ΔΠΜΣ: Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό

το άρθρο ενημερώθηκε στις 05.02.2023

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ΔΠΜΣ: «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62

Τηλέφωνα: 210 8203659 – 662 Fax : 210 88 28 078 E-mail : imba@aueb.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration – MBA International)» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Διοικητική των Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα καλύπτει τα έξης πεδία:

α) Διοικητική Επιστήμη,
β) Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων,
γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
δ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία,
ε) Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων,
στ) Οικονομική Επιστήμη,
ζ) Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει ειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα προς τους πτυχιούχους του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στους χώρους της Διοικητικής των Επιχειρήσεων και η ενσωμάτωση των διοικητικών, οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών τομέων μέσω μιας πολύ-επιστημονικής προσέγγισης.

Στοχεύει:

α) Στη δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων και

β) Στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρει γνωστική εμβάθυνση σε επιλεγμένες επιστημονικές περιοχές (concentrations) οι οποίες αφορούν τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος. Η γνωστική εμβάθυνση δεν αποτελεί ειδίκευση και για το λόγο αυτό δεν αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία και στο Παράρτημα Διπλώματος των φοιτητών.

Τίτλος Σπουδών: Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration – MBA International)».

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης προσαυξάνεται εκείνης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης κατά δύο (2) εξάμηνα σπουδών.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Οι διαλέξεις των μαθημάτων και οι εξετάσεις διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης ορίζονται σε εννέα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€9.700) και για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης σε εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (€9.900).

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών  ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration – MBA International)» θα δέχεται έως  πενήντα (50) φοιτητές για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και έως εξήντα (60) φοιτητές για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ανά ακαδημαϊκό έτος.

Διαδικασία επιλογής:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή).

β) Βιογραφικό σημείωμα στην Αγγλική Γλώσσα.

γ) Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία για τα πτυχία που κατέχει ο υποψήφιος (όλων των κύκλων εκπαίδευσης).

δ) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες.

ε) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

στ) Αποδεικτικά άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

ζ) Πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών, όπου αυτά υπάρχουν.

η) Βαθμολογία GMAT άνω του 550 για τους υποψήφιους του τμήματος πλήρους φοίτησης (για το τμήμα μερικής φοίτησης είναι προαιρετικό).

θ) Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου.

ι) Απολυτήριο στρατού (όπου ισχύει).

Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν ιδίως:

α) Βαθμός και έτος κτήσης του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών.
β) Διάρκεια και είδος εργασιακής εμπειρίας.
γ) Επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες.
δ) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ε) H βαθμολογία του GMAT.
στ) Συνέντευξη.
ζ) Συστατικές επιστολές από καθηγητές μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες.

Η διαδικασία επιλογής είναι η ακόλουθη:

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής.

γ) Ιεραρχεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική  επιλογή.

δ) Ενημερώνει όλους τους υποψήφιους για την αποδοχή ή μη στο Δ.Π.Μ.Σ.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από την Ειδική Διατμηματική
Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Δ.Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. και δίνει περιθώριο 15 ημερών από την αποστολή της, προκειμένου ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή των διδάκτρων που απαιτείται για να κατοχυρώσει τη θέση του στο Δ.Π.Μ.Σ. Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας, ο Διευθυντής μπορεί να προχωρήσει στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων για το τμήμα Πλήρους Φοίτησης ορίζεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Accounting and Financial Reporting)
  • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (Data, Models and Decisions)
  • Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Management)
  • Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management)
  • Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων (Managerial Economics)
  • Διοίκηση Ανθρώπων και Λειτουργιών (Managing People and Operations)

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)
  • Επιχειρησιακή Στρατηγική και Ηθική (Business Strategy and Ethics)
  • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Personal Skills Development)

Μαθήματα Επιλογής

  • Ανάλυση Επενδύσεων (Investment Analysis)
  • Διοικητική Λογιστική (Managerial Accounting)
  • Προηγμένη και Διεθνή Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Corporate Finance)
  • Καινοτομία, Δημιουργικότητα και Διοίκηση Τεχνολογίας (Innovation, Creativity and the Management of Technology)
  • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Global Supply Chain Management)
  • Διεθνείς Στρατηγικές και Αναφορές Βιωσιμότητας (Global Sustainability Strategies and Reporting)
  • Έρευνα Αγοράς (Market Research)
  • Επιχειρηματικότητα και Αειφόρος Ενέργεια (Entrepreneurship and Sustainable Energy)
  • Γεωπολιτική και Επιχειρηματικότητα (Geopolitics and Business)
  • Διοίκηση Αλλαγών και Επιχειρηματικός Ανασχηματισμός (Management of Change and Restructuring)
  • TOPAZ Παιχνίδι Προσομοίωσης (TOPAZ simulation game)
  • Διοικώντας Ψηφιακούς Οργανισμούς (Managing Digital Organizations)

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Επιχειρηματικότητα και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Entrepreneurship and Business Planning)
  • Διεθνές Επιχειρείν (International Business)
  • Διπλωματική Εργασία (Immersion Project)

Μαθήματα Επιλογής

  • Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior)
  • Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (Business to Business Marketing)
  • Στρατηγικός Μετασχηματισμός στον Τομέα της Υγείας (Strategic Restructuring in the Healthcare & Life Sciences Sector)
  • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers and Acquisitions)
  • Χρηματοδότηση Έργων (Project Finance)
  • Επιχειρηματική Ευφυΐα και Αναλυτική
  • Διεθνές Μάρκετινγκ (International Marketing)
  • Ανάλυση δικτύων για στελέχη και Αναλυτές (Network Analysis for Managers and Analysts)
  • Οικονομική Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Energy Economics and Management)
  • Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (International Negotiations)
  • Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Financial Risk Management)
  • Διοίκηση Έργων (Project Management)

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ