{1251} : Ψυχολογίας (Ιωάννινα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Ψυχολογίας (Ιωάννινα)

Έδρα:

Διεύθυνση: Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, Γραφεία Δ/νσης Διοικητικού Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 45110 Ιωάννινα

Τηλ. 26510 07441 Fax: 26510 07014 E-mail: grampsych@uoi.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων στην κατανόηση, μελέτη, έρευνα και ερμηνεία της συμπεριφοράς των ανθρώπων.

Πιο συγκεκριμένα το τμήματα Ψυχολογίας, σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να κατανοούν, να μελετούν, να ερευνούν να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Επίσης σκοπός τους είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας, και των πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της ψυχολογίας.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα) 

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 4549 (ΦΕΚ 142 τ.Α΄/03.08.2018).

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/τριες στο αντικείμενο της Ψυχολογίας.

Περαιτέρω, το Πρόγραμμα  Σπουδών, μέσω της παροχής θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων της σύγχρονης επιστήμης της Ψυχολογίας, δίνει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα της απόκτησης ικανού υποβάθρου ικανοτήτων και δεξιοτήτων χρήσιμων, τόσο για την επαγγελματική τους κατεύθυνση σε έναν από τους τομείς εξειδίκευσης της επιστήμης της Ψυχολογίας, όσο και για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, είτε βασικής, είτε εφαρμοσμένης έρευνας στην Ψυχολογία.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας, οι απόφοιτοι αναμένεται:

  • να έχουν αποκτήσει ισχυρό ψυχολογικό υπόβαθρο καθώς και άρτιες γνώσεις σε ειδικότερα πεδία της επιστήμης της ψυχολογίας
  • να τους έχει δοθεί η δυνατότητα ειδίκευσης σε βασικούς κλάδους της ψυχολογίας, όπως στην Αναπτυξιακή, τη Γνωστική, την Εκπαιδευτική, την Κοινωνική και την Κλινική Ψυχολογία
  • να έχουν αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες και δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης, και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν ψυχολογικές μεθόδους για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων
  • να έχουν εκπαιδευτεί στις μεθόδους έρευνας και ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην ψυχολογία
  • να έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων οι οποίες τους χρειάζονται για να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη πτυχίου του Τμήματος απαιτείται επίσης, εκ μέρους των φοιτητών/τριών, η υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε ιδρύματα και φορείς της εφαρμοσμένης ψυχολογίας.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν σπουδές ή Πρακτική Άσκηση, είτε σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της  αλλοδαπής είτε σε επιστημονικό ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Σχολική Ψυχολογία, Θεωρίες προσωπικότητας, Νευροψυχολογία, Θεραπευτικά Μοντέλα, Οργανωτική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογικές διαταραχές, Ψυχολογία των ηλικιωμένων, Συμβολική Λογική, Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας, Ταυτότητες φύλου στην εφηβεία και το Σχολικό Πλαίσιο, Κοινωνική Ψυχολογία και Ειρήνη: Βασικά Κοινωνικοψυχολογικά Φαινόμενα, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ιδρυματοποίηση, Αρχές Συμβουλευτικής, Εφαρμογές Ψυχοδυναμικής Προσέγγισης κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Οι Πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

 • σε Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Εργασίας 
 • σε Σχολές, Οικοτροφεία, Κέντρα Αποκατάστασης Αναπήρων, Προγράμματα Αλφαβητισμού 
 • σε Ψυχιατρικές Κλινικές Νοσοκομείων ή σε Ιδιωτικές Κλινικές 
 • σε Γραφεία Παροχής Ψυχολογικών Συμβουλών 
 • σε επιχειρήσεις, σε Συμβουλευτικά Κέντρα 
 • σε Ερευνητικά Κέντρα  στη Διαφήμιση και το Marketing
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες  σε δικό τους γραφείο, συμβουλευτικό κέντρο, κ.α.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια ψυχολόγου, που χορηγείται από τις οικείες περιφέρειες στους αποφοίτους των τμημάτων ψυχολογίας κατόπιν σχετικής αίτησής τους.
 • Η άδεια κατοχυρώνει τον δικαιούχο στη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, κ.ά.
 • Τα επαγγελματικά του δικαιώματα κατοχυρώνονται νομοθετικά: Νόμοι για άδεια άσκησης επαγγέλματος : Ν 991/79, Ν 2646/98 ΦΕΚ 1331 / Δεκ. 1998 Κοινοτική οδηγία 89/48..
 • Τέλος ο κώδικας άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου: (ΦΕΚ 2344 τ.Β’/18.06.2019)

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1251

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  105 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.940

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.215

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ