ΔΠΜΣ: International MSc Bioinformatics for Health Sciences

το άρθρο ενημερώθηκε στις 09.01.2023

Συνεργαζόμενα τμήματα

Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΠΜΣ: «International MSc Bioinformatics for Health Sciences»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 26504, Ρίο, Πάτρα

Τηλέφωνα:  2610 969 100 – 969 108 Email:  secretary@med.upatras.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Τα Τμήματα Ιατρικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 οργανώνουν και λειτουργούν Ξενόγλωσσο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ξ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο “International MSc Bioinformatics for Health Sciences” σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Τη διοικητική υποστήριξη θα έχει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Ξ.Δ.Π.Μ.Σ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Βιοπληροφορική για τις Επιστήμες Υγείας (Βioinformatics for Health  Sciences – BHS) με προοπτικές τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στο χώρο των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι θα δύνανται να διενεργούν ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της Βιοπληροφορικής και να επιλύουν προβλήματα των Επιστημών Υγείας με την ανάπτυξη πρωτότυπων πληροφορικών εργαλείων ανάλυσης βιολογικών δεδομένων (βάσεις δεδομένων, μοντέλα, εργαλεία εξόρυξης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων μεγάλης κλίμακας για την ανάλυση γονιδιωματικών κ.ά. βιοϊατρικών δεδομένων) συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, υγειονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αναγκών με τελικό αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας, στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων του νέου αυτού υβριδικού επιστημονικού τομέα και των εφαρμογών του.

Τίτλος Σπουδών:

To Ξ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο “International MSc Bioinformatics for Health Sciences”.

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ και η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η αγγλική.

Δίδακτρα:

Τέλη Φοίτησης ύψους 1800 ευρώ ανά φοιτητή (600 ευρώ ανά εξάμηνο Σπουδών).

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιο-Επιστημών (Ιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτική, Νοσηλευτική, Χημεία κ.λπ.), Τμημάτων σχετικών με την Πληροφορική καθώς και συναφών Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων Ιατρικής, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Φαρμακευτικής που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Ξ.Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

Διαδικασία επιλογής: –

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Ξ.Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 15 εξαμηνιαία μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (Μ.Δ.Ερ.). Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 70 ECTS και η Μ.Δ.Ερ. με συνολικό φόρτο εργασίας 20 ECTS

Τα μαθήματα καθώς και η ερευνητική απασχόληση για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζονται ως εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

Principles of Molecular Biology and Genetics

Principles of Pathophysiology and Therapeutics

Introduction to Programming

Mathematical tools for biomedical data analysis I

Principles of Statistics and Data Analysis

Seminar Series

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

Artificial Intelligence, Machine Learning and Αpplications

Mathematical tools for biomedical data analysis II

Introduction to Biomedical Database design, implementation and information retrieval

From Genomes to Precision Medicine

Bioinformatics for Health Sciences I

Seminar Series II

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

Diploma Thesis

Big-data Mining

Bioinformatics for Health Sciences II

Transferable Skills for innovation

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

To Ξ.Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ