Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (επιπέδου 3) μπορούν να ιδρυθούν από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ψηφισθέν Νομοσχεδίου του   Υπουργείο Παιδείας  από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μπορούν να ιδρυθούν Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς διετούς φοίτησης  για απόφοιτους Γυμνασίου. Οι προσφερόμενες ειδικότητες και οι Οδηγοί κατάρτισης θα καθορισθούν με υπουργικές αποφάσεις στο προσεχές χρονικό διάστημα. Πιο αναλυτικά:

Η µεταγυµνασιακή επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, επιπέδου τρία (3), παρέχεται από τις Ε.Σ.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ..

Σκοπός των ανωτέρω σχολών είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους µε τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τίτλο ισότιµο προς αυτόν,

β) η αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής, η αναβάθµιση των βασικών δεξιοτήτων των κατόχων τίτλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισότιµων προς αυτούς και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και

γ) η µέριµνα για την ένταξη στην επαγγελµατική ζωή ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων σε ό,τι αφορά στις Ε.Σ.Κ.,

δ) ειδικότερα, οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. παρέχουν µεταγυµνασιακή επαγγελµατική εκπαίδευση επιπέδου τρία (3), εφαρµόζοντας το δυικό σύστηµα, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη µε την µαθητεία σε εργασιακό χώρο.

3. Οι Ε.Σ.Κ. µπορεί να είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές, ηµερήσιες ή εσπερινές.

Το Άρθρο 11 αναφέρεται στην Φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

1. Η φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι διετής και περιλαµβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου ή άλλου ισότιµου τίτλου και στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι µαθητευόµενοι που προάγονται από την Α΄ τάξη. Οι προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη, όπως και αυτές µε βάση τις οποίες θα κριθεί επιτυχής η παρακολούθηση στη Β΄ τάξη, διεξάγονται εντός των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., στα µαθήµατα και στις επαγγελµατικές ασκήσεις που έχουν ασκηθεί οι µαθητευόµενοι.

2. Οι τάξεις Α΄ και Β΄ των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., οργανώνονται σε τµήµατα ειδικότητας. Σε κάθε ειδικότητα περιλαµβάνονται «Πρόγραµµα µάθησης στην εκπαιδευτική δοµή» και «πρακτική άσκηση» ή «Πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο», σύµφωνα µε τον Οδηγό Κατάρτισης.

3. Στις Ε.Σ.Κ., το «Πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύµβαση, που συνάπτεται µεταξύ του φορέα λειτουργίας της Ε.Σ.Κ. και του εργοδότη, φυσικού ή νοµικού προσώπου, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, µε δυνατότητα παροχής κινήτρων πρόσληψης του µαθητευοµένου µετά το πέρας της µαθητείας. Η πρακτική άσκηση και το πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορείς του δηµοσίου είναι δυνατόν να χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

4. Η φοίτηση στις δηµόσιες Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι δωρεάν.

5. Οι δηµόσιες και ιδιωτικές Ε.Σ.Κ., καθώς και οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελµατική εκπαίδευση – κατάρτιση διά ζώσης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση, σύγχρονη ή ασύγχρονη ή µικτή, µε βάση τους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων κατάρτισης. Στους Οδηγούς Κατάρτισης µπορεί να περιλαµβάνονται η χρήση νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως µάθηση και η κατανοµή µεταξύ της διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-κατάρτισης.

6. Κάθε καταρτιζόµενος µπορεί να παρακολουθεί σε µία µόνο Ε.Σ.Κ. ή ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., µια µόνο ειδικότητα καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συµπεριλαµβανοµένης της πρακτικής άσκησης ή του προγράµµατος µάθησης σε εργασιακό χώρο. Οι καταρτιζόµενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Για καταρτιζόµενους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76.

7. α) Για τους καταρτιζόµενους των δηµοσίων Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση, καθώς και το πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο, εφόσον οι καταρτιζόµενοι δεν είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι, παρέχονται δωρεάν από δηµόσια νοσοκοµεία ή από φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δηµόσιο καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των καταρτιζοµένων, που έπαθαν ατύχηµα κατά την άσκηση σε εργαστηριακό χώρο, που χρησιµοποιείται από τις δηµόσιες Ε.Σ.Κ., τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή στους χώρους εργασίας, κατά το µέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άµεση ή έµµεση ασφάλιση.

β) Ειδικότερα, οι µαθητευόµενοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. υπάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το διάστηµα της µαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήµα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιµος. Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρµόζεται αναλογικά η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185), κατά την οποία οι εισφορές υπολογίζονται µε βάση το ήµισυ των πράγµατι καταβαλλόµενων εισφορών.

Περισσότερα στοιχεία στο Ψηφισθέν Νομοσχέδιο.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ