ΠΜΣ: Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02.01.2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

ΠΜΣ: Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc in Business AdministrationAnalytics and Information Systems)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Διεύθυνση Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων»: 4ος όροφος, Γραφείο 402 Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου. Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 3689476 E-mail: bis-analytics@econ.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc. in Business Administration, Analytics and Information Systems)» παρέχει γνώσεις, εφαρμοσμένες γνώσεις και δεξιότητες στην κοινή περιοχή της πληροφορικής τεχνολογίας, της διοίκησης επιχειρήσεων και της αναλυτικής επιστήμης δεδομένων. Τα αντικείμενα σπουδών του μεταπτυχιακού προάγουν την εξειδίκευση σε γνώσεις, τεχνικές και πρακτικές, οι οποίες συνεισφέρουν στην παραγωγή οικονομικής αξίας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να διαμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πολυμέρεια, γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και μεθοδολογικές δεξιότητες στη διοίκηση, τα πληροφοριακά συστήματα και την αναλυτική επιστήμη για τη στήριξη της επιχείρησης, τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της απόδοσης και την προώθηση της καινοτομίας. Τα προσόντα αυτά είναι απαραίτητα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc. in Business Administration, Analytics and Information Systems)» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διάρκεια σπουδών : 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία εισαγωγής του. Περιπτώσεις πλέον του ορίου αυτού, εξετάζονται κατά περίπτωση από τη ΣΕ.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: 

Tο ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 5.400€ και καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου, πέραν της πρώτης δόσης που καταβάλλεται κατά την εγγραφή.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Business AdministrationAnalytics and Information Systems)» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών τμημάτων οικονομικών, θετικών επιστημών, πολυτεχνικών τμημάτων, νομικών, κοινωνικών, πολιτικών, από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε Μάρτιο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για την τυπική αποδοχή προς εξέταση των αιτήσεων από την Επιτροπή Επιλογής –η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος–, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχουν πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ισοδύναμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, όπως ορίζεται το άρθρο 3 του κανονισμού. Φοιτητές εσωτερικού που δεν έχουν τελειώσει τις σπουδές τους κατά την περίοδο αίτησης, μπορούν να κάνουν αίτηση με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα για την λήψη πτυχίου. Όσον αφορά αποφοίτους ΤΕΙ, ισχύει η σχετική απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για φοιτητές εσωτερικού που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους όταν καταθέτουν την αίτησή τους και στη συνέχεια γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ είναι η επιτυχής περάτωση των σπουδών τους πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ΠΜΣ.
 • Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας B2) και επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. Απαλλάσσονται του αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας αυτοί που διαθέτουν ικανοποιητική επίδοση στο GMAT ή GRE.
 • Μία ή δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου.
 • Συμπλήρωση ειδικής αίτησης.
 • Υποβολή πλήρους πίνακα μαθημάτων και βαθμολογίας από όλες τις προηγούμενες σπουδές.
 • Αντίγραφο πτυχίου. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του ν. 4485/2017. (Η αναγνώριση είναι προϋπόθεση για την εγγραφή αν η αίτηση αποδοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει εγκριθεί).

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση  τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Πτυχίο και βαθμός πτυχίου
  • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών
  • Συστατικές επιστολές
  • Προφορική συνέντευξη
  • Γνώση ξένων γλωσσών
  • Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT ή GRE, εργασιακή εμπειρία, γνώσεις σε υπολογιστές, συμμετοχή σε σεμινάρια, επιστημονικές δημοσιεύσεις, λαμβάνονται υπόψη
  • Για τους φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα μαθήματα του πτυχίου κατά τον χρόνο αίτησης στο ΠΜΣ, αλλά που κατά τα λοιπά πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης, αντί για τη βαθμολογία πτυχίου υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων που ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει επιτυχώς μέχρι τον χρόνο αίτησης.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα επιλεγέντων φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ σε καθορισμένο χρόνο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εγγράφονται άπαντες οι ισοβαθμούντες αν είναι έως τρεις, ειδάλλως επιλέγονται οι υποψήφιοι με τον υψηλότερο βαθμό πρώτου πτυχίου. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν, εφόσον υπάρχουν, οι επιλαχόντες με βάση τη σειρά τους στον πίνακα επιλεγέντων, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Για όσους γίνονται δεκτοί, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα πτυχίου, η τελική αποδοχή γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν στις εξετάσεις του Ιουνίου βαθμό πτυχίου τουλάχιστον ίσο με το μέσο όρο της βαθμολογίας που είχαν επιτύχει στα μαθήματα που είχαν εξεταστεί
όταν κατέθεσαν την αίτησή τους. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, γίνονται δεκτοί άλλοι υποψήφιοι (μόνον εφ’ όσον –στη σειρά προτεραιότητας από τον κατάλογο επιλαχόντων– βρίσκονται σε υψηλότερη θέση).

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή, εφόσον συντρέχουν λόγοι, το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Είναι δυνατόν να παρασχεθεί διδακτική υποστήριξη και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων διαδικτυακών μαθημάτων.
Η φοίτηση και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και των εργαστηριακών μαθημάτων. Αναπόσπαστο μέρος του ΠΜΣ είναι η εκπόνηση και συγγραφή εργασιών, η εργαστηριακή πρακτική, η ερευνητική απασχόληση και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα. Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ως εξής. Κάθε υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Η διπλωματική εργασία του Γ΄ εξαμήνου ισοδυναμεί με 15 πιστωτικές
μονάδες. Σε Εναλλακτικώς στο Γ΄ εξάμηνο η διπλωματική εργασία μπορεί να αντικατασταθεί από εκτεταμένη εργασία (7.5 ECTS) και ένα μάθημα επιλογής. Άρα κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα, το δεύτερο εξάμηνο τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής και το τρίτο εξάμηνο δύο μαθήματα επιλογής. Στο τρίτο εξάμηνο λαμβάνει χώρα η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας ή η παρακολούθηση ενός μαθήματος επιλογής και η συγγραφή του project που θα εγκριθεί από τη ΣΕ. Τα εργαστήρια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης του ΠΜΣ. Τα μαθήματα μπορεί να συνοδεύονται από φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις και σεμινάρια ελεύθερης επιλογής που βοηθούν τους φοιτητές στο να συμπληρώσουν την κατάρτιση τους, να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των οικονομικών εννοιών και να πειραματισθούν με πραγματικά δεδομένα.

Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δύναται να αναπροσαρμόζει την ύλη των μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού. Επίσης μπορεί να εντάσσει στο πρόγραμμα μαθημάτων και κατ’ επιλογήν μαθήματα εναλλακτικώς των ήδη προσφερόμενων.

Μαθήματα:

Παρέχονται τρεις ενότητες μαθημάτων με εργαστήρια:

Α) Οικονομική και Διοικητική

 • Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λήψη Αποφάσεων (Managerial Economics and Decision Making)
 • Οργάνωση και Διοίκηση, Διοίκηση Προσωπικού, Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία. Νομικά θέματα επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Στρατηγική Διοίκηση και Καινοτομία (Strategic Management, Development, Growth, Technology and Innovation)

Β) Πληροφοριακά Συστήματα (Πρακτική)

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής για Συστήματα Επιχειρήσεων (Information Technologies for Business Systems)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Διαχείριση Έργων (Business Information Systems and Project Management)
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών (Programming and Computing Domains)
 • Επιστήμη Διαχείρισης Δεδομένων σε περιβάλλον R (Data Science). Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)

Γ) Ποσοτικές και Αναλυτικές Μέθοδοι (Πρακτική)

 • Ποσοτικές Μέθοδοι και Στατιστική (Quantitative Methods and Business Statistics)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα – Διοικητική Επιστήμη: Υποδείγματα (Operations Research – Management Science: Modeling)
 • Επιστήμη Αναλυτικής Δεδομένων (Business and Data Analytics)
 • Μέθοδοι Έρευνας (Research Methods)

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ