ΔΠΜΣ: Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02.01.2023

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών –  Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

 

 

ΔΠΜΣ:  «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων»

(Management and Economics of Telecommunication Networks and Information Systems)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Κωνσταντίνα Καναβού, Γραφείο Α30 (πρώτος όροφος), Αθήνα.

Τηλέφωνα: 210 7275181,  210 7275337

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και  των Οικονομικών των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών για τους μεγάλους οργανισμούς ή υπηρεσίες για το δευτερογενή τομέα και για την εκπαίδευση καθώς και η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη των τομέων αυτών που εξελίσσονται ραγδαία και απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» (Management and Economics of Telecommunication Networks and Information Systems) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διάρκεια σπουδών : 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε 4 (τέσσερα) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα 6 (έξι) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 30 (τριάντα) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά. Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 8 (οκτώ) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα

Δίδακτρα: 

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών και Διοίκησης Α.Ε.Ι και πτυχιούχοι αντιστοίχων Τμημάτων Α. Τ.Ε.Ι. της χώρας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από
τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν.4485/17.

Το ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» θα δέχεται 45 (σαράντα πέντε) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε Μάρτιο, με απόφαση της Συνέλευσης της ΕΔΕ, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ και του ΔΠΜΣ προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα ΔΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται μέσω βαθμολογικής κατάταξης και συνεντεύξεων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
  • Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 20%
  • Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 10%
  • Πιστοποιημένη γνώση π.χ. αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 10%
  • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
  • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%
  • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 20%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και μετά από ανακοίνωση για εγγραφές της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγονται ως υπεράριθμοι οι υποψήφιοι φοιτητές. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 120 (εκατόν είκοσι) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και υποστηρίζεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ηλεκτρονική πλατφόρμα διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού, ανάρτησης εκφωνήσεων εργασιών και υποβολών, περιοχών συζητήσεων κλπ.).
Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξι ολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ