ΔΠΜΣ: Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α.

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

.

ΔΠΜΣ: «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ. 118 55 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5294523, Ε-mail: pmsefp@aua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εξειδίκευση επιστημόνων γεωπονικών, οικονομικών, κοινωνικών και θετικών σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στόχος του, η απόκτηση και η εφαρμογή των γνώσεων αυτών

 • στη διοίκηση  επιχειρήσεων/υπηρεσιών ζωικής παραγωγής, υδατοκαλλιεργειών και φυτικής παραγωγής
 • στη διοίκηση αγροτουριστικών/οικοτουριστικών επιχειρήσεων
 • στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών
 • και στην ανάπτυξη της υπαίθρου

Στους φοιτητές προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός θεματικών ενοτήτων, με ευρύ επιστημονικό περιεχόμενο, που αφορά τόσο στην οικονομική και διοικητική επιστήμη όσο και στις γεωτεχνικές επιστήμες. Απώτερος σκοπός η αποτελεσματική στελέχωση και διοίκηση των γεωργικών επιχειρήσεων (σχεδιασμός/οργάνωση και διαχείριση), καθώς και η υψηλού επιπέδου παροχή συμβουλών. Επιπλέον, μέσω του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αποκτώνται ουσιαστικές γνώσεις για την εγκατάσταση, διοίκηση και λειτουργία αγροτουριστικών – οικοτουριστικών επιχειρήσεων/οργανισμών όπως και για την στελέχωση αναπτυξιακών φορέων και υπηρεσιών (όπως υπουργεία, αρχές διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, αναπτυξιακές εταιρείες, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικά γραφεία).

Οι περισσότερες προσφερόμενες θεματικές ενότητες είναι επιλογής, ώστε ο φοιτητής να έχει, σε μεγάλο βαθμό, τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ατομικού προγράμματος σπουδών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, με online εβδομαδιαία, αλλά και εντατικά μαθήματα ένα σαββατοκύριακο κάθε μήνα, με σκοπό τη δυνατότητα παρακολούθησης από φοιτητές που εργάζονται ή διαμένουν εκτός Αττικής, περιορίζοντας τις μετακινήσεις για διδασκαλία με φυσική παρουσία στις απολύτως απαραίτητες. Για τη διευκόλυνση επίσης, των εργαζομένων φοιτητών λειτουργεί παράλληλα και πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Τίτλος Σπουδών: Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι:

 • για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τρία (3) εξάμηνα
 • για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης μέχρι έξι (6) εξάμηνα

Οι φοιτητές δηλώνουν πριν την έναρξη του Α’ ακαδημαϊκού εξαμήνου ποιο πρόγραμμα σπουδών θα παρακολουθήσουν, ώστε να τους χορηγηθούν τα ανάλογα έγγραφα/πιστοποιητικά.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική, ενώ η αγγλική γλώσσα δύναται να χρησιμοποιείται από προσκεκλημένους εισηγητές. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Δίδακτρα: Τα δίδακτρα για το σύνολο του  του κύκλου σπουδών ανέρχονται σε 3.800€.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Γεωπονικών και λοιπών Θετικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αντίστοιχων τμημάτων των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:

 1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Ο υποψήφιος, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, υποχρεούται να έχει ανταποκριθεί επιτυχώς σε όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (συντελεστής βαρύτητας 25%). Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο που, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, θα επιτρέψει στον φοιτητή να ανταποκριθεί με επάρκεια στο σύνολο των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων (συντελεστής βαρύτητας 15%). Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται είναι τουλάχιστον «καλή γνώση (Β2)». Σε περίπτωση μη προσκόμισης αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις, σε ημερομηνία για την οποία θα ενημερώνονται στο κείμενο της προκήρυξης.
 3. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και σχετική επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 10%).
 4. Δύο συστατικές επιστολές (συντελεστής βαρύτητας 10%).
 5. Η προσωπική συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 35%).
 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν (συντελεστής βαρύτητας 5%).

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν την Ελληνική γλώσσα, η επαρκής γνώση της οποίας αποδεικνύεται όταν: α) ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού, β) κατέχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας / γραμμάτων από ισότιμοΑ.Ε.Ι. της αλλοδαπής, γ) έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο Ίδρυμα (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) και δ) κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών πραγματοποιείται ως εξής:

 • 1η φάση: μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τριμελής επιτροπή μελών Δ.Ε.Π, ελέγχει όλα τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών, σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.
 • 2η φάση: όσοι υποψήφιοι έχουν κριθεί επιτυχόντες της 1ης φάσης αξιολόγησης, καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία της συνέντευξης.
 • 3η φάση: η Συντονιστική Επιτροπή αξιολογεί όλους τους υποψηφίους που ολοκλήρωσαν τη 2η φάση και προχωρά σε κατάρτιση καταλόγου με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων. Ο κατάλογος των επιτυχόντων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, ενώ οι επιτυχόντες ενημερώνονται και προσωπικά από τη Γραμματέα του Προγράμματος. Οι επιτυχόντες καλούνται να επικυρώσουν την εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση του πίνακα επιτυχόντων. Σε περίπτωση άρνησης καλείται αμέσως τηλεφωνικά ο πρώτος επιλαχών/ούσα κ.ο.κ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων υποψηφίων, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Με την εγγραφή τους οι υποψήφιοι/ες αποδέχονται τους όρους λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε Θεματικές Ενότητες και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Οι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) συγκεντρώνονται ως εξής:

α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση Θεματικών Ενοτήτων του Α’ εξαμήνου.

β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση Θεματικών Ενοτήτων του Β’ εξαμήνου

γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση Θεματικών Ενοτήτων του Γ’ εξαμήνου και από την επιτυχή ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας.

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε θεματικές ενότητες και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν τρεις υποχρεωτικές θεματικές ενότητες κατά το Α’ εξάμηνο, μία υποχρεωτική και τρεις επιλογής κατά το Β΄ εξάμηνο και τρεις επιλογής κατά το Γ’ εξάμηνο. Κατά το Γ’ εξάμηνο θα γίνει επίσης, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α1: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

   • Αγροτική Πολιτική
   • Περιβαλλοντική Πολιτική
   • Αλιευτική Πολιτική

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

   • Συμβολή της Ζωικής Παραγωγής στην Οικονομία
   • Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων
   • Συστήματα Διατροφής Παραγωγικών Ζώων
   • Οργάνωση και Διαχείριση Υδατοκαλλιεργειών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ A3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

   • Εκτιμητική
   • Λογιστική
   • Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Β΄ Εξάμηνο:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β1: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

   • Μάρκετινγκ
   • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
   • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

   • Καινοτομία
   • Συμβουλευτική
   • Συλλογικές Μορφές Επιχειρηματικότητας/Κοινωνική Οικονομία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β3: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

   • Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων
   • Συγκριτική Ανάλυση (Benchmarking)
   • Προϋπολογισμοί
   • Τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

   • Συστήματα Πιστοποίησης Ποιότητας
   • Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β5: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

   • Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας
   • Τεχνολογίες Παραγωγής Ζωοτροφών
   • Καινοτόμες Εφαρμογές (Αυτοματισμοί)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β6: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

   • Καινοτόμες Εφαρμογές
   • Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον
   • Τεχνολογίες Παραγωγής Ιχθυοτροφών
   • Ποιότητα Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών.

Γ΄ Εξάμηνο:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

   • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ1: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

   • Σχεδιασμός Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
   • Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

   • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές
   • Ηλεκτρονικό και Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Digital and Social Marketing)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

   • Διαχείριση Έργων
   • Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

   • Νοσήματα-Ζωοαναθρωπονόσοι-Οικονομικές Επιπτώσεις
   • Ζωική Παραγωγή και Δημόσια Υγεία
   • Συμπεριφορά-Ευζωία Παραγωγικών Ζώων και Ιχθύων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ6: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

   • Αλληλεπίδραση μεταξύ Περιβάλλοντος και Ζωικής Παραγωγής
   • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
   • Μελέτες Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Βοσκοτόπων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ7: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

   • Τουριστικά Πρότυπα Αγροτουρισμού και Οικοτουρισμού
   • Προδιαγραφές Ποιότητας
   • Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτουριστικών και Οικοτουριστικών Επιχειρήσεων
   • Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ8: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

   • Ειδικά θέματα Διεθνούς Εμπορίου
   • Εμπειρική Ανάλυση Τιμών με Εφαρμογές στην Εφοδιαστική
   • Αλυσίδα Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως μερικής φοίτησης και η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα του προγράμματος μερικής φοίτησης γίνεται με απόφαση της ΕΔΕ και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, σεμινάρια και εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Μέρος της διδασκαλίας, το οποίο δεν ξεπερνά το 35% των συνολικών ωρών διδασκαλίας, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω οργανωμένης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Η βαθμολογία γίνεται με άριστα το δέκα (10). Η βάση για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση είναι το έξι (6).

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ