ΠΜΣ: Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική (MPhil in Computer Science – Informatics)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 29.02.2024

Χαροκόπειο  Πανεπιστήμιο 

Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική»

(MPhil in Computer Science – Informatics)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ομήρου 9 177 78, Ταύρος

Τηλέφωνα: 2109549400 / 402  Email: itsec@hua.gr, itpsec@hua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα με τίτλο «Επιστήμη των Υπολογιστών – Πληροφορική» (MPhil in Computer Science – Informatics), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του ΦΕΚ 7230 τ.Β/31.12.2022  και τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Αντικείμενο του ΠΜΣ Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα με τίτλο «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική» είναι η έρευνα στην Επιστήμη των Υπολογιστών και στην Πληροφορική. Απώτερος στόχος του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών σε
ερευνητικά θέματα αιχμής στα αντικείμενα της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, όπως ενδεικτικά στα ερευνητικά πεδία της με μαθήματα Επιστήμης Δεδομένων, Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Γνωστικής υπολογιστικής, Συστημάτων Λογισμικού και Αλγορίθμων, Ενσωματωμένων συστημάτων και Ρομποτικής, Υπολογιστικών Υποδομών, Υπηρεσιών και Συστημάτων, Ασφάλειας συστημάτων και Κρυπτογραφίας, Διοίκησης Τεχνολογίας, Τεχνολογίας Συστημάτων, Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Δικτύων, Διαδικτύου των Πραγμάτων κ.λπ.

Το Π.Μ.Σ. Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική» (MPhil in Computer Science and Informatics) έχει ως αντικείμενο:

Την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Την εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων σε ερευνητικές μεθοδολογίες και σύγχρονες πρακτικές και την εφαρμογή τους στη βιομηχανική παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.

Την εξέλιξη και βελτίωση εξειδικευμένων ατομικών και εργασιακών δεξιοτήτων σε θέματα που πραγματεύεται το πρόγραμμα.

Τη διασύνδεση των συμμετεχόντων/-ουσών με την έρευνα εντός και εκτός του Ιδρύματος, σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις, και Θεσμικές Κρατικές Δομές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που ασχολούνται με τα θέματα του Π.Μ.Σ.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων Επιστήμης των Υπολογιστών, Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Θετικών Επιστημών και συναφών αντικειμένων, και έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σχετικών με την Επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής και την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων με στόχο να τους ενισχύσει το ερευνητικό υπόβαθρο στα βασικά αντικείμενα που διδάχτηκαν σε προπτυχιακό επίπεδο και να τους οδηγήσει στην έρευνα και στην αγορά εργασίας με ενισχυμένες γνώσεις και δεξιότητες στα πεδία που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 90 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) στην «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική» (MPhil in Computer Science and Informatics).

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), ορίζεται σε, κατ’ ελάχιστο, τρία (3) εξάμηνα για πλήρη φοίτηση. Το πρώτο εξάμηνο οι συμμετέχοντες εξειδικεύονται στα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ. και εκπονούν εργασίες στα αντικείμενα αυτά, ενώ στο 2ο και 3ο εξάμηνο εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία με ερευνητικό προσανατολισμό. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης οι ανωτέρω χρόνοι διπλασιάζονται αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017.

Κατ’ αναλογία, για τη μερική φοίτηση η έρευνα στις θεματικές ενότητες θα εκπονείται στο 1ο και 2ο εξάμηνο και θα ακολουθεί η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας για 4 εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα: Τέλη εγγραφής, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €)

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/-ές κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, με συναφή γνωστικά αντικείμενα με το Π.Μ.Σ., πτυχιούχοι Πληροφορικής, Υπολογιστών ή Θετικών Επιστημών με αποδεδειγμένη εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ., καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κριτήρια αποδοχής αποτελούν μεταξύ άλλων οι επιδόσεις των υποψηφίων στις προπτυχιακές τους σπουδές, ειδικά σε ότι αφορά μαθήματα που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του ΠΜΣ, προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, καθώς και η προηγούμενη ενασχόλησή τους με την έρευνα γύρω από την Επιστήμη των Υπολογιστών και την Πληροφορική.

Στο ΠΜΣ μπορούν να μετεγγραφούν φοιτητές/-τριες, που φοιτούν στο πρόγραμμα τρίτου κύκλου σπουδών  του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής ως υποψήφιοι/-ες διδάκτορες. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/της ενδιαφερομένου/- ης. Ως ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα λογίζεται η ημερομηνία εγγραφής του/της ενδιαφερομένου/-ης στο πρόγραμμα τρίτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής. Για τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/-ες φοιτητές/-τριες στο πρόγραμμα τρίτου κύκλου σπουδών πριν την έναρξη λειτουργίας του παρόντος προγράμματος, ως ημερομηνία εγγραφής θεωρείται η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του προγράμματος. Οτιδήποτε άλλο σχετικό με τις υποχρεώσεις του/της μεταγραφόμενου/-ης καθορίζεται στην απόφαση έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) άτομα κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί/-ές, ως υπεράριθμοι/-ες, όσοι ισοψηφίσουν με τον/την τελευταίο/-α, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Διαδικασία επιλογής: –

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες υποχρεούνται να εξειδικευτούν μέσα από την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών στα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων που πραγματεύεται το πρόγραμμα, καθώς και να εκπονήσουν την ερευνητική διπλωματική εργασία. Επίσης μπορούν να παρακολουθούν επικουρικά διαλέξεις που τους προτείνουν οι υπεύθυνοι/-ες των θεματικών ενοτήτων και να συμμετέχουν σε ερευνητικές συναντήσεις.

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές/-τριες πρέπει να επιλέξουν τρεις (3) θεματικές ενότητες από το σύνολο των δέκα (10) θεματικών που προσφέρονται από το Π.Μ.Σ. Θα πρέπει να εξειδικευτούν σε κάθε επιλεγμένη ενότητα και να αποτυπώσουν τα αποτελέσματα αυτής σε μια εργασία. Η εξειδίκευση πραγματοποιείται μέσα από διαλέξεις, που μπορεί να προσφέρονται και στο πλαίσιο άλλων Π.Μ.Σ. του Τμήματος, ερευνητικές συναντήσεις και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, σύμφωνα με ένα πλάνο που καθορίζεται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες της ενότητας για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή. Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας θεματικής ενότητας υλοποιείται με την κατάθεση μιας τεχνικής αναφοράς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, και μπορεί να γίνει στο τέλος του 1ου ή στο τέλος του 2ου εξαμήνου (αν κριθεί απαραίτητο από τους/τις υπευθύνους/-ες της ενότητας).

Στα δύο τελευταία εξάμηνα, οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες πρέπει να πραγματοποιήσουν έρευνα σε ένα εξειδικευμένο γνωστικό πεδίο και να συγγράψουν διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Για να μπορέσουν να καταθέσουν και να παρουσιάσουν τη διπλωματική εργασία θα πρέπει πρώτα να έχουν υποβάλλει το περιεχόμενό της ή μέρος αυτού, με τη μορφή επιστημονικού άρθρου, σε διεθνές περιοδικό ή συνέδριο με κριτές.

Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από μία τριμελή επιτροπή, που στελεχώνεται από τους διδάσκοντες/-ουσες του Π.Μ.Σ. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν συναφή γνωστικά αντικείμενα που θα προσαρμόζονται δυναμικά, ανάλογα με τις ερευνητικές εξελίξεις και τις ευρύτερες ανάγκες για έρευνα, και περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Α’ εξάμηνο:

Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (3 από τις ακόλουθες)

Επιστήμη Δεδομένων (Data science)

Υπολογιστική Νοημοσύνη και Γνωστική υπολογιστική (Computational Intelligence and Cognitive Computing)

Ενσωματωμένα συστήματα και Ρομποτική (Embedded systems and Robotics)

Υπολογιστικές Υποδομές, Υπηρεσίες και Συστήματα (Computing Infrastructures, Services and Systems)

Ασφάλεια συστημάτων και Κρυπτογραφία (System security and Cryptography)

Διοίκηση Τεχνολογίας (Technology Management)

Τεχνολογία Συστημάτων (System Engineering)

Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων (Communication and Network Technologies)

Γλώσσες Προγραμματισμού/ Συστήματα Λογισμικού (Programming Languages/Software Systems)

Αλγόριθμοι και Βελτιστοποίηση (Αlgorithms and Optimization)

Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things)

Β’ & Γ’ εξάμηνο: Έρευνα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (MPhil Dissertation)

Η τροποποίηση του προγράμματος των θεματικών ενοτήτων μπορεί να γίνει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Η διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων του ΠΜΣ καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται στα Ελληνικά και/ή στα Αγγλικά. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ πραγματοποιούνται αξιοποιώντας τα υπάρχοντα τεχνολογικά μέσα και τις δυνατότητες της τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Οι φοιτητές/-τριες οι οποίοι/-ες δεν θα επιτυγχάνουν προβιβάσιμο βαθμό στις ενότητες του πρώτου εξαμήνου, θα έχουν τη δυνατότητα να το επιτύχουν εντός των επόμενων δύο εξαμήνων. Ωστόσο, οι φοιτητές/-τριες είναι υποχρεωμένοι/-ες να συμπληρώσουν τις 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) εντός 3 ετών. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για οκτώ (8) έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2030- 2031.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ