ΠΜΣ: Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials

το άρθρο ενημερώθηκε στις 08.01.2023

Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

ΠΜΣ: «Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Σχολή Μηχανικών Oρυκτών Πόρων Πολυτεχνειούπολη, 731 00 Χανιά Κρήτης

Τηλέφωνα:  28210 37657,  2821037645 Email:  grammateia-mred@tuc.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4957/2022.

Το Π.Μ.Σ. εντάσσεται στον δεύτερο κύκλο σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με τίτλο «Βιώσιμες Τεχνολογίες Ενεργειακών Πόρων και Πρώτων Υλών – Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials». Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τις παρακάτω δύο ειδικεύσεις:

– MSc Specialization Area I: Sustainable Technologies for Exploitation of Energy Resources- Environment.

– MSc Specialization Area II: Sustainable Technologies for Exploration and Exploitation of Raw Materials Recycling.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials», μέσα από μια ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση που υιοθετεί, σκοπεύει στη μετάδοση υψηλού επιπέδου γνώσεων, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, καθώς και στην προαγωγή της έρευνας σε διπλωματούχους μηχανικούς και επιστήμονες σε συγκεκριμένους τομείς, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Οι τομείς αυτοί είναι: I) Sustainable Technologies for Exploitation of Energy Resources-Environment και II) Sustainable Technologies for Exploration and Exploitation of Raw Materials-Recycling.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. αποκτούν τα προσόντα για να μελετήσουν και να επιλύσουν κρίσιμα εθνικά και παγκόσμια θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, εκμετάλλευση και επεξεργασία πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων, με μεθόδους περιβαλλοντικά αποδεκτές και στο πλαίσιο του συντελούμενου μετασχηματισμού του παραδοσιακού οικονομικού μοντέλου στο σύγχρονο της κυκλικής οικονομίας.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα, ανά ειδίκευση οι απόφοιτοι επιδιώκεται:

(Ι) Να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων, συμβατικών και ανανεώσιμων, μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με έμφαση σε προηγμένες τεχνολογίες και τεχνολογίες ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεθόδους δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, ενεργειακές τεχνολογίες μετάβασης, διεργασίες παραγωγής βιο-καυσίμων και συνθετικών καυσίμων και ενεργειακό σχεδιασμό εργοστασίων.

(ΙΙ) Να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες για την έρευνα και εκμετάλλευση των πρώτων υλών, με έμφαση σε τεχνολογίες ανακύκλωσης και αξιοποίησης των παραπροϊόντων/αποβλήτων, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, για δευτερογενή παραγωγή κρίσιμων/ενεργειακά μεταβατικών μετάλλων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, εφαρμόζοντας συμβατικές και προηγμένες τεχνικές χαρακτηρισμού των πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών.

Τίτλος Σπουδών:

Το Π.Μ.Σ. «Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials» εντάσσεται στο δεύτερο κύκλο σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με τίτλο «Βιώσιμες Τεχνολογίες Ενεργειακών Πόρων και Πρώτων Υλών-Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials», με τις παρακάτω δύο ειδικεύσεις:

Ι. Βιώσιμες Τεχνολογίες Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων-Περιβάλλον (Sustainable Technologies for Exploitation of Energy Resources-Environment).

ΙΙ. Βιώσιμες Τεχνολογίες Έρευνας και Εκμετάλλευσης Πρώτων Υλών-Ανακύκλωση (Sustainable Technologies for Exploration and Exploitation of Raw MaterialsRecycling).

Ο τίτλος απονέμεται με την επιτυχή συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Διάρκεια σπουδών :

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ενώ η μέγιστη διάρκεια σπουδών ορίζεται σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής υπερβεί το ανώτατο χρονικό όριο, όπως ορίζεται παραπάνω, διαγράφεται αυτοδίκαια από το Π.Μ.Σ. και λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης για τα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς

Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Γλώσσα διδασκαλίας, παρουσιάσεων, εξετάσεων και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η αγγλική.

Δίδακτρα:

Τα τέλη εγγραφής ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4957/2022, σε πεντακόσια (500) ευρώ.

Επιπλέον τέλη φοίτησης ορίζονται μόνο για φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τρία εξάμηνα φοίτησης συνολικά χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ. Για φοίτηση πλέον των τριών (3) εξαμήνων, τα τέλη φοίτησης, για φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζονται σε εκατό πενήντα (150) ευρώ για κάθε επιπλέον εξάμηνο.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών Επιστημών, πτυχιούχοι Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Επιστημών και πτυχιούχοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς την επιστημονική περιοχή του Προγράμματος, μετά από κρίση των προσόντων τους. Επίσης, γίνονται δεκτοί φοιτητές Erasmus+, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). Για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι αντίστοιχων κατηγοριών, εφόσον το πανεπιστήμιο περιλαμβάνεται στο «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής» και το δίπλωμα/πτυχίο περιλαμβάνεται στο «Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής».

Τα εν λόγω Μητρώα τηρούνται στον ΔΟΑΤΑΠ. Αν ίδρυμα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί στα αντίστοιχα Μητρώα, η Σχολή ΜΗΧΟΠ υποβάλει αίτημα στον ΔΟΑΤΑΠ για να εξεταστεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στα Μητρώα. Στην περίπτωση αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης, απαιτείται επιπροσθέτως Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, που εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής στη Σχολή ΜΗΧΟΠ.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) κατ’ έτος, ενώ η προκήρυξη για επιλογή γίνεται έως δύο φορές κάθε χρόνο. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων: γενικός βαθμός πτυχίου, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, πιθανή ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές προσωπική συνέντευξη ή και εξετάσεις, οι οποίες συνεκτιμώνται μαζί με τα προηγούμενα. Απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου πτυχίου, πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, αντιγράφων τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας, μίας τουλάχιστον συστατικής επιστολής και πλήρους βιογραφικού σημειώματος. Επίσημες επιστολές αποδοχής αποστέλλονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και ισχύουν μόνο για τις ημερομηνίες εγγραφής που αναφέρονται στην επιστολή αυτή. Σε περίπτωση μη εγγραφής μεταπτυχιακών φοιτητών, είναι δυνατή μετά από απόφαση της Συνέλευσης Σχολής η αποδοχή αντίστοιχου αριθμού επιλαχόντων φοιτητών.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα, από τα οποία μπορεί να γίνει επιλογή, είναι εξαμηνιαία, αντιστοιχεί το κάθε ένα σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και είναι τα ακόλουθα:

MSc Specialization Area I: Sustainable Technologies for Exploitation of Energy Resources-Environment

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά (2 από τα κάτωθι)

Environmental control technologies in energy production

Application of geoinformatics, satellite and uncrewed systems on the energy sector

Reservoir engineering for hydrocarbon production, storage and carbon capture and sequestration

Επιλογής (1 από τα Μαθήματα Επιλογής του 1ου Εξαμήνου)

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά (2 από τα κάτωθι)

Biofuels-thermochemical processes

Fossil fuels and energy transition

Energy-efficient mineral processing plant design

Επιλογής (1 από τα Μαθήματα Επιλογής του 2ου Εξαμήνου)

Γ’ εξάμηνο:

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

MSc Specialization Area II: Sustainable Technologies for Exploration and Exploitation of Raw Materials-Recycling

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά (2 από τα κάτωθι)

Raw materials exploitation methods with low environmental footprint

Sustainable processing of ores, by-products and critical raw materials

Porous materials in environmental protection

Επιλογής (1 από τα Μαθήματα Επιλογής του 1ου Εξαμήνου)

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά (2 από τα κάτωθι)

Emerging technologies for the exploration of raw materials

Instrumental analysis for raw materials

Modern technologies for the near-zero-waste processing of low-grade primary ores and secondary raw materials

Επιλογής (1 από τα Μαθήματα Επιλογής του 2ου Εξαμήνου)

Γ’ εξάμηνο:

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μαθήματα Επιλογής (κοινά στις 2 ειδικεύσεις)

Α’ εξάμηνο:

ndustrial safety and risk management

Trace element analysis

Exploring data analytics

Political economy of environment and natural resources

Applied geochemistry in raw materials exploration and mining

Design of sustainable energy and mobility systems

Β’ εξάμηνο:

Selected topics in analytical chemistry

Advanced geomechanics

Mine geotechnical investigation

Economic geology of industrial minerals and rocks

Data science for exploration and exploitation

Advanced topics in applied geophysics

Seismic signal processing 10

Environmental economics and policy

Circular Economy

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ