από το ίδιο το πανεπιστήμιο και όχι από τον υποψήφιο. Σε αυτή την περίπτωση συμβουλευτείτε τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων.

Οι αιτήσεις για βασικές σπουδές γίνονται δεκτές, κατά κανόνα, για το χειμερινό εξάμηνο έως 15 Ιουλίου και το εαρινό εξάμηνο έως 15 Ιανουαρίου. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σπουδές όπως καλών τεχνών και μουσικής διαφέρει μιας και συχνά οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν πορτφόλιο (φάκελο εργασιών) ή/και να λάβουν μέρος σε εισαγωγικές εξετάσεις.

Για τις μεταπτυχιακές σπουδές δεν υπάρχει μία ενιαία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Οι πιο συνηθισμένες ημερομηνίες είναι 31 Μαΐου ή 15 Ιουλίου για το χειμερινό εξάμηνο και 15 Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο.

Αιτήσεις απευθείας στο πανεπιστήμιο:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται συνήθως σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των ιστοσελίδων των πανεπιστημίων και κατόπιν ταχυδρομούνται συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αιτήσεις μέσω uni-assist:

Περισσότερα από 130 τριτοβάθμια ιδρύματα έχουν αναθέσει το έργο του ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποιητικών των φοιτητών στην «uni-assist». Η συγκεκριμένη υπηρεσία ζητά να δημιουργήσετε λογαριασμό και ακολουθεί η υποβολή αίτησης και η αποστολή δικαιολογητικών. Το κόστος ανέρχεται για την πρώτη αίτηση στα 75 ευρώ και για κάθε επιπλέον αίτηση στο ίδιο εξάμηνο στα 15 ευρώ. www.uni-assist.de

Αιτήσεις μέσω hochschulstart:

Οι αιτήσεις για σπουδές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω αυτής της υπηρεσίας. Πέραν των συγκεκριμένων σχολών η hochschulstart αναλαμβάνει και τις αιτήσεις κάποιων μεμονωμένων πανεπιστημίων.  www.hochschulstart.de

Σε περίπτωση που αναζητάτε πιο εξειδικευμένη ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ενημερωτικό κέντρο της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD-Deutscher Akademischer Austauschdienst) στην Ελλάδα.

Πηγή: http://ulm.europe.sch.gr/

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ