Γυμνάσιο

 το άρθρο ενημερώθηκε στις :  17/02/2024

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα στο Γυμνάσιο το οποίο ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022, προσφέρει μία γενική μόρφωση, μέσα από την οποία επιδιώκεται τόσο ο εμπλουτισμός των γνώσεων του μαθητή, όσο και η ψυχική και πνευματική του ανάπτυξη και καλλιέργεια. Για τον λόγο αυτό τα μαθήματα του Γυμνασίου αναφέρονται σ’ όλους σχεδόν τους βασικούς τομείς γνώσεων και δραστηριοτήτων του ανθρώπου.

.

Το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου (ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022)
Διδακτικό Αντικείμενο/ Μάθημα Τάξεις
Α Β Γ
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2 2 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωγραφία 1 2
Οικιακή Οικονομία 1
Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή 3
Θρησκευτικά 2 2 2
Αγγλικά 2 2 2
Γαλλικά /Γερμανικά/Ιταλικά * 2 2 2
Φυσική Αγωγή 2 2 2
Τεχνολογία και Πληροφορική Τεχνολογία 1 1 1
Πληροφορική 2 1 1
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Μουσική 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1 1 1
Σύνολο ωρών Υποχρεωτικού Ωραρίου: 33 33 34

Πηγή : 94207/Δ2 (ΦΕΚ 3791 τ.Β΄/13.08.2021)

* Η Ιταλική γλώσσα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι τοποθετημένοι από το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά ή προσωρινά.

Επίσης με την Υ.Α.94214/Δ2 που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3791 τ.Β΄/13.08.2021 μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής: Ομάδα Α΄

αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.
αγ) Ιστορία.
αδ) Μαθηματικά.
αε) Φυσική.
αστ) Βιολογία.
αζ) Αγγλικά.

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής: Ομάδα Β΄

βα) Γεωλογία – Γεωγραφία.
ββ) Χημεία.
βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
βδ) Θρησκευτικά.
βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.
βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.
βζ) Οικιακή Οικονομία.

γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής: Ομάδα Γ΄

γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.
γβ) Φυσική Αγωγή.

Εξεταζόμενα Μαθήματα στο Γυμνάσιο:

Επίσης σύμφωνα με το νόμο 4692/2020 άρθρο 4 (ΦΕΚ 111 τ. Α’/12.06.2020) οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου.»

Μετά το Γυμνάσιο τί;

Τελειώνοντας το Γυμνάσιο οι μαθητές φτάνουν στον πρώτο σταθμό της πορείας τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου καλούνται να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το Γενικό ή το Επαγγελματικό Λύκειο. Η επιλογή αυτή είναι μία προσωπική απόφαση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από πολλή σκέψη, προβληματισμό, σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση.

Το Γενικό Λύκειο και το Επαγγελματικό Λύκειο οδηγούν σε ισότιμα Απολυτήρια, και έπειτα, μετά τις τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες ως προς την επιλογή για συνέχιση των σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή στην άμεση αναζήτηση εργασίας. Αυτό που διαφοροποιεί τις δύο επιλογές είναι η καλλιέργεια διαφορετικού τύπου δεξιοτήτων, κάτι το οποίο αντανακλάται και στο Αναλυτικό τους Πρόγραμμα.

Το Γενικό Λύκειο εστιάζει στην καλλιέργεια μίας γενικής μόρφωσης, την οποία συνθέτουν οι ομάδες προσανατολισμού. Το Επαγγελματικό Λύκειο, από την άλλη, εστιάζει στην ανάπτυξη της πρακτικής ευφυΐας των μαθητών, την οποία προάγουν οι διάφοροι τομείς και ειδικότητες. Αυτό συνεπάγεται τη διαφοροποίηση στη μέθοδο διδασκαλίας, αφού στα Επαγγελματικά Λύκεια το 50% των μαθημάτων ειδικότητας περίπου γίνονται κυρίως σε εργαστήρια με μικρούς αριθμούς μαθητών. Με αυτό τον τρόπο η διδασκαλία έχει πιο προσωπικό και άμεσο χαρακτήρα και οδηγεί στην αποδοτικότερη απόκτηση γνώσεων.

Οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια, θα είναι οι παράγοντες που θα τους κατευθύνουν προς τη μία ή την άλλη επιλογή. Αν δηλαδή τα ενδιαφέροντα ενός μαθητή κλίνουν προς έναν θεωρητικό και γενικής παιδείας προσανατολισμό σπουδών, τότε το Γενικό Λύκειο θα του δώσει αντίστοιχες διεξόδους. Αν, από την άλλη, νιώθει ότι έχει ανεπτυγμένη περισσότερο την πρακτική του ευφυΐα και στοχεύει κυρίως σε σπουδές με τεχνολογικό περιεχόμενο, τότε η Επαγγελματική Εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό υπόβαθρο γι’ αυτόν.

Tελικές επισημάνσεις:

Η εύρεση και η διατήρηση μιας θέσης εργασίας σήμερα, δεν εξαρτάται μόνον από τα τυπικά προσόντα που θα σας δώσει ένα πτυχίο οποιασδήποτε βαθμίδας, αλλά και από:

  • τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά και δεξιότητες (βαθμός επικοινωνίας, συνεργασίας, πειθούς, υπευθυνότητας, ευελιξίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, κ.τ.λ.),
  • τη γνώση ξένων γλωσσών και τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων..

Με βάση τα παραπάνω και πριν την τελική σας απόφαση, σας προτείνουμε αφού μελετήσετε τις σχετικές Θεματικές Ενότητες: Γενικό Λύκειο και  Επαγγελματικό Λύκειο να σκεφτείτε και να βρείτε (σε συνεργασία με τους γονείς σας), τους λόγους που σας οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή. Είναι πολύ σημαντικό να σχεδιάσετε, με τη βοήθειά τους, ένα προσωπικό εκπαιδευτικό δρόμο από τώρα, έστω κι αν αργότερα αλλάξετε την κατεύθυνσή του. Σχεδιάζοντας μία πορεία αναγκάζεστε εκ των πραγμάτων:

  • να σκεφτείτε τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του εαυτού σας,
  • να θέσετε στόχους, οι οποίοι θα αποτελέσουν το κίνητρο για να καταβάλλετε την αντίστοιχη προσπάθεια για την επίτευξή τους, να μην επιλέξετε μία εκπαιδευτική πορεία με σκοπό να αποφύγετε κάτι άλλο
  • να μην παρασυρθείτε από τις επιλογές των φίλων σας,
  • να είστε σε θέση να απαντήσετε στον εαυτό σας, για ποιο λόγο κάνατε τη συγκεκριμένη επιλογή και όχι κάποια άλλη..

Θα θέλαμε ακόμη να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν “καλοί” ή “κακοί” εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί δρόμοι. Αλλά ότι υπάρχουν “καλές” ή “κακές” προσωπικές επιλογές. Επιτυχημένη επιλογή είναι αυτή που μου ταιριάζει, αυτή που θα αντλήσει και θα αναπτύξει όλες τις δυνατότητές μου σαν άτομο, που θα με πάει μπροστά και θα μου προσφέρει έναν καλό βαθμό ικανοποίησης και χαράς..

Σχεδιάστε, τολμήστε με ρεαλισμό και αποδείξτε στον εαυτό σας ότι τον αγαπάτε, τον σέβεστε, τον προστατεύετε και ότι οι αποφάσεις σας έχουν κέντρο αυτόν και όχι κοινωνικές επιταγές. Η κοινωνία υπάρχει για να ζούμε και να δημιουργούμε εντός της και όχι για να υποδεικνύει προσωπικές επιλογές..

Αξίζει να σημειωθεί, για πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτός από το Εσπερινό Γυμνάσιο υπάρχει η εναλλακτική επιλογή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

Δείτε επίσης:

Το διδακτικό εγχειρίδιο «Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό Έτος 2021-2022» αποτελεί βοήθημα  για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου, στους/στις οποίους/ες προσφέρει τη δυνατότητα να αντλήσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, πριν πάρουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους.

Γι’ αυτόν τον λόγο, στο βιβλίο περιγράφεται αρχικά λεπτομερώς το Γενικό Λύκειο με τη νέα του δομή, τις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, τα Επιστημονικά Πεδία και τα Εξεταζόμενα Μαθήματα. Στη συνέχεια, περιγράφεται το Επαγγελματικό Λύκειο, με τους τομείς και τις Ειδικότητές που προσφέρει.    Τα περιεχόμενα του βιβλίου ολοκληρώνονται με την αναφορά σε ορισμένες ασκήσεις αυτογνωσίας που προέρχονται από αντίστοιχα βιβλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για μαθητές Γ’ Γυμνασίου.

Συγγραφική Ομάδα :

Ανδρέας Οικονόμου: Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσ/νικης

Κωνσταντίνος Παραστατίδης: Εκπαιδευτικός – Διευθυντής Γυμνασίου Κοπανού Ημαθίας

Κωνσταντίνος Καλτσάς: Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Νικόλαος Φωτίου: Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άδεια διανομής: Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Έτος – Μήνας έκδοσης: Ιανουάριος 2022

.

Διαθέσιμο: «Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο – Σχολικό Έτος 2021-2022»

 

 

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ