ΔΠΜΣ: Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής 

το άρθρο ενημερώθηκε στις 21.12.2022

Συνεργαζόμενα Τμήματα:

Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τμήμα Οικονομικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΔΠΜΣ: Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής 

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, Αθήνα – Τ.Κ. 113 62 Γραφείο Αρ. 705 (7ος όροφος).

Τηλέφωνα:  210 8203643 Fax : 210 8828655 E-mail: postgrad@aueb.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει κατ’ αρχήν το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με δυνατότητα αλλαγής ανά τριετία μεταξύ των συμμετεχόντων τμημάτων, ούτως ώστε να εναλλάσσεται η διοικητική υποστήριξη μεταξύ των Πανεπιστημίων.

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία: α) τα μαθηματικά και β) τις ποσοτικές μεθόδους γενικότερα όπως εφαρμόζονται στα πεδία της χρηματοοικονομικής, των ασφαλειών και της παραγωγής.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει πτυχιούχους κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά θετικών επιστημών στην εφαρμογή των μαθηματικών σε θέματα που ενδιαφέρουν την οικονομία και την παραγωγή, ούτως ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις αυτές στα πλαίσια της σύγχρονης παραγωγικής ή διοικητικής μονάδας.

Τίτλος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής (MSc in Business Mathematics).

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ. Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πρόγραμμα εντός τριών ετών από την ημερομηνία εισαγωγής του.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται 4.000 ευρώ ανά φοιτητή για το πρόγραμμα πλήρους παρακολούθησης (3 εξάμηνα) και 5.000 ευρώ ανά φοιτητή για το πρόγραμμα μερικής παρακολούθησης (6 εξάμηνα),

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί έως τριάντα πέντε (35) φοιτητές. Για την παρακολούθηση του Προγράμματος προβλέπονται δίδακτρα.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών (Τμήματα Οικονομικής, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, κλπ.) των ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής.  Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων τμημάτων  ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να επιδείξουν έφεση και επάρκεια στις μαθηματικές μεθόδους και στην κατανόηση της ποσοτικής ανάλυσης οικονομικών και διοικητικών θεμάτων.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Κάθε χρόνο, πριν τελειώσει το Εαρινό Εξάμηνο, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. γίνεται προκήρυξη για την επιλογή των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο Μ.Π.Σ. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Για την διενέργεια του διαγωνισμού η Ε.Δ.Ε. ορίζει τριμελή  Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών που επιμελείται τα της διεξαγωγής του όπως αναφέρεται στα παρακάτω άρθρα του Κανονισμού.

Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων: Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Πολυτεχνικών ή Οικονομικών Σχολών και Τμημάτων Στατιστικής, Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοιχών τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ κατευθύνσεων Οικονομικής, Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 2372/95, καθώς και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ίδιων Τμημάτων οι οποίοι εφόσον επιλεγούν οφείλουν να έχουν αποφοιτήσει από το οικείο Τμήμα προτού εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Ξένη Γλώσσα: Σύμφωνα με το Ν. 2083/92, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον Αγγλικά. Στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν συγγράμματα στα Αγγλικά ή να γίνει διδασκαλία στα Αγγλικά.

Πρόσθετα Στοιχεία Υποψηφίων: Μαζί με τα αποδεικτικά των τυπικών προσόντων τους, οι υποψήφιοι για φοίτηση στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

 • Συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα δοκίμια που απαιτούνται σε αυτήν
 • Δυο συστατικές επιστολές από πρόσωπα που γνωρίζουν την επιστημονική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα

Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν επιπρόσθετα στοιχεία που ενισχύουν την αίτησή τους, π.χ. ερευνητικές εργασίες (δημοσιευμένες ή όχι), πιστοποιητικά επαγγελματικής εμπειρίας, ή μελέτες επαγγελματικής φύσεως.

Συνεντεύξεις: Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων η Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών επεξεργάζεται τις αιτήσεις των υποψηφίων και αξιολογεί τα στοιχεία της κάθε υποψηφιότητας. Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. κατάλογο υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη από την Ε.Δ.Ε.

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών: Πέραν της κατοχής των τυπικών προσόντων, το βασικό κριτήριο επιλογής για το Π.Μ.Σ. είναι η ικανότητα του φοιτητή να συμπληρώσει με επιτυχία όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης εμπρόθεσμα. Κύρια κριτήρια για την αρχική αξιολόγηση των υποψηφίων για το Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι τα εξής:

 • Ο βαθμός πτυχίου
 • Η ποιότητα των υποβληθέντων δοκιμίων
 • Οι συστατικές επιστολές, και ότι επιπρόσθετα στοιχεία έχουν υποβληθεί από κάθε υποψήφιο.
 • Η παρουσία κατά τη συνέντευξη.
 • Τα αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για όσους υποψηφίους κριθεί αναγκαίο να υποβληθούν σε εξέταση διαπίστωσης της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών.

Η Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά και υποβάλει την πρόταση της στην Ε.Δ.Ε., που λαμβάνει την τελική απόφαση επιλογής.

Αποδοχή – Εγγραφή: Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Μ.Π.Σ. με την προηγούμενη διαδικασία (περί τον Ιούνιο κάθε έτους) υποχρεούνται να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι την 15η Ιουλίου στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εγγράφως την πρόθεσή τους να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Εάν μέχρι την 15η Ιουλίου ο αριθμός των υποψηφίων που έχουν γίνει δεκτοί και που έχουν δηλώσει την πρόθεση τους να εγγραφούν στο Πρόγραμμα δεν κρίνεται ικανοποιητικός για τη λειτουργία του Προγράμματος, τότε η Ε.Δ.Ε. μπορεί να προβεί στην επανάληψη της προηγούμενης διαδικασίας προκήρυξης για να συμπληρωθούν οι θέσεις στο Π.Μ.Σ. με τις προηγούμενες διαδικασίες.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Υποχρεωτικά Μαθήματα

1η Διδακτική Περίοδος

 • ΜΑΠ11 Λογιστική
 • ΜΑΠ12 Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά
 • ΜΑΠ 13 Επιχειρησιακή Έρευνα – Μαθηματικός Προγραμματισμός
 • ΜΑΠ14 Οικονομετρία
 • ΜΑΠ15 Ανάλυση – Πιθανότητες
 • ΜΑΠ16 Επισκόπηση Μαθηματικών
 • ΜΑΠ17 Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής

2η Διδακτική Περίοδος

 • ΜΑΠ21 Προχωρημένη Λογιστική – Στοιχεία Κοστολόγησης και Ανάλυσης Ισολογισμών
 • ΜΑΠ22 Χρηματοοικονομική – Χαρτοφυλάκια, Δικαιώματα, Κόστος Κεφαλαίου
 • ΜΑΠ23 Επιχειρησιακή Έρευνα – Στοχαστικά Υποδείγματα, Δυναμικός Προγραμματισμός
 • ΜΑΠ24 Προβλέψεις
 • ΜΑΠ25 Στοχαστικές Ανελίξεις

3η Διδακτική Περίοδος

 • ΜΑΠ31 Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
 • ΜΑΠ32 Πληροφοριακά Συστήματα
 • ΜΑΠ33 Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής Ι
 • ΜΑΠ34 Στοχαστικές Ανελίξεις στην Χρηματοοικονομική
 • ΜΑΠ35 Αναλογιστικά Μαθηματικά – Ασφάλειες Ζωής

4η Διδακτική Περίοδος

 • ΜΑΠ41 Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
 • ΜΑΠ42 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική
 • ΜΑΠ43 Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής ΙΙ
 • ΜΑΠ44 Αποτίμηση τίτλων με αριθμητικές και προσομοιωτικές μεθόδους
 • ΜΑΠ45 Αναλογιστικά Μαθηματικά – Θεωρία Κινδύνου

5η Διδακτική Περίοδος

 • ΜΑΠ51 Ανταγωνιστική Ανάλυση: Παίγνια και Διαπραγματεύσεις
 • ΜΑΠ52 Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών
 • ΜΑΠ54 Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας

Μαθήματα Επιλογής

 • ΜΑΠ53 Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής ΙΙΙ (Αξιοπιστία – Ποιοτικός Έλεγχος)
 • ΜΑΠ55 Ειδικά Θέματα Αναλογιστικών Μαθηματικών
 • ΜΑΠ56 Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων
 • ΜΑΠ57 Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Διπλωματική Ι

Μαθήματα Επιλογής

 •  ΜΑΠ58 Σεμινάριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας
 • ΜΑΠ61 Σεμινάριο Ασφαλιστικής Πολιτικής
 • ΜΑΠ62 Σεμινάριο Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ΜΑΠ63 Σεμινάριο Επιχειρησιακής Έρευνας
 • ΜΑΠ64 Σεμινάριο Χρηματοοικονομικής
 • ΜΑΠ65 Σεμινάριο Στρατηγικών Παραγωγής
 • Διπλωματική ΙΙ

Σταδιοδρομία αποφοίτων 

Όλα σχεδόν τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών επαίρονται για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους, και αντίστοιχα το Πρόγραμμα αυτό. Το σχετικά δύσκολο είναι βέβαια να προσδιορίσει κανείς την συνεισφορά του κάθε προγράμματος αυτού καθεαυτού, δηλαδή αν οι απόφοιτοι θα είχαν καλή σταδιοδρομία χωρίς τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Χωρίς διάθεση αυτοπροβολής, το Πρόγραμμα έχει καλή εικόνα μεταξύ σημαντικών παραγόντων της οικονομικής ζωής της χώρας, αυξανόμενη διείσδυση και αναγνωρισιμότητα στους συγγενείς κλάδους. Μέσω αυτού πολλοί ικανοί επιστήμονες θετικών επιστημών μπόρεσαν να στραφούν με σχετική ευκολία στον χώρο της Οικονομίας και της Διοίκησης. Στα αρνητικά του προγράμματος, που καταλογίζουν οι φίλοι απόφοιτοι, είναι η έλλειψη πόρων, και η μικρή αναγνωρισιμότητά του σε κλάδους που δεν έχουν έντονη χρήση ποσοτικών μεθόδων.

Παρακάτω αναφέρουμε στοιχεία για την σταδιοδρομία των αποφοίτων, περιοριζόμενοι στα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήσει οι ίδιοι στο LinkedIn. Για λόγους προσωπικών δεδομένων δεν θα θέλαμε να δημοσιοποιήσουμε ένα πληρέστερο κατάλογο των θέσεων εργασίας που κατέχουν όλοι οι απόφοιτοι. Όμως είναι σχετικά εύκολο να βρει ο ενδιαφερόμενος και άλλους απόφοιτους μέσω των δημοσιεύσεων των ίδιων σε δίκτυα κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης. Ειδικότερα στο LinkedIn, μία αναζήτηση με λέξη κλειδί Master in Business Mathematics ή Master in Financial Mathematics, σε συνδυασμό με το AUEB θα δώσει επιπλέον διαφωτιστικά αποτελέσματα.

Εξετάζοντας τον κατάλογο των εργοδοτών των αποφοίτων βλέπουμε ότι ο Χρηματοοικονομικός κλάδος, ο Τραπεζικός και ο Ασφαλιστικός έχουν απασχολήσει πολλούς απόφοιτους, αφού στους κλάδους αυτούς καταφέρνουν να συνδυάζουν το μαθηματικό υπόβαθρο και την αναλυτική σκέψη με την πραγματικότητα της αγοράς. Δεν είναι οι λίγες οι περιπτώσεις απόφοιτων που έχουν καταφέρει όχι μόνο να εργάζονται στους παραπάνω κλάδους, αλλά και να διακριθούν όπως διαπιστώνει κανείς εύκολα κοιτάζοντας τα επαγγελματικά τους προφίλ. Επίσης ο ιστότοπος των Αναλογιστών περιλαμβάνει πολλούς απόφοιτους, καθώς τα μαθήματα Ασφαλιστικών Μαθηματικών και Αντασφαλίσεων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος δίνει στους απόφοιτους ένα σαφές προβάδισμα στο χώρο.

Με τη σχετική πτώση της απασχόλησης στον χρηματοοικονομικό τομέα οι πρόσφατοι απόφοιτοι έχουν πολλές επαγγελματικές επιτυχίες στις μελέτες Marketing που διενεργούνται από ξένες εταιρείες στην Ελλάδα για λογαριασμό ξένων πάλι πελατών. Επίσης όλο και περισσότεροι απόφοιτοι εργάζονται στον κλάδο της Λογιστικής και της Ελεγκτικής, ακόμα και αν το πρώτο τους πτυχίο είναι στα Μαθηματικά! Επιπρόσθετα, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις απόφοιτων με εξαιρετική πορεία στην ποντοπόρο Ναυτιλία. Η σταδιοδρομία των απόφοιτων στις αγορές εργασίας του εξωτερικού είναι επίσης ιδιαίτερα επιτυχής.

Μία συνεχής προσπάθειά μας είναι η ενεργοποίηση του Συλλόγου Αποφοίτων που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και που θα βοηθήσει πολύ την επαγγελματική αλληλοϋποστήριξή τους. Ομολογουμένως θα έπρεπε να είχαν γίνει περισσότερα πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή. Η μόνη δικαιολογία (μεταξύ αστείου και σοβαρού) είναι ότι οι απόφοιτοι βρίσκουν γρήγορα απαιτητικές εργασίες ώστε να μην μπορούν να ασχοληθούν σε εθελοντική βάση με τον σύλλογο. Πρόσφατα πάντως μία ιδιαίτερα δραστήρια ομάδα αποφοίτων έχει αναλάβει πρωτοβουλία που ελπίζουμε ότι θα ευοδωθεί.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ