ΠΜΣ: Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

το άρθρο ενημερώθηκε στις 14.12.2022

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΠΜΣ: «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία,
Παραγωγή και Αξιοποίηση»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη) Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο: 2310 995195 Fax : 2310 995202 E-mail: msc-sustainablemanagement@for.auth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι θέματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, όπως: Οικολογία, Προστασία και Διατήρηση των Δασών και του Φυσικού Περιβάλλοντος, Διαχείριση δασών και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος, Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα, Δασική Παραγωγή και αξιοποίηση ξυλώδους βιομάζας, Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων, Λιβαδοπονία, Άγρια Πανίδα, Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων, Προγραμματισμός, Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων, Aξιοποίηση Nέων Τεχνολογιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τα δασικά και φυσικά οικοσυστήματα.

Σκοπός του Π.Μ.Σ.: Η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα της σύγχρονης δασοπονίας και αειφορικής διαχείρισης, προστασίας και διαχείρισης των δασικών και φυσικών οικοσυστημάτων αλλά και η ενίσχυση της δασολογικής έρευνας στη χώρα μας, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας όσο και στη στήριξη του έργου των Δασολόγων-Περιβαλλοντολόγων και άλλων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στη δασολογία και στο φυσικό περιβάλλον. Τα παραπάνω θα έχουν άμεση επίδραση στη βελτίωση της ποιότητας των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών, στη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, στην καλύτερη αξιοποίηση της υπαίθρου και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ειδικούς επιστήμονες (Π.χ. στελέχωση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Διεθνών Οργανισμών κ.λπ.). Το εν λόγω ΠΜΣ συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο δασοπεριβαλλοντικό τομέα με τις αρχές βιολογικής και οικολογικής προστασίας και διατήρησης της φύσης, των τεχνικών και υδρονομικών τεχνικών επεμβάσεων στα δάση και τα φυσικά οικοσυστήματα, την παραγωγή και αξιοποίηση του ξύλου και της βιομάζας, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των δασών και φυσικών οικοσυστημάτων.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, θα αποτελέσουν το στελεχιακό εκείνο δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί στους τομείς της ορθολογικής δασικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, της συστηματικής οργάνωσης, καταγραφής και παρακολούθησης οικοτόπων και ειδών – Δίκτυο Natura 2000, της δασικής και περιβαλλοντικής προστασίας, αποκατάστασης, ανόρθωσης και εν γένει διατήρησης της φύσης, του δασικού τοπίου, ορεινών εδαφών και αστικού πρασίνου, της διατήρησης και προστασίας σπάνιων και απειλούμενων ειδών, της προστασίας των γενετικών δασικών πόρων, της διάνοιξης των δασών και των δασικών μεταφορών, της κλιματικής αλλαγής, της διευθέτησης χειμάρρων και λεκανών απορροής, των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της κτηματογράφησης, της αξιοποίησης, ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης προϊόντων ξύλου, της επιχειρηματικής καινοτομίας και πολιτικής στον ευρύτερο περιβαλλοντικό χώρο, της αγροδασοπονίας, των υγροτόπων, την εκπαίδευση και την κατάρτιση με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, αλλά και στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα.

Αποτέλεσμα είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία (γνωσιακά και τεχνολογικά) που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο μιας ορθολογικής διαχείρισης πολλαπλών σκοπών του δασικού πλούτου της χώρας μας και εν γένει των φυσικών πόρων αξιοποιώντας έξυπνες και καινοτόμες μεθοδολογίες, πρακτικές και εφαρμογές στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Επιπλέον το προτεινόμενο πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους αποφοίτους του για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών, δίνοντας τη δυνατότητα να κατευθυνθούν σε μία ευρεία θεματολογία έρευνας.

Τίτλος Σπουδών:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση» στις εξής ειδικεύσεις:

1η ειδίκευση: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΗΣ»

2η ειδίκευση: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ» και

3η ειδίκευση: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΩΝ KAI ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική.

Δίδακτρα: Το ΠΜΣ δεν έχει τέλη φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

2. Πτυχιούχοι Περιβαλλοντικών, Βιολογικών και Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πτυχιούχοι Εκπαιδευτικών Σχολών, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ.

3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα έξι (36), δώδεκα (12) ανά κατεύθυνση, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης:

1. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς».

2. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, (αγγλικής ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας).

Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν:

I. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος με ελάχιστο βαθμό «Λίαν καλώς» (30%)

II. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με την επιλεγόμενη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. (5%)

III. Πιστοποιημένη γνώση (άριστη / πολύ καλή / καλή) μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση (15%, 10%, και 5% αντίστοιχα)

IV. Συστατικές επιστολές (5%)

V. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30%)

VI. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, όπως: a. Επαγγελματική Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο συνοδευόμενη και με αναλυτικό πίνακα με τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας (μέχρι 5%), b. Ερευνητική Εμπειρία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (μέχρι 5%) και c. Ελληνικές και ξένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και συγγραφική δραστηριότητα (μέχρι 5 %).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα επιλογής μόνο μίας (1) κατεύθυνσης από τις τρεις (3) προσφερόμενες. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής, απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο ΠΜΣ. Η Τριμελής Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και καλεί σε συνέντευξη τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αξιολόγηση με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων. Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι και οι εισακτέοι που ισοβαθμούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στην παραπάνω περίπτωση απαιτείται τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων, αφού επικυρωθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει για κάθε κατεύθυνση δύο (2) εξάμηνα με υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων (μπορεί να επιλεχθεί ένα μάθημα από άλλη κατεύθυνση, αντίστοιχου εξαμήνου (1ου ή 2ου), αντί ενός από τα μαθήματα της κατεύθυνσης, εκτός των μαθημάτων Μ01 και Μ02, που είναι κοινά και υποχρεωτικά σε όλες τις κατευθύνσεις) και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90 ECTS.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. ανά Κατεύθυνση είναι το παρακάτω:

1η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΗΣ

Α’ Εξάμηνο:

  • Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία
  • Οικολογία και Διαχείριση Σπάνιων Ειδών Άγριας Πανίδας
  • Οικολογία της Βόσκησης και Διαχείριση Λιβαδικών Οικοσυστημάτων
  • Συστηματική και οργάνωση χλωριδικής ποικιλότητας, ενδημικά σπάνια και απειλούμενα είδη
  • Προστασία Γενετικών Δασικών πόρων
  • Οικολογία, Κλιματική αλλαγή και δασικά οικοσυστήματα

Β’ Εξάμηνο:

  • Ανάλυση Σχέσεων Ενδιαιτήματος Άγριας Πανίδας
  • Προστασία και Ανόρθωση Διαταραγμένων Λιβαδικών Οικοσυστημάτων
  • Ανάλυση Δυναμικής Πληθυσμών Λιβαδικού Οικοσυστήματος – Ανάλυση Λιβαδικού
  • Καταγραφή και παρακολούθηση οικοτόπων και ειδών – Δίκτυο Natura 2000
  • Σχεδιασμός πυροπροστασίας – Συστήματα πρόβλεψης έναρξης δασικών πυρκαγιών
  • Προστασία της φύσης και προστατευόμενες περιοχές

Γ’ Εξάμηνο:

  • Υποστηρικτικές Διαλέξεις Στατιστικής
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Α’ Εξάμηνο:

  • Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία
  • Διευθετήσεις Χειμάρρων – Υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής
  • Δίκτυα Διάνοιξης Δάσους Περιβαλλοντική Οδοποιία & Δασικές μεταφορές
  • Ενεργειακή αξιοποίηση ξυλώδους βιομάζας
  • Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων ξύλου – ξυλοκατασκευές
  • Γενετική βελτίωση και αναπαραγωγή φυτών ειδικών σκοπών

Β’ Εξάμηνο:

  • Καινοτόμα μοντέλα διευθέτησης ορεινών υδάτων, κίνηση φερτών υλικών
  • Στοχαστική Υδρολογία
  • Δασοτεχνικά – Υδρονομικά Έργα, Αποκατάσταση τοπίου – Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Κτηματολόγιο – Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηματογράφησης
  • Δασοκομία Παραγωγικών Δασών
  • Ποιότητα και πιστοποίηση προϊόντων ξύλου

Γ’ Εξάμηνο:

  • Υποστηρικτικές Διαλέξεις Στατιστικής
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

3η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Α’ Εξάμηνο:

  • Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία
  • Τηλεπισκόπηση & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Περιβάλλον
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στο Φυσικό Περιβάλλον
  • Αστικό και Περιαστικό πράσινο
  • Ορεινά Εδάφη: διαχείριση Προστασία, Βελτίωση και Αποκατάσταση

Β’ Εξάμηνο:

  • Περιβαλλοντική Πολιτική, Βιώσιμη Ανάπτυξη – Τουρισμός
  • Αξιοποίηση Λιβαδιών και Αγραδασικών Συστημάτων
  • Διαχείριση Βιολογικών Πόρων Εσωτερικών Υδάτων – Υγροτόπων
  • Γενετική πληθυσμών, ποσοτική γενετική, εφαρμογή γονιδιωματικης στη βελτίωση, ειδικά θέματα βελτίωσης
  • Εφαρμοσμένη δασοκομική, αναδασώσεις και Φυτώρια
  • Προσαρμοστική διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων.

Γ’ Εξάμηνο:

  • Υποστηρικτικές Διαλέξεις Στατιστικής
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ