Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικοτήτων Τάξης Μαθητείας σε αντιστοίχιση με ειδικότητες Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» με τα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.

Ειδικότητα «Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης»

1. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορηγείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης», χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 73/2002 (Α΄ 55), όπως ισχύει, στους κατόχους διπλώματος επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης».

Ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτή»

2. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορηγείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή», χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το άρθρο 3 του π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), όπως ισχύει, το άρθρο 1 του π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) όπως ισχύει, και τα άρθρα 1 και 3 της Υ7β/ οικ 4756/2001 (Β΄ 1082) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την Γ6Α/ΓΠ/οικ.2786/2019 (103 Β΄) υπουργική απόφαση, στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης των ειδικοτήτων «Νοσηλευτική Τραυματολογία», «Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων», «Νοσηλευτική Χειρουργείου», «Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις», «Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας», «Βοηθός τραυματολογίας ορθοπεδικής» και «Βοηθός Ειδικής Νοσηλευτικής» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).


Ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού»

3. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορηγείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού», χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 1/2013 (Α΄ 3) όπως ισχύουν, στους κατόχους διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού».

Ειδικότητα «Τεχνικός Οχημάτων»

4. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορηγείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων», χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την Ε/6742/23.3.1999 (Β΄ 416) απόφαση, τα άρθρα 2, 3 και 5 του ν. 1575/1985 (Α΄ 207), όπως ισχύουν, το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229) όπως ισχύει, και τα άρθρο 4 και 5 του π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) όπως ισχύουν, στους κατόχους διπλώματος επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοκινήτων – Οχημάτων».

Ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»

5. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορηγείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων», χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το ν. 2817/2000 (Α΄ 78) όπως ισχύει, και το άρθρο 7 της Δ22/οικ. 11828/293/ 13.03.2017 (Β΄ 1157) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει, στους κατόχους διπλώματος επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας «Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης».

Ειδικότητα «Αισθητικής Τέχνης»

6. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορηγείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Αισθητικής Τέχνης», χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το άρθρο 1 της Α5/2005/20.04.1999 (Β΄ 749) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, όπως ισχύει, στους κατόχους διπλώματος επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας «Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής».

Ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»

7. Στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορηγείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016, ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 108/2013 (Α΄ 141) όπως ισχύει, στους κατόχους διπλώματος επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων».

πηγή: (ΦΕΚ 1301τ.Β’/16.04.2019)

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 31/05/2016το άρθρο ενημερώθηκε στις : 10/06/2019

Η εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  από το 2016 και εφεξής γίνεται μέσω της συμμετοχής των υποψηφίων σε Πανελλαδικές Εξετάσεις (Ν.Δ.  4249 ΦΕΚ 73/24.03.2014).

Επιπλέον το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων με σχετική απόφαση έχει εντάξει τις ανωτέρω σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στο 1ο, 2ο και 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Για την εισαγωγή στις Σχολές  της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε Προκαταρκτικές εξετάσεις (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με μέριμνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους οικείους κανονισμούς (Ν.Δ.  4249 ΦΕΚ 73/24.03.2014). Ενώ οι υποψήφιοι που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 και

«Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020»

Π.Δ. 44 (ΦΕΚ 68 τ.Α΄/ 19.04.2016 Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις.

Για περισσότερα στοιχεία:

Παρουσιάση Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (σε μορφή ppt – από το Γραφείο Εκπαίδευσης Π.Α.)

πρόσβαση από το 1, 2 και 4 Επιστημονικό Πεδίο για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και

πρόσβαση από  όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. μόνο για την Σχολή Πυροσβεστών.

Επίσης πρόσβαση με Κατατακτήριες  εξέτασεις για πτυχιούχους Α.Ε.Ι.: προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα: εδώ

.

Θεολογικές – Εκκλησιαστικές Σχολές

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 05/09/2018

Θεολογική – Εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται από τις παρακάτω σχολές :

Πανεπιστήμια :

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών :  Θεολογική Σχολή : 

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  : Θεολογική Σχολή :

Ανώτατες  Εκκλησιαστικές  Ακαδημίες :

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Αθήνας

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Βέλλας Ιωαννίνων

Πατριαρχική  Ανωτάτη Εκκλησιαστική  Ακαδημία  Κρήτης

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση :

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 11/06/2019

Η διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών  είναι συνολικά έξι (6)  εξάμηνα. Η πρακτική άσκηση  περιλαμβάνει επιπλέον δύο (2) εξάμηνα και πραγματοποιείται σε δύο (2) εκπαιδευτικές περιόδους, με ναυτολόγηση των σπουδαστών σε πλοία.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης αμείβονται. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης (θεωρητική – πρακτική) και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι αποφοιτήσαντες των Α.Ε.Ν. λαμβάνουν μαζί με το Πτυχίο της Σχολής και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν.

Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι δωρεάν. Στην Α.Ε.Ν./ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  η φοίτηση είναι ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ. Στις υπόλοιπες Α.Ε.Ν. οι σπουδαστές  μπορούν να επιλέξουν ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ φοίτηση.

Οι υποψήφιοι  για την Α.Ε.Ν.  δηλώνουν τις αντίστοιχες σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του και οφείλουν να καταθέτουν επιπλέον  δικαιολογητικά στις Α.Ε.Ν. μετά την έκδοση της προκήρυξης, δηλαδή :

 • Για την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν απαιτείται υγειονομική εξέταση (Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση σε Α.Ε.Ν. της αντίστοιχης ειδικότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι γνωρίζει καλώς κολύμβηση.

Διαβάστε:

Προσοχή : οφείλουμε να μελετούμε κάθε φορά τη νέα     προκήρυξη εισαγωγής  για τυχόν αλλαγές

Η Ναυτική εκπαίδευση παρέχεται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

 • πρόσβαση από το 2 και 4 Επιστημονικό Πεδίο για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και
 • πρόσβαση από  όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

Τέλος να σημειωθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 4599 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄/04.03.2019) η εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιείται μόνο μέσω του συστήματος πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

Για τις θέσεις εισακτέων  στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ποσοστό 20%  προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από ΕΠΑ.Λ. Ναυτικού Τομέα ή TEE Ναυτικού και Ναυτ/κού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού.

.

 

Στρατιωτικές σχολές

.

.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 30/04/2019.

Κάθε χρόνο εκδίδεται προκήρυξη εισαγωγής  νέων μαθητών  στις στρατιωτικές σχολές περίπου τους μήνες Μάρτιο ή Απρίλιο, που καθορίζει  αναλυτικά τις διαδικασίες επιλογής ή τον αριθμό των θέσεων σε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές.

Άρα πρέπει να την προμηθευτείτε  και να την μελετήσετε προσεκτικά πριν αποστείλετε  τα δικαιολογητικά σας  (ηλεκτρονικά) στο σχετικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικής Αίτησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και επιπλέον να δηλώσετε στρατιωτικές  σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Για την εισαγωγή  στις στρατιωτικές σχολές απαιτούνται επιπλέον προκαταρκτικές εξετάσεις  (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, και αθλητικές) οι οποίες διεξάγονται συνήθως μετά το τέλος των  πανελλαδικών  και ενδοσχολικών εξετάσεων.

 • Στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις  ελέγχεται  η ψυχική υγεία και καταλληλότητα (τεστ προσωπικότητας).
 • Οι  υγειονομικές εξετάσεις γίνονται σε στρατιωτικά νοσοκομεία  και  ελέγχονται τα εξής νοσήματα  (Π.Δ. 11 ΦΕΚ 17 τ.Α’/27.01.2014)  ή  ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους από την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές σχολές.
 • Τέλος οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί από τις Υγειονομικές επιτροπές υποβάλλονται σε  αθλητικές δοκιμασίες.

Τα όρια στις  αθλητικές δοκιμασίες είναι κοινά στους άντρες και στις γυναίκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το  ακαδημαϊκό έτος 2009-10 καθιερώθηκαν επιπλέον  σωματομετρικά χαρακτηριστικά (Δείκτης Μάζας Σώματος) δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του /της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα, προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων 19-27, για δε τις γυναίκες εντός των ορίων 18-26.

Όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα δυσλεξίας, παραπέμπονται στις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, ως έχοντες παρεκκλίσεις του φυσιολογικού. Θα πρέπει δε υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους και ειδική βεβαίωση από Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., στο οποίο θα φαίνεται το είδος και το επίπεδο της μαθησιακής δυσκολίας

Προσοχή : οφείλουμε να μελετούμε κάθε φορά τη   νέα προκήρυξη εισαγωγής  για τυχόν αλλαγές.

Δείτε  επίσης :

Στρατιωτικές  Σχολές : Πρόσβαση από Επιστημονικά Πεδία για τους μαθητές ΓΕΛ
Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) από το 2
Σχολή Ικάρων (ΣΙ)
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) από το 3
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) από το 2 και το 4ο 

Για το 4ο Ε.Π.  αφορά τους υποψηφίους του σχολικού έτους 2019-2020

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) ανάλογα με την ειδικότητα: Στρατολογικό: 1 Ε.Π., Ψυχολόγων: 1 Ε.Π., Ιατρικό: 3 Ε.Π., Οδοντιατρικό: 3 Ε.Π., Κτηνιατρικό: 3 Ε.Π., Φαρμακευτικό: 3 Ε.Π., Οικονομικό:5 Ε.Π.

.

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, από όλους τους τομείς ως εξής:

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)

.

Σχόλια των Διαχειριστών:

Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να γίνει η επιλογή στρατιωτικών σχολών γιατί έχουν κάποιες ιδιομορφίες. Τόσο η φοίτηση σ’ αυτές τις σχολές όσο και η επαγγελματική ζωή των αποφοίτων τους απαιτεί  πειθαρχία κι ανεκτικότητα στην συμβίωση. Καλό είναι να λάβεις υπ’ όψιν σου ότι  αρκετοί επιτυχόντες στις σχολές αυτές, εγκαταλείπουν την σχολή τους από τον πρώτο χρόνο φοίτησης. Αυτά ισχύουν, σε ένα βαθμό, και στις σχολές της Αστυνομίας.

Αστυνομικές Σχολές

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/05/2019

.
Κάθε χρόνο εκδίδεται προκήρυξη εισαγωγής  νέων σπουδαστών μαθητών  στις αστυνομικές σχολές, που καθορίζει τον αριθμό των θέσεων στις Σχολές των Αξιωματικών και στις  Σχολές Αστυφυλάκων. Άρα πρέπει να την προμηθευτείτε  και να την μελετήσετε προσεκτικά πριν υποβάλετε τα δικαιολογητικά σας στο οικείο αστυνομικό τμήμα που ανήκετε (και επιπλέον να δηλώσετε αστυνομικές σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας.
Για την εισαγωγή  στις αστυνομικές σχολές απαιτούνται επιπλέον προκαταρτικές εξετάσεις  (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, και αθλητικές) οι οποίες διεξάγονται συνήθως μετά το τέλος των  πανελλαδικών  και ενδοσχολικών εξετάσεων.

 • Στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις  ελέγχεται  η ψυχική υγεία και καταλληλότητα (τεστ προσωπικότητας)
 • Στις  υγειονομικές εξετάσεις  ελέγχονται τα εξής  νοσήματα (σελ 21 της Προκήρυξης 2018 – πλήρης πίνακας εμπεριέχεται στο Π.Δ. 11/2014 παρ. Α-17  ΦΕΚ 17 τ.Α’/27.01.2014.
 • Στις  αθλητικές δοκιμασίες  τα αθλήματα (σελ. 23 της Προκήρυξης 2018).      Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ύψος 1,70 μ.  (χωρίς υποδήματα).

Όσοι είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι σε στρατιωτικές σχολές (Σώματα) μπορούν να υποστούν  τις προκαταρκτικές  εξετάσεις  στην στρατιωτική σχολή ή το  στρατιωτικό νοσοκομείο και να είναι ικανοί και για τις σχολές αστυνομίας.

Προσοχή : οφείλουμε να μελετούμε κάθε φορά τη νέα  προκήρυξη εισαγωγής  για τυχόν αλλαγές

Η αστυνομική εκπαίδευση παρέχεται στις σχολές της αστυνομικής ακαδημίας.    

 • πρόσβαση από το 1, 2 και 4 Επιστημονικό Πεδίο για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και
 • πρόσβαση από  όλες τις ειδικότητες για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. μόνο για την Σχολή Αστυφυλάκων.

.

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Για να δείτε το περιεχόμενο της σελίδας, πρέπει να συνδεθείτε:

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, κάντε κλικ εδώ