ΠΜΣ: Ποσοτική Επενδυτική

το άρθρο ενημερώθηκε στις 24.06.2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Ποσοτική Επενδυτική» (Quantitative Investing)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ευριπίδου 14, 105 59 Αθήνα | 5ος Όροφος

Τηλέφωνα: 2103689813, Fax : 210 3689804 E-mail: mscmfrisk@econ.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ποσοτική Επενδυτική» έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση επιστημόνων σε ειδικές μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές τεχνικές, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά, την ανάλυση κινδύνου και την επενδυτική εκτιμητική ακινήτων, καθώς και την εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή/ και δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Συγχρόνως, επιδιώκεται η διεθνής προβολή του Τμήματος, καθώς και η διασύνδεση του με την ελληνική, αλλά και με τη διεθνή οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό ή/και διεθνές επίπεδο.

Ειδικεύσεις
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ποσοτική Επενδυτική» με τις εξής ειδικεύσεις:

  • Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου
  • Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων

μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Η βασική φιλοσοφία της ειδίκευσης «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» είναι η εκμάθηση, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκείνων των ειδικών μαθηματικών, στατιστικών και υπολογιστικών τεχνικών, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου, αλλά και η εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές. Αποσκοπεί στην μείξη μαθηματικών εργαλείων αλλά και οικονομικών θεωριών, με την βοήθεια των οποίων δομούνται τα υποδείγματα και δουλεύουν οι τεχνικές ανάλυσης. Ως εκ τούτου, οι μαθηματικές μέθοδοι παρουσιάζονται στην πρακτική τους και εφαρμόσιμη μορφή, αποφεύγοντας τις θεωρητικές εμβαθύνσεις, ενώ οι οικονομικές γνώσεις θα βοηθούν στην ανάπτυξη και διεύρυνση του υποβάθρου οικονομικών γνώσεων των φοιτητών. Ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης ειδίκευσης είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων επιστημόνων που ως πολίτες αλλά και στελέχη επιχειρήσεων θα διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Το ΠΜΣ στη «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» στοχεύει να αναπτύξει στους φοιτητές την ικανότητα έρευνας και ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, τονίζοντας παράλληλα τη ζωτική σημασία της πληροφόρησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και ευαισθητοποιώντας τους σε ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή προβλήματα που επηρεάζουν τις διοικητικές αποφάσεις. Επίσης στόχος του Προγράμματος είναι οι φοιτητές να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα από εργασίες. Συνεπώς οι φοιτητές εξοπλίζονται με τεχνικές, αναλυτικές και υπολογιστικές εξειδικεύσεις και ηγετικές δεξιότητες, ώστε να ενδυναμώσει η ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Κεντρικός στόχος της ειδίκευσης Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων είναι η εμβάθυνση, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, στις πτυχές της οικονομική θεωρίας και των χρηματοοικονομικών τεχνικών που αφορούν στην ανάλυση επενδύσεων σε ακίνητα, όπως και στο ρόλο αυτών στο μικτό με άλλες μορφές επένδυσης χαρτοφυλάκιο. Η διπλή ιδιότητα της αγοράς ακινήτων, ως ένα θεμελιώδες μέρος της πραγματικής οικονομίας αλλά και ως χρηματοοικονομικό στοιχείο απαιτεί μία αντίστοιχα διπλή προσέγγιση, αυτής της θεμελιώδους σημασίας για τη σύγχρονη οικονομία πολύπτυχης αγοράς.

Η συστηματική εφαρμογή των σύγχρονων ποσοτικών μεθόδων είναι πλέον κατοχυρωμένη στο διεθνή χώρο και αποτελούν απαραίτητο συστατικό των διεθνούς εμβέλειας μεταπτυχιακών προγραμμάτων, όπως αυτές έχουν προσαρμοστεί αρχικά σε ερευνητικό επίπεδο, αλλά και πλέον ως κατεστημένη βιομηχανική πρακτική. Για αυτό το λόγο το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία ουσιαστική εισαγωγή σε αυτές, οι οποίες αποτελούν και βασικό συστατικό της προσέγγισης που αναπτύσσεται, αλλά παρέχεται και η δυνατότητα για περεταίρω εξοικείωση με αυτές, μέσω των μαθημάτων επιλογής.

Το κέντρο όμως εστίασης είναι οι αγορές και οι επενδύσεις ακινήτων, ένα πεδίο γνώσεις που εξελίσσεται ταχέως κατά τις τελευταίες δεκαετίες και έχει καθιερωθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για μία επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο. Ο κύριος σκοπός της συγκεκριμένης ειδίκευσης είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων επιστημόνων που ως πολίτες αλλά και στελέχη επιχειρήσεων θα διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Το ΠΜΣ στη «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων» στοχεύει να αναπτύξει στους φοιτητές τiς ικανότητες ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, μέσω της ευχέρειας στη χρήση σύγχρονων ποσοτικών τεχνικών, ώστε να νιώθουν έτοιμοι να αναπτύξουν εναλλακτικές ερευνητικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τους περιορισμούς ή τις ιδιαιτερότητες του κάθε επενδυτικού ζητούμενου. Η ανάπτυξη των παραπάνω ικανοτήτων γίνεται σε περιβάλλον ευρείας πληροφόρησης και συνεχούς τεχνολογικής βελτίωσης. Tο πρόγραμμα επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει σε ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή ζητήματα που επηρεάζουν τις επενδυτικές και διοικητικές αποφάσεις. Επίσης στόχος του Προγράμματος είναι οι φοιτητές να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα από εργασίες. Συνεπώς οι φοιτητές εξοπλίζονται με τεχνικές, αναλυτικές και υπολογιστικές εξειδικεύσεις και ηγετικές δεξιότητες, ώστε να ενδυναμώσει η ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο, ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον αγοράς, επενδυτικού κοινού και ευρύτερης οικονομίας.

Τίτλος Σπουδών:

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια σπουδών : 

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και διαρκεί τέσσερα (4) συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα στην ειδίκευση ΜΧΑΚ και τρία (3) συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα στην ειδίκευση ΕΕΑ. Η φοίτηση μπορεί να παρέχεται από πρόγραμμα μερικής φοίτησης το οποίο διαρκεί μέχρι το πολύ διπλάσιο συνεχές χρονικό διάστημα του αντίστοιχου προγράμματος πλήρους φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων σε πρόγραμμα μερικής φοίτησης γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οργάνων.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών του προγράμματος πλήρους φοίτησης, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση ΜΧΑΚ και στα πέντε (5) για την ειδίκευση ΕΕΑ.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, η διδασκαλία των οποίων, καθώς και η απαιτούμενη βιβλιογραφία δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: 

Τα τέλη φοίτησης για τη συνολική διάρκεια του Προγράμματος ανέρχονται σεέξι χιλιάδες Ευρώ (6.000€). Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανάλογες με τα εξάμηνα φοίτησης της ειδίκευσης, πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου, πέραν της πρώτης δόσης που καταβάλλεται κατά την εγγραφή.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ «Ποσοτική Επενδυτική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, ή θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων του Α’ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής για τους οποίους απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ (έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο ΠΜΣ).

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) κατ’ έτος – είκοσι (20) στην ειδίκευση Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου (ΜΧΑΚ) και τριάντα (30) στην ειδίκευση Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων (ΕΕΑ).

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των φοιτητών ακολουθεί αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια και γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε Απρίλιο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας κρίσης ανακοινώνονται μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν την αποδοχή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο και ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις φοιτητών, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να προβεί σε δεύτερη προκήρυξη του Προγράμματος, κατά τον μήνα Ιούλιο ή Σεπτέμβριο και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Για την τυπική αποδοχή προς εξέταση των αιτήσεων από την Επιτροπή Επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχουν πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ισοδύναμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, όπως ορίζεται το άρθρο 3 του κανονισμού. Φοιτητές εσωτερικού που δεν έχουν τελειώσει τις σπουδές τους κατά την περίοδο αίτησης, μπορούν να κάνουν αίτηση με την προϋπόθεση ότι δεν τους μένουν περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα για τη λήψη πτυχίου. Για φοιτητές εσωτερικού που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους όταν καταθέτουν την αίτηση τους και στη συνέχεια γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ είναι η επιτυχής περάτωση των σπουδών τους πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ΠΜΣ.
 • Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας Β2) και επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. Απαλλάσσονται του αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας αυτοί που διαθέτουν ικανοποιητική επίδοση στο GMAT ή GRE.
 • Μία ή δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου.
 • Συμπλήρωση ειδικής αίτησης.
 • Υποβολή πλήρους πίνακα μαθημάτων και βαθμολογίας από όλες τις προηγούμενες σπουδές.
 • Αντίγραφο πτυχίου. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών στο ΠΜΣ).

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Πτυχίο και βαθμός πτυχίου.
  • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών.
  • Συστατικές επιστολές προφορική συνέντευξη.
  • Γνώση ξένων γλωσσών.
  • Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT ή GRE, εργασιακή εμπειρία, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια, επιστημονικές δημοσιεύσεις, λαμβάνονται υπόψη.
  • Για τους φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα μαθήματα του πτυχίου κατά τον χρόνο αίτησης στο ΠΜΣ, αλλά που κατά τα άλλα πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης, αντί για τη βαθμολογία πτυχίου υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων που ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει επιτυχώς μέχρι τον χρόνο αίτησης.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον  πίνακα επιλεχθέντων φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Οι επιλεχθέντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και εντός χρονικού διαστήματος που αυτή θα καθορίζει.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον πίνακα επιλεχθέντων, να εγγραφούν στο πρόγραμμα. Για όσους γίνονται δεκτοί, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα πτυχίου, η τελική αποδοχή γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν στις εξετάσεις του Ιουνίου βαθμό πτυχίου τουλάχιστον ίσο με το μέσο όρο της βαθμολογίας που είχαν επιτύχει στα μαθήματα που είχαν εξεταστεί όταν κατέθεσαν την αίτηση τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, γίνονται δεκτοί άλλοι υποψήφιοι (μόνον εφ’ όσον – στη σειρά προτεραιότητας από τον κατάλογο επιλαχόντων – βρίσκονται σε υψηλότερη θέση).

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το πρόγραμμα ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η φοίτηση περιλαμβάνει δεκαέξι μαθήματα ή δεκατέσσερα μαθήματα και συγγραφή διπλωματικής εργασίας για την ειδίκευση ΜΧΑΚ και δέκα τρία μαθήματα και τρία σεμινάρια για την ειδίκευση ΕΕΑ. Τα μαθήματα κατανέμονται μεταξύ υποχρεωτικών μαθημάτων του παρόντος ΠΜΣ και μαθημάτων επιλογής – είτε του παρόντος ΠΜΣ είτε άλλων ΠΜΣ του Τμήματος. Κάθε υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Η διπλωματική εργασία του Δ’ εξαμήνου της ειδίκευσης ΜΧΑΚ, ισοδυναμεί με 15 πιστωτικές μονάδες. Άρα κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες, ενώ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την ειδίκευση ΜΧΑΚ ή ενενήντα (90) για την ειδίκευση ΕΕΑ. Στους φοιτητές δίδεται η δυνατότητα να επιλέγουν τα μαθήματα επιλογής ανεξαρτήτως
εξαμήνου φοίτησης.

Τα μαθήματα μπορεί να συνοδεύονται από φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις και σεμινάρια ελεύθερης επιλογής που βοηθούν τους φοιτητές στο να συμπληρώσουν την κατάρτιση τους, να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των οικονομικών εννοιών και να πειραματισθούν με πραγματικά δεδομένα.

Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δύναται να αναπροσαρμόζει την ύλη των μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ