ΔΠΜΣ: Βιοοικονομία – Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

το άρθρο ενημερώθηκε στις 19.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ

.

ΔΠΜΣ: «Βιοοικονομία – Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Kεντρικό κτίριο – Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς

Τηλέφωνα: 210 414 2352, 210 4142080, 210 4142159, 210 4142077  E-mail: info@bioeconomics.edu.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Bιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι η προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η παροχή γνώσης για το σύνολο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με βάση την Ατζέντα 2030 για έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη. Το ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και σε ήδη εργαζόμενα στελέχη επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και οργανισμών όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών και πολιτικών φιλικών προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις καλές πρακτικές στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς της βιοοικονομίας. Για τον σκοπό αυτό, προσεγγίζεται με διεπιστημονικό τρόπο η θεωρία και η εφαρμοσμένη ανάλυση στα πεδία της βιοοικονομίας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης ως εργαλείο υγειούς επιχειρηματικότητας και καινοτόμου ανάπτυξης.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να εφοδιάζει τα στελέχη με τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών προς ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων για τη διατήρηση της βιο-ποικιλότητας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης και οικολογικής ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προσδίδει τα κατάλληλα εφόδια για την κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς αλλά και ευρύτερες οντότητες.

Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου. Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, επιχειρείται η παροχή θεωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης ως εργαλεία στα επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονομία, την καινοτομία και ευρύτερα της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της διαχείρισης των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και το άνοιγμα νέων και διαφοροποιημένων αγορών σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους (αγροτική οικονομία βιομηχανία τροφίμων, χημική βιομηχανία, παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, βιομηχανία καλλυντικών, παραγωγή ενδυμάτων, αλιεία, ενέργεια, κ.τ.λ.), αλλά και τη βελτίωση της βιωσιμότητας όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για απόφοιτους και στελέχη επιχειρήσεων με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην οικονομία και τη διοίκηση και τα αντικείμενα που ασχολούνται με το βιο-περιβάλλον (βιολογία, χημεία, χημική μηχανική, γεωπονική κτλ.) χωρίς να αποκλείονται και άλλα συναφή επιστημονικά πεδία. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομικής και των γνώσεων για το βιο-περιβάλλον εξετάζεται σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις αυτής στην πράξη, με στόχο την παροχή των απαραίτητων εργαλείων και εννοιών που επιτρέπουν τον συγκερασμό σύμφωνα με τις τρέχουσες παγκόσμιες ανάγκες για ριζικές μεταβολές προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας φιλικής στο βιο- περιβάλλον.

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των αποφοίτων και των στελεχών να οριοθετούν και να αξιολογούν τις σύγχρονες οικονομικές ανάγκες με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες. Φιλοδοξία του εν λόγω προγράμματος είναι να εμφυσήσει σε επιστήμονες των βιολογικών και συναφών επιστημών την οικονομική, επιχειρηματική και διοικητική σκέψη και προσέγγιση των πολύπλοκων οικονομικών και επιχειρηματικών προβλημάτων στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομίας και να επιτρέψει στους οικονομολόγους να κατανοήσουν τη λογική και την ερμηνεία των βιολογικών και συναφών επιστημών στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών.

Τέλος, στόχος του Διαπανεπιστημιακού – Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ “Master in Bioeconomy and Sustainable Development”, είναι να προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία στους αποφοίτους και τα στελέχη επιχειρήσεων και σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή να εντρυφήσουν περαιτέρω στην εν λόγω γνώση επιδιώκοντας διδακτορικό τίτλο σπουδών, να αποτελέσουν τους πρωτοπόρους και τους καθ ύλην αρμοδίους τόσο στους κλάδους της βιοοικονομίας όσο και σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Το πρόγραμμα παρέχει μια προηγμένη κατανόηση των σύγχρονων οικονομικών αναγκών για βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα προσφέρεται για επαγγελματική σταδιοδρομία σε δημόσιους οργανισμούς, πολυεθνικές επιχειρήσεις ή εταιρείες συμβούλων. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ιδανικό για τα στελέχη που σχεδιάζουν μια επαγγελματική καριέρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τους διεθνείς οργανισμούς, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικής δράσης.

Διάρκεια σπουδών : Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα

Δίδακτρα:  Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των € 5.400 συνολικά.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) άτομα κατ’ έτος.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το ΠΜΣ).

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με ακριβή μέσο όρο.

4. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή).

5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε έντυπα του ΠΜΣ.

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν)

8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων (αν υπάρχουν).

9. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο).

10. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

 1. Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η έμφαση στο πρόγραμμα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομικοκοινωνικής πραγματικότητας. Για το λόγο αυτό το Δ.Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων:
    • Προκαταρκτικά μαθήματα (Π)
    • Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ)
    • Μαθήματα επιλογής (Ε)

Τα μαθήματα επιλογής που διδάσκονται ανήκουν σε ένα ευρύτερο σύνολο από το οποίο οι φοιτητές επιλέγουν τρία μαθήματα που προσθέτουν αξία στις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και ενισχύουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές στο σύγχρονο ευμετάβλητο και απαιτητικό περιβάλλον.

 1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει:
    • Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα (Υ και Ε) στα εξάμηνα Α, Β και Γ και
    • Να εκπονήσει διπλωματική εργασία στο Γ εξάμηνο.
 1. Για την απονομή του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω της συμμετοχής του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό του Π.Μ.Σ.. (Νόμος 3685/2008).

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΜΔΕ περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική.

Στην αρχή του Α΄ εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν έναν αριθμό προκαταρκτικών μαθημάτων.

Για όσους προέρχονται από Οικονομικά Τμήματα:

   1. Εισαγωγή στην Τεχνολογία & Αρχές Βιο-Συστημάτων
   2. Εισαγωγή στη Χημεία & Φυσική Επιστημών Ζωής

Για όσους προέρχονται από μη-Οικονομικά Τμήματα:

   1. Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
   2. Εισαγωγή στη Μακροοικονομική

Το μάθημα Ποσοτικές Μέθοδοι θα είναι κοινό για όλους.

Τα προκαταρτικά μαθήματα θα είναι διάρκειας 4 εβδομάδων (3 ώρες/εβδομάδα) και θα γίνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα αυτά θα κλείνουν με εξετάσεις.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α΄ εξάμηνο:

   • Εισαγωγή στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη
   • Τα Οικονομικά της Καινοτομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης
   • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου
   • Βιολογικοί Πόροι και Βιοπροϊόντα
   • Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

Β΄ εξάμηνο:

   • Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα & Επιχειρηματικά Σχέδια
   • Θεωρία & Εφαρμογές Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας
   • Μάθημα Επιλογής
   • Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής:

   • Επενδύσεις και Διαχείριση Αποθεμάτων
   • Τα Οικονομικά των Φυσικών Πόρων & της Ενέργειας
   • Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Τουρισμό & την Τοπική Αυτοδιοίκηση
   • Ναυτιλία & Βιώσιμη Ανάπτυξη
   • Βιοοικονομία & Κυκλική Οικονομία στους Κλάδους Τροφίμων & Ενέργειας

Γ΄ εξάμηνο:

   • Διπλωματική Εργασία
   • Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής:

   • Θεσμικό Πλαίσιο & Διεθνείς Στρατηγικές
   • Εκθέσεις Βιωσιμότητας & Επιχειρηματική Πρακτική
   • Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιοπροϊόντων.

Προοπτικές απασχόλησης

H βιοοικονομία μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή, βελτίωση της δημόσιας υγείας, μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την εξισορρόπηση των κοινωνικών εξελίξεων. Tο όραμα της Βιοοικονομίας μπορεί να γίνει πραγματικότητα με βάση τη γνώση και την καινοτομία, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την εφαρμογή διεθνών πρoτύπων βιώσιμης ανάπτυξης. H επιτυχής αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων θα αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.

Η βιοοικονομία της ΕΕ έχει ήδη κύκλο εργασιών περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 22 εκατομμύρια ανθρώπους, ήτοι το 9% του συνόλου της απασχόλησης στην ΕΕ. Κάθε ευρώ που επενδύεται σε χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα και καινοτομία στη βιοοικονομία εκτιμάται ότι θα αποφέρει 10 ευρώ προστιθέμενη αξία στους τομείς της βιοοικονομίας έως το 2025.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ