Θεσμικό Πλαίσιο Μαθητείας

το άρθρο ενημερώθηκε στις 25.01.2024

Θεσμικό Πλαίσιο Μαθητείας

Πρόσφατη Νομοθεσία:

Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας: ΦΕΚ 5953 τ.Β’/13.10.2023

Επιδότηση Μαθητευόμενων & Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας: ΦΕΚ  4531 τ.Β’/01.10.2021

Ενημερωτικό φυλλάδιο Μαθητείας Η φάση (σχολικό έτος 2023-2024) : εδώ

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.

 

ΝΟΜΟΙ
1.

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

Ν. 4186/2013 (Βασικά άρθρα 7 – 14 και 43, 44, 46)

ΦΕΚ 193Α 17.09.2013
2.

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Ν. 4386/2016 (άρθρο 66)

ΦΕΚ 83Α 11.05.2016
3.

«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Ν. 4452/2017 (άρθρα 7, 12, 32)

ΦΕΚ 17Α 15.02.2017
4.

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»

Ν. 4473/2017 (άρθρο 4)

ΦΕΚ 78Α 30.05.2017
5.

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Ν. 4485/2017 (άρθρα 78, 79, 89)

ΦΕΚ 114Α 04.08.2017
6.

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.»

Ν. 4512/2018 (άρθρο 244 που αντικαθιστά το άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε, παράγραφος 2, περίπτωση στ)

ΦΕΚ 5Α 17.01.2018
7.

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

Ν. 4521/2018 (άρθρα 28 και 30)

ΦΕΚ 38Α 02.03.2018
8.

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Ν. 4547/2018 (άρθρο 87, περίπτωση 2)

ΦΕΚ 102Α 12.06.2018
9.

«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»

Ν. 4559/2018 (άρθρο 25, παράγραφος 2, περίπτωση α, β)

ΦΕΚ 142Α 03.08.2018

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – Ο.Υ.Μ.

10.

«Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.)»

Κοινή Υπουργική Απόφαση 1608/Υ2

ΦΕΚ 566ΥΟΔΔ 08.11.2017
11.

«Συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.)»

Κοινή Υπουργική Απόφαση 188975/Υ2

ΦΕΚ 567ΥΟΔΔ 08.11.2017
12.

«Συγκρότηση και ορισμός μελών του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.)»

Υπουργική Απόφαση 85202/Δ4

ΦΕΚ 318ΥΟΔΔ 04.06.2018
13.

«Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.).»

Υπουργική Απόφαση Φ3/120835/Δ4

ΦΕΚ 2923Β 19.07.2018

Κ.Υ.Α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

14.

«Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (Β’ Φάση – Αντικατάσταση της 26381 490Β’)

Κοινή Υπουργική Απόφαση 136312

ΦΕΚ 2859Β 21.08.2017

ΓΕΝΙΚΑ

15.

«Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ»

Υπουργική Απόφαση 26412

ΦΕΚ 490Β 20.02.2017
16.

«Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας»

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΒ7/108652/Κ3

ΦΕΚ 4146Β 09.09.2021
17.

«Τροποποίηση του Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας»

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ4/117002/Δ4

ΦΕΚ 2784Β 12.07.2018
18.

«Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 40, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Άρθρο 37, Τρόπος αξιολόγησης του Εργαστηριακού Μαθήματος Ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.

ΦΕΚ 76Α 30.04.2018
19.

«Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»

Υπουργική Απόφαση Φ9/111628/Δ4

ΦΕΚ 2726Β 09.07.2018
20.

«Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»

Υπουργική Απόφαση Φ4/132138/Δ4

ΦΕΚ 3395Β 10.08.2018
21.

« Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. »

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ9/137984/ΓΓ4

ΦΕΚ 3459 τ.Β’/13.09.2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

22.

«Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων των ειδικοτήτων: «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» «Γραφικών Τεχνών» «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» «Αισθητικής Τέχνης» «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»»

Υπουργική Απόφαση Φ2/181534/Δ4

ΦΕΚ 3820Β 31.10.2017
23.

«Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»».

Υπουργική Απόφαση Φ2/113675/Δ4

ΦΕΚ 2834Β 16.07.2018
24.

«Πρόγραμμα Σπουδών ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων » για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας»».

Υπουργική Απόφαση Φ2/120774/Δ4

ΦΕΚ 2923Β 19.07.2018
25.

«Πρόγραμμα Σπουδών ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής » για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας»».

Υπουργική Απόφαση Φ2/122906/Δ4

ΦΕΚ 3076Β 27.07.2018
26.

«Πρόγραμμα Σπουδών ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων » για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας»».

Υπουργική Απόφαση Φ2/122913/Δ4

ΦΕΚ 3077Β 27.07.2018
27.

«Πρόγραμμα Σπουδών ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής » για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας»».

Υπουργική Απόφαση Φ2/122922/Δ4

ΦΕΚ 3078Β 27.07.2018
28.

«Πρόγραμμα Σπουδών ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή » για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας»».

Υπουργική Απόφαση Φ2/122910/Δ4

ΦΕΚ 3115Β 31.07.2018
29.

«Πρόγραμμα Σπουδών ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής » για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας»».

Υπουργική Απόφαση Φ2/122918/Δ4

ΦΕΚ 3376Β 10.08.2018
30. Προγράμματα Σπουδών ειδικοτήτων: «Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος», «Τεχνικός ζυθοποιίας», «Αργυροχρυσοχοΐας», «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)», «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου», για το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας». 
Υπουργική Απόφαση Φ2/146353/ΓΓ4
ΦΕΚ 3643Β 01.10.2019
31. Προγράμματα Σπουδών Χώρου Εργασίας για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη μαθητείας» των Ειδικοτήτων: «Βοηθός Οδοντοτεχνίτη», «Αργυροχρυσοχοΐα», «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου», «Τεχνικός Ζυθοποιίας», «Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδύματος», «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών», «Συντήρηση Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης», «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ», «Βοηθός Φαρμακείου», «Κομμωτικής Τέχνης», «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών», «Βοηθός Νοσηλευτή», «Τεχνικός Οχημάτων», «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων», «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών», «Γραφικών Τεχνών», «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή», «Αισθητικής Τέχνης», «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων», «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων», «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού», «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής», και «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (LOGISTICS)»Υπουργική Απόφαση Φ2/119607/ΓΓ4 ΦΕΚ 3993 Β 17.09.2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

32.

Σύστημα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Κοινή Υπουργική Απόφαση 90050/Υ2

ΦΕΚ 2007Β 04.06.2018
33.

Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

Υπουργική Απόφαση Φ11/97153/Δ4

ΦΕΚ 2230Β 14.06.2018

 

34.

Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. των παρακάτω ειδικοτήτων: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, Τεχνικός Οχημάτων, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Επιχειρηματική Γεωργία (πιλοτική τάξη μαθητείας), Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων (πιλοτική τάξη μαθητείας), Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (πιλοτική τάξη μαθητείας).

Υπουργική Απόφαση Φ11/97148/Δ4

ΦΕΚ 2361Β 20.06.2018

 

35.

«Καθορισμός αποζημίωσης επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ», κωδ. ΟΠΣ 5003893, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2010»

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2863

ΦΕΚ 2392Β 21.06.2018

 

ΚΥΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

36.

Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ.- Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία-Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2018-2019. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 44530/1002 

ΦΕΚ 3671Β. 28.08.2018
37.

Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΚΑΙ ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 47455/767

ΦΕΚ 3891Β. 18.10.2019
38.

Πρόγραμμα Σπουδών για την Ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη μαθητείας»

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ2/102875/ΓΓ4 31.07.2020

Φ2/102875/ΓΓ4
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ