ΔΠΜΣ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 24.12.2022

Συνεργαζόμενες Σχολές: 

Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π.

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

.

ΔΠΜΣ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα

Τηλέφωνο:  210 7722248  E-mail: ylika@chemeng.ntua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το ΔΠΜΣ αποσκοπεί πρωτίστως στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με υψηλής στάθμης εξειδικευμένη κατάρτιση. Βασικός στόχος της όλης εκπαιδεύσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η απόκτηση από αυτούς όλων των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, καθώς και των λοιπών εφοδίων, ώστε να μπορούν αυτοί να εργασθούν επιτυχώς στον τομέα των Υλικών. Ο τομέας αυτός αποτελεί σημαντικότατο μέρος της εθνικής οικονομίας μιας χώρας (βιομηχανία, βιοτεχνία κλπ) και σε αυτόν στηρίζεται η ανάπτυξη και άλλων οικονομικοτεχνικών δραστηριοτήτων (ενεργειακός τομέας, κατασκευαστικός τομέας κλπ). Παράλληλα, το ΔΠΜΣ αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στο τομέα των Υλικών.

Το ΔΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών” αποβλέπει στην εκπαίδευση επιστημόνων στον τομέα των υλικών τόσο των «συμβατικών» όσο και των «προηγμένων» ώστε να δημιουργείται η κατάλληλη ανθρώπινη υποδομή που να στηρίζει τη συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης στον τομέα των υλικών, να υποστηρίζει την έρευνα, να συνδέει την έρευνα με την παραγωγή καθώς επίσης και να ενισχύει τους μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας. Ο τομέας των υλικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής οικονομίας μιας χώρας (βιομηχανία, βιοτεχνία κλπ) και σε αυτόν στηρίζεται η ανάπτυξη και άλλων οικονομικοτεχνικών δραστηριοτήτων (ενεργειακός τομέας, κατασκευαστικός τομέας κλπ).

Στόχος του ΔΠΜΣ είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να “γεφυρωθεί” το κενό που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων Μηχανικών και άλλων επιστημόνων για την αποτελεσματικότερη κατανόηση και την αφομοίωση της σύγχρονης τεχνολογίας των υλικών. Το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών είναι πολύ ευρύ, καθόσον καλύπτει πλήθος υλικών (μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή, νανοϋλικά, βιοϋλικά, σύνθετα υλικά, κλπ) και ταυτόχρονα τα εξετάζει από την οπτική γωνία “Παραγωγή – Δομή – Ιδιότητες Εφαρμογές”. Συνυφασμένα με αυτά είναι και ο Σχεδιασμός των υλικών. Σχεδιασμός με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για συγκεκριμένη εφαρμογή.

Τίτλος Σπουδών:  Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών.

Διάρκεια σπουδών : Το ΔΠΜΣ είναι ελάχιστης διάρκειας 1.5 έτους (τριών συνεχόμενων Εξαμήνων) και μέγιστης δύο ετών. Κατά τα δύο πρώτα Εξάμηνα ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς επίσης και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, τα οποία επιλέγονται από δύο ροές : Ροή Α “Επιστήμη Υλικών” και Ροή Β “Τεχνολογία Υλικών”. Η Ροή Α δίνει έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα “Παραγωγή – Δομή – Ιδιότητες Εφαρμογές” κυρίως από επιστημονική άποψη, ενώ η Ροή Β αναδεικνύει κυρίως τον τεχνολογικό τους χαρακτήρα. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γλώσσα διδασκαλίας είναι κυρίως η ελληνική και για το λόγο αυτό προωθείται η ταχύρρυθμη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιτρέπεται η διδασκαλία μέρους ή συνόλου του ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο πάντα των διαδικασιών σύνταξης, έγκρισης και αξιολόγησης των αναλυτικών ΠΜΣ που προβλέπονται στον  Κανονισμό Σπουδών.

Δίδακτρα: Χωρίς τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» του ΕΜΠ γίνονται κατ’ αρχάς δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη, διπλωματούχοι των Σχολών του ΕΜΠ, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ορίζεται σε (40) σαράντα.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων : γενικός βαθμός πτυχίου, σειρά του βαθμού του διπλώματος/πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή / Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος, βαθμός στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΔΠΜΣ, επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο), τυχόν ερευνητικές δραστηριότητες των υποψηφίων (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια), συστατικές επιστολές, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής), η οποία πιστοποιείται με τίτλους σπουδών ή και με ειδική εξέταση, οι γνώσεις πληροφορικής. Οι υποψήφιοι μπορεί, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, να κληθούν σε προφορική συνέντευξη η οποία και θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Δ.Μ.Σ. (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) διαρκεί συνολικά τρία (3) εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς επίσης και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Τα τελευταία επιλέγει από τις δύο ροές: Ροή Α «Επιστήμη Υλικών» και Ροή Β «Τεχνολογία Υλικών». Η Ροή Α συνδυάζει τα γνωστικά αντικείμενα «Παραγωγή-Δομή-Ιδιότητες-Εφαρμογές» από επιστημονική άποψη, ενώ η Ροή Β αναδεικνύει κυρίως τον τεχνολογικό τους χαρακτήρα. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς 7 μαθήματα ανά εξάμηνο. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο έχουν από 13 εβδομάδες υποχρεωτική φοίτηση και περιλαμβάνουν 310 ώρες διδασκαλίας, αντίστοιχα. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται ερευνητική μεταπτυχιακή εργασία.

Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο Δ.Π.Μ.Σ., είναι δύο (2) έτη. Κατ’ εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μέχρι ένα (1) επιπλέον, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ.

Στις δύο ροές του προγράμματος, «Επιστήμη Υλικών» και «Τεχνολογία Υλικών», προσφέρονται μαθήματα από ένα ευρύ φάσμα αντίστοιχων τομέων γνώσης. Ένα μεγάλο εύρος στοιχείων από τις φυσικές επιστήμες και τις επιστήμες του μηχανικού συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο που να καλύπτεται ο πολύπλοκος και πολυσήμαντος χαρακτήρας της περιοχής των υλικών μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και μιας ιδιαίτερης επιστημονικής σύνθεσης. Οι δυνατότητες επιλογής μαθημάτων και από τις δύο ροές προσδίδουν στο Δ.Π.Μ.Σ. χαρακτηριστικά αυξημένης ευρύτητας και ευκαμψίας και ικανοποιούν ένα ευρύ φάσμα ήδη εκδηλωμένων ενδιαφερόντων και αναγκών.

Α΄Εξάμηνο:

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • Βασικές εργαστηριακές ασκήσεις υλικών
   • Τεχνολογικά Υλικά
    • Α. Μεταλλικά υλικά
    • Β. Πολυμερή υλικά
    • Γ. Κεραμικά υλικά
   • Φυσική και Χημεία Στερεάς Κατάστασης

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Ροή Α «Επιστήμη Υλικών»

   • Θερμοδυναμική και στατιστική μηχανική
   • Ηλεκτροχημικές μέθοδοι και μέθοδοι μικροσκοπίας
   • Δομή και μηχανικές ιδιότητες υλικών
   • Δομή και Ιδιότητες Ημιαγωγών
    • A. Δομή Ημιαγωγών
    • B. Ιδιότητες Ημιαγωγών
   • Οικονομική υλικών και εφοδιαστική
   • Υπολογιστικές μέθοδοι στην επιστήμη των υλικών (my courses Τμημα Β)

Ροή Β «Τεχνολογία Υλικών»

   • Κατεργασίες υλικών
   • Δυναμικές μηχανικές ιδιότητες υλικών – ρεολογία
   • Τεχνολογία προηγμένων πολυμερών και συνθέτων υλικών Φροντιστηριακές ασκήσεις
   • Τεχνολογία δομικών υλικών (mycourses) (Επιστήμη & Τεχνολογία κονιών, κονιαμάτων και σκυροδέματος)
   • Τεχνολογία προηγμένων κεραμικών υλικών (mycourses)
   • Φυσική μεταλλουργία

Β΄Εξάμηνο:

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • Φθορά και Προστασία Υλικών
   • Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις υλικών
   • Σεμιναριακά μαθήματα

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Ροή Α «Επιστήμη Υλικών»

   • Τεχνολογίες παραγωγής και εφαρμογών υλικών με βάση τον άνθρακα Φροντιστηριακές ασκήσεις
   • Φυσικές μέθοδοι χαρακτηρισμού προηγμένων υλικών
   • Ιδιότητες επιφανειών και διεπιφανειών
   • Μαγνητικά και υπεραγώγιμα υλικά
   • Επιστήμη γυαλιών και νανοσυνθέτων υλικών (mycourses)
   • Μικροηλεκτρονική
   • Προσομοίωση σε μικροσκοπικό επίπεδο (my courses)
   • Ροή Β «Τεχνολογία Υλικών»

Ροή Β «Τεχνολογία Υλικών»

   • Μηχανική των θραύσεων
   • Μηχανική συνθέτων υλικών
   • Επιφανειακές κατεργασίες υλικών
   • Σύνθεση, διεργασίες και παραγωγή νανοϋλικών
   • Συγκολλήσεις
   • Έρευνα αγοράς
   • Εμβιομηχανική.

Γ΄Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Eργασία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ