ΠΜΣ: Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων

το άρθρο ενημερώθηκε στις 19.12.2022

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

ΠΜΣ: «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΠΜΣ: «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς

Τηλέφωνα:  210 4142081, 210 4142117, 210 4142077  Fax : 210 4142346 E-mail : msc-econedu@unipi.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, έχει ως αντικείμενο, τη μελέτη και την έρευνα των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στο ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και την μελέτη και το σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: να προσφέρει στους αποφοίτους του τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε:

  • Να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών.
  • Να είναι ικανοί να αναπτυχθούν σε θέσεις στελεχών διοίκησης σε τομείς εκπαίδευσης τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
  • Να μπορούν να στελεχώσουν θέσεις σε Εκπαιδευτικές Μονάδες και Οργανισμούς με αντικείμενο την αξιολόγηση των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών.
  • Να είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες στη μαθησιακή διαδικασία που λαμβάνει χώρα τόσο σε περιβάλλοντα τυπικής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Τίτλος Σπουδών: Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Master in Economics of Education and Management of Educational Organizations).

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πλήρους φοίτησης, που χαρακτηρίζεται ως εντατικό, ορίζεται σε ένα (1) έτος (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος), και σε δύο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική.

Δίδακτρα:  Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των €3.500 για 2 εξάμηνα φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) άτομα κατ’ έτος.

Διαδικασία επιλογής:

Με απόφαση της Συνέλευσης δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην προκήρυξη αναγράφονται όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (ημερομηνίες και τόπος κατάθεσης της αίτησης, απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, κ.ά.). Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (μόρια, συντελεστές κ.λπ.) γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη
του Π.Μ.Σ. και είναι τα ακόλουθα:

1. Βαθμό πτυχίου
2. Γνώση ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών
3. Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το Π.Μ.Σ.
4. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β κύκλου σπουδών
5. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας
6. Συνέντευξη
7. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή/και από εργοδότη

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία:

α) Καταρτίζει πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από τη Συνέλευση και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

δ) Οργανώνει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τους υποψηφίους που θα κριθεί απαραίτητο.

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και υποβάλλει την πρότασή της για την τελική επιλογή στη Συνέλευση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και εφόσον έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών, για την κατάταξη των υποψηφίων θα υπερισχύει το κριτήριο της συνέντευξης. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΔΜΣ περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Ο μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δέκα (10) υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΔΜΣ ανέρχεται στις 75 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά, τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Οικονομία, Επιχειρήσεις, Θεσμοί
  • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Μάρκετινγκ και Στρατηγική
  • Στατιστική Μεθοδολογία για Κοινωνικές Επιστήμες

Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα παρακάτω)

  • Θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας
  • Εφαρμογές Μαθηματικών και Πληροφορικής στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Οικονομικά και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πόρων

Μαθήματα Επιλογής (τρία από τα παρακάτω)

  • Μάνατζμεντ και Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας
  • Αξιολόγηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση
  • Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  • Αγορά Εργασίας, Δια Βίου Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα
  • Ειδικά Θέματα Τραπεζικής και Αξιολόγηση Επενδύσεων στην Εκπαίδευση
  • Θέματα Διδακτικής των κοινωνικών επιστημών
  • Logistics-Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Εκπαίδευση

και

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
  • Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος και οι πιστωτικές μονάδες δεν προσμετρούνται για τη λήψη πτυχίου. Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμήνων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί ομοίως να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ