ΠΜΣ: Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

ΠΜΣ: «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΠΜΣ: «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 26504, Ρίο, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2610 969983, 2610 969999 Fax :  2610 997622  E-mail : pgecon@upatras.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Οικονομική και την Ανάλυση Δεδομένων ευρύτερου οικονομικού ενδιαφέροντος καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο περιεχόμενο αυτής. Σκοπός του προγράμματος είναι:

α. η προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην Οικονομική Επιστήμη σε ανώτατο επίπεδο,

β. η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη,

γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές στις συναφείς επιστημονικές περιοχές,

δ. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στην σύγχρονη Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος,

ε. η ενίσχυση των δυνατοτήτων των φοιτητών να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα,

στ. πέρα από την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων στους προαναφερθέντες τομείς, η ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και η αντιμετώπιση πραγματικών οικονομικών καταστάσεων στη μελλοντική τους καριέρα.

Τίτλος Σπουδών: Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων».

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται σε 3,300.00 ευρώ για το σύνολο του ΠΜΣ.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Επιστήμων Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40).

Διαδικασία επιλογής:

Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγησητης ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος. Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

Ι. ο γενικός βαθμός πτυχίου/διπλώματος ή αναμενόμενος βαθμός πτυχίου,

II. τα έτη (αριθμός εξαμήνων) ολοκλήρωσης πτυχίου,

III. η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου,

IV. δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (δεν είναι απαραίτητες για τους υποψήφιους που προέρχονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών),

V. το επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας (Παράρτημα 4),

VI. Συνέντευξη. (Αξιολόγηση ποσοτικών/ποιοτικών χαρακτηριστικών του υποψηφίου, μεταξύ άλλων, του αναλυτικού τρόπου σκέψης, των κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές, επιδόσεις στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ (όπως μακροοικονομική, μικροοικονομική, οικονομετρία), την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, τυχούσα ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, κ.α.).

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε εξήντα (60). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και κατ΄ επιλογής μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ εξάμηνο.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Εφαρμοσμένη Μικρο-οικονομετρία
  • Εφαρμοσμένη Μακρο-οικονομετρία
  • Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων
  • Μάθημα Επιλογής

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Διπλωματική εργασία
  • Μάθημα Επιλογής
  • Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής – Ένα (1) κατά το Α΄ εξάμηνο και δύο (2) κατά το Β΄ εξάμηνο

  • Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής
  • Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
  • Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής
  • Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
  • Χρηματοοικονομικές Αγορές και Εταιρική Διακυβέρνηση
  • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
  • Παράγωγα Προϊόντα και Διαχείριση Κινδύνου
  • Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων
  • Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας
  • Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης
  • Ανάλυση Χρονοσειρών
  • Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση
  • Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου
  • Οικονομική της Ανάπτυξης
  • Περιφερειακή Οικονομική και Πολιτική
  • Οικονομική της Βιομηχανικής Οργάνωσης
  • Οικονομική της Εργασίας
  • Οικονομική της Εκπαίδευσης
  • Οικονομική της Υγείας
  • Διεθνής Μακροοικονομική και Νομισματική Πολιτική
  • Ειδικά Θέματα Ελληνικής Οικονομίας
  • Οικονομικά της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής
  • Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων
  • Ειδικά Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων
  • Οικονομικά της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Οικονομικά της Επιχειρηματικότητας
  • Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Η Οικονομία στην Κοινωνία της Πληροφορίας
  • Θεωρία Αποφάσεων
  • Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές
  • Μαθηματική Οικονομική
  • Ευρωπαϊκή Αγορά και Προστασία Καταναλωτή.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ