ΔΠΜΣ: Φιλοσοφία και Διοίκηση – Μάνατζμεντ

το άρθρο ενημερώθηκε στις 07.05.2023

.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Φιλοσοφίας  του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

.

ΔΠΜΣ: Φιλοσοφία και Διοίκηση – Μάνατζμεντ (MSc Philosophy and Management)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Φιλοσοφίας – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλέφωνα:  2107277531 E-mail: philman@ppp.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ αποτελεί η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης, η έρευνα σε ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους φοιτητές που προκύπτουν από τη σχέση της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης. Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης, την έρευνα σε ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης. Από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος προσδοκάται:

α) η κατάκτηση νέων και πρωτότυπων επιστημονικών επιτευγμάτων,
β) η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στην προώθηση των επιστημών της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης και δη της σχέσης τους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον,
γ) η διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων διοικητικών στελεχών,
δ) η εξέλιξη της προσωπικότητας των διοικητικών στελεχών.

Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο:

α) τη μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στη συνεισφορά της Φιλοσοφίας και της Οικονομίας στη Διοίκηση,

β) τη βελτίωση της διδασκόμενης ύλης στη Διοίκηση μέσω της φιλοσοφικής ανάδειξης του αξιακού και ανθρωπιστικού περιεχομένου της στο πολυσύνθετο  σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τη δημιουργία νέας ύλης με την εις βάθος μελέτη του ατόμου και της φιλοσοφικής – ανθρωπιστικής προσέγγισης κάθε  εργαζομένου,

γ) τη διαχείριση κρίσεων, την εταιρική διακυβέρνηση και την ηθική ευθύνη των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει την δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Φιλοσοφία και Διοίκηση (Master of Science in Philosophy and Management)», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Διάρκεια σπουδών : 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Συγκεκριμένα:

1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη) για όλες τις ειδικεύσεις.
2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Για όλες τις ειδικεύσεις η φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα έτη).

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι σημαντική για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Δίδακτρα: 4000 ευρώ (1000 ευρώ ανά εξάμηνο)

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Το ΔΠΜΣ θα δέχεται μέχρι πενήντα (50) άτομα, ανά ακαδημαϊκό έτος.

Στο ΔΠΜΣ «Φιλοσοφία και Διοίκηση» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε Μάρτιο, με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία
του ΔΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου.
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών.
 • Επαγγελματική εμπειρία.
 • Ερευνητική δραστηριότητα.
 • Δημοσιεύσεις.
 • Συστατικές επιστολές.
 • Προφορική συνέντευξη (εφόσον κριθεί αναγκαίο).

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα επιλεχθέντων των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ. Οι επιλεχθέντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ και εντός χρονικού διαστήματος που θα καθορίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγονται οι υποψήφιοι με τον υψηλότερο βαθμό πρώτου πτυχίου, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον πίνακα επιλεχθέντων, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Για την απόκτηση του ΔΜΣ της κάθε ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση δεκαέξι (16) εξαμηνιαίων μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται, ανάλογα με το μάθημα και ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ, σε επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων ή/και ερευνητική απασχόληση ή/και συγγραφή επιστημονικών εργασιών κ.ά. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα μαθήματα είναι τετράωρα, οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Μπορεί όμως να διεξάγονται και σε άλλη γλώσσα κατόπιν απόφασης της ΕΔΕ

Α. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη
 • Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ
 • Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία και Μάνατζμεντ

Β΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Ηθική των Διαπραγματεύσεων
 • Επιχειρηματική Ηθική

Γ΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Λογική και Γνωσιοθεωρία
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Δ΄ Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Θρησκεία και Ιδεολογία στη Διοίκηση
 • Φιλοσοφική Ψυχολογία στη Διοίκηση

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ