ΔΠΜΣ: Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

το άρθρο ενημερώθηκε στις 17.11.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (πρώην ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας & Θράκης)

.

ΔΠΜΣ: Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη) Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο: 2310 995195 Fax : 2310 995202 E-mail: msc-green@for.auth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ των τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (επισπεύδoν τμήμα) της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η προαγωγή της γνώσης και της εκπαίδευσης σχετικά με τον Σχεδιασμό και τη Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου, την ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων.

Σκοπός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Οικολογία, Προστασία, Διαχείριση και Σχεδιασμού του Αστικού Πρασίνου και των αστικών οικοσυστημάτων, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πολύπλοκα επιστημονικά θέματα του Αστικού Πρασίνου και γενικότερα του Αστικού Περιβάλλοντος που θα τους δώσουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, ενώ ταυτόχρονα οι προσφερόμενες γνώσεις θα συντελέσουν στη δημιουργία σύγχρονων βιώσιμων πόλεων.

Στόχος του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και κυρίως εφαρμοσμένες περιοχές του Σχεδιασμού και της Διαχείρισης του Αστικού Πρασίνου και να προάγει την τεχνογνωσία και τα μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικά αποτελέσματα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Επιστήμης του Αστικού Περιβάλλοντος.
 • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την ορθολογική Προστασία και Διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος.
 • Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία σε δημόσιες υπηρεσίες, OTA, φορείς διαχείρισης πρασίνου και πάρκων καθώς και προστατευόμενων περιοχών, στον ιδιωτικό τομέα (μελετητές, εργολήπτες) και τέλος στον ακαδημαϊκό χώρο.
 • Προετοιμασία για σπουδές τρίτου κύκλου.

Τίτλος Σπουδών: Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και υποβολής προς κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Δίδακτρα: Τέλη Φοίτησης 

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε πενήντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορεί να γίνει δεκτός/ή στο πρόγραμμα και ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ο/η οποίος/α πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών του εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, ως υπεράριθμοι.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και η μοριοδότησή τους είναι τα εξής:

 • Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος: πολλαπλασιάζεται με 4
 • Μέσος όρος βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.: πολλαπλασιάζεται με 1
 • Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών: πολλαπλασιάζεται με 1
 • Γνώση μιας ξένης γλώσσας: 5 μόρια
 • Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας: 5 μόρια
 • Διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες): μέγιστο 5 μόρια
 • Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή: μέγιστο 20 μόρια
 • Επαγγελματική Εμπειρία: μέγιστο 5 μόρια
 • Ερευνητική Εμπειρία: μέγιστο 10 μόρια
 • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα: μέγιστο 10 μόρια
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές: απαιτούνται αλλά δεν μοριοδοτούνται.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής, γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια και καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή, στις ιστοσελίδες της Γραμματείας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και των Γραμματειών των 2 Τμημάτων που συμμετέχουν στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Οι εισακτέοι στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εντός της προθεσμίας εγγραφής. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της προθεσμίας, καλείται να εγγραφεί ο/η 1ος/η, 2ος/η, κ.λπ. επιλαχών/ούσα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τη διδασκαλία πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων ανά εξάμηνο, έτσι ώστε ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής να συμπληρώνει 30 Πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο του προγράμματος θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές μονάδες. Έτσι το σύνολο των Πιστωτικών μονάδων του προγράμματος ανέρχεται σε 90. Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες 1-2. Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει 2 ή 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, οι οποίες μαζί με τον εκτιμώμενο φόρτο εργασίας του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, αντιστοιχούν σε 5 ή 7,5 Πιστωτικές μονάδες αντίστοιχα, όπως αναλυτικά φαίνεται στους πίνακες. Τέλος, στον πίνακα 3 περιγράφεται ότι το Γ΄ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα περισσότερα από τα προσφερόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις, ασκήσεις αλλά και πρακτική στο πεδίο. Ορισμένα δε περιλαμβάνουν και την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών (projects, case studies).

Α΄ Εξάμηνο:

Υποχρεωτικά Μαθήματα

  • Πράσινο και Αστικό Περιβάλλον
  • Ερευνητική Μεθοδολογία και Προχωρημένη Στατιστική
  • Σχεδιασμός Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου
  • Οικολογία και Διαχείριση Αστικής Πανίδας
  • Επιλογή Ειδών για Αστικό και Περιαστικό Πράσινο – Καλλωπιστικά είδη

Β΄ Εξάμηνο:

Υποχρεωτικά Μαθήματα

  • Ασθένειες και Προστασία Αστικού Πρασίνου
  • Παραγωγή – χειρισμός – εγκατάσταση φυτικού υλικού στους αστικούς χώρους
  • Ειδικές κατασκευές – Σχεδιασμός και Συντήρηση Έργων Ξύλου στο Αστικό Πράσινο
  • Διαχείριση, Συντήρηση και Παρακολούθηση Αστικού Πρασίνου
  • Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου

Γ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ