ΔΠΜΣ: Υπολογιστική Μηχανική

το άρθρο ενημερώθηκε στις 24.12.2022

Συνεργαζόμενες Σχολές:

Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

.

ΔΠΜΣ: Υπολογιστική Μηχανική

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα,

Τηλέφωνο: 210 772 1433  Fax : 210 772 3304 E-mail: compmech@chemeng.ntua.grlabrop@mail.ntua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Βασικός σκοπός του Διεπιστημονικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Υπολογιστική Μηχανική” είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση, θεώρηση, έρευνα και αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής ικανών και εξειδικευμένων στελεχών. Με την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών επιχειρείται η συγκράτηση του δυναμικού των μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών εντός της χώρας.

Το ΔΠΜΣ παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στις ειδικότητες των Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ετσι υποστηρίζεται η κατανόηση και η αφομοίωση της Υπολογιστικής Μηχανικής των Στερών και των Ρευστών και η εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Επιπλέον, η συγκρότηση τέτοιων σπουδών δίνει νέα ώθηση στην έρευνα και στην ανάπτυξη της Υπολογιστικής Μηχανικής, καθώς και νέων μεθόδων και τεχνικών στην χώρα μας.

Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει δράσεις για τη συνεχή ποιοτική παρακολούθηση (internal auditing) και βελτίωση της συνολικής ποιότητας (Total Quality Improvement) του προγράμματος με αξιολογήσεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την προσαρμογή του στις ταχύτητα εξελισσόμενες ανάγκες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Επίσης περιλαμβάνει δράσεις εφαρμογής νέων πρωτοπόρων τεχνικών στην υπηρεσία της επιστήμης, πλήρη ανάλυση του περιεχομένου των σπουδών και εφαρμογή τους και προσκλήσεις επιφανών καθηγητών και ερευνητών για διαλέξεις και σεμιναριακά θερινά μαθήματα με τη δημιουργία μαθημάτων ομογενοποίησης των γνώσεων των εισερχομένων φοιτητών στο πρόγραμμα.

 Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων και δράσεων επιδιώκεται με τη δημιουργία προγράμματος διεθνούς προβολής συνδεδεμένο με τις προφανείς και μακροπρόθεσμες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας. Οι ανάγκες της οικονομίας επιζητούν τώρα, στην περίοδο της σοβαρότατης κρίσης, περισσότερο παρά ποτέ, τη συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία νέων μηχανικών με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Το Πρόγραμμα αξιοποιεί την ευρύτητα των γνώσεων που αποκτούν οι νέοι μηχανικοί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΕΜΠ για την απόκτηση του Διπλώματος του Μηχανικού και τους εφοδιάζει με τις κατάλληλες γνώσεις για την υλοποίηση των εξειδικευμένων και σύνθετων εφαρμογών και υπολογισμών.

Διάρκεια σπουδών : Το Πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) και μέγιστης τεσσάρων (4) εξαμήνων, οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα.

Δίδακτρα: Χωρίς τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ, απόφοιτοι λοιπών Σχολών/Τμημάτων Διπλωματούχων Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων και ισότιμων με το ΕΜΠ, καθώς και απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών/Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα αποφοιτήσουν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. Οι εισακτέοι, ο μέγιστος αριθμός των οποίων ορίζεται σε σαράντα (40), θα επιλεγούν με βάση τις κείμενες διατάξεις. Οι υποψήφιοι μπορεί, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, να κληθούν σε προφορική συνέντευξη η οποία και θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Γενική προϋπόθεση εγγραφής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση ΔΜΣ. είναι η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστημονικού υποβάθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την ΕΔΕ, και μπορεί να περιέχει ένα σύνολο προαπαιτουμένων Προπτυχιακών Μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις, στο ευρύτερο διεπιστημονικό αντικείμενο των Σχολών που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ.

Ως κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  • ο γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου,
  • η σειρά του βαθμού του διπλώματος/πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή / Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος,
  • η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
  • η επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
  • άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ,
  • η ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου,
  • oι γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
  • oι γνώσεις πληροφορικής,
  • oι συστατικές επιστολές, και
  • εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος ΔΠΜΣ απαιτούνται γνώσεις Kλασσικής Μηχανικής, Πληροφορικής, Μαθηματικών και Μηχανικής Ρευστών. Πριν την έναρξη των μαθημάτων γίνονται εντατικά σεμιναριακά μαθήματα σε Γλώσσα Προγραμματισμού (Fortran).

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Στον κύκλο των μαθημάτων κορμού του αναμορφωμένου προγράμματος σπουδών παρέχονται γνώσεις θεμελιωδών επιστημών στα Μαθηματικά, στην Αριθμητική Ανάλυση, στη Μηχανική, την Ελαστική Συμπεριφορά των Υλικών κλπ. Με βάση τα παραπάνω μαθήματα κορμού γίνεται η προσπάθεια οι φοιτητές να αποκτήσουν όσο το δυνατό ενιαίο υπόβαθρο γνώσεων για να παρακολουθήσουν τα μεταπτυχιακά μαθήματα εξειδίκευσης και έτσι εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν καλύτερη ομοιογένεια των Μεταπτυχιακών Φοιτητών κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού διάρκειας 13 εβδομάδων.

Στα μαθήματα εξειδίκευσης δίνονται εξειδικευμένες γνώσεις στην Υπολογιστική Μηχανική και συγκεκριμένα στους τομείς της Μηχανικής, Υδροδυναμικής, Αεροδυναμικής, Εμβιομηχανικής, Μοριακής Μηχανικής, Μη Γραμμικής Δυναμικής, Ανάλυσης Πολλαπλών Κλιμάκων κ.α. στις υπο-κατευθύνσεις του ΜΠΣ όπως Υλικά, Κατασκευές, Περιβάλλον- Ενέργεια και Διεργασίες. Τα μαθήματα εξειδίκευσης διδάσκονται στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών. Στην Ροή/ Κατεύθυνση Ρευστών προσφέρονται μαθήματα επιλογής και επιλέγονται πέντε από αυτά ενώ στη Ροή/ Κατεύθυνση Στερεών τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά (δύο), κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (επιλογή ενός) και επιλογής (επιλογή δύο). Συνεπώς, στο δεύτερο εξάμηνο, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής πρέπει να επιλέξει και να παρακολουθήσει επιτυχώς 5 μαθήματα διάρκειας 13 εβδομάδων.

Στα μαθήματα επιλογής των δύο ροών της Υπολογιστικής Μηχανικής των Ρευστών και της Υπολογιστικής Μηχανικής των Στερεών δίνονται εξειδικευμένες γνώσεις μεθόδων υπολογιστικής Μηχανικής που βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στον προγραμματισμό σύγχρονων αλγορίθμων για τον σχεδιασμό και την μοντελοποίηση φυσικών φαινομένων και την χρησιμοποίηση αυτών των μοντέλων για την επίλυση κατασκευαστικών προβλημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών ανανεώνεται, με εμπλουτισμό από νέα μαθήματα και με αντικατάσταση άλλων, έτσι ώστε να διατηρείται σύγχρονο, αιχμηρό και διεθνώς ανταγωνιστικό. Η ποικιλία των προσφερόμενων μαθημάτων συνίσταται στην αντιπροσώπευση των περιοχών αιχμής και όχι στο πλήθος τους προκειμένου να περιορίζονται, κατά το δυνατόν, οι επικαλύψεις ύλης, ο κερματισμός των γνωστικών αντικειμένων και τα ιδιαίτερα ολιγομελή ακροατήρια μαθημάτων.

Στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής αναλαμβάνει τη μεταπτυχιακή του εργασία σε θέμα που επιλέγει συνήθως από τα μαθήματα εξειδίκευσης. Σημειώνεται ότι καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από τους διδάσκοντες και τη διοίκηση του ΔΠΜΣ ώστε να δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανία.

Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα κορμού και μαθήματα και σεμινάρια εξειδίκευσης σε δύο ανεξάρτητες κατευθύνσεις – ροές, την Ροή Α – Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών – «Ρευστά» και την Ροή Β – Υπολογιστική Μηχανική Στερεών – «Στερεά». Η παρακολούθηση των μαθημάτων διαρκεί δύο εξάμηνα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Εργασία. Οι κύριες κατευθύνσεις των μαθημάτων εξειδίκευσης είναι Διεργασίες, Κατασκευές, Υλικά και Περιβάλλον-Ενέργεια.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ