ΠΜΣ: Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

ΠΜΣ: «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής:  Οδός Φυτόκου, 384 46 Ν.Ιωνία, Μαγνησία

Τηλέφωνα: 24210 93006  E-mail : aeiforospost@uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα «Επιστημών και Συστημάτων Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής».

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν στα συστήματα αειφόρου καλλιέργειας καινοτόμων φυτικών ειδών με υψηλή προστιθέμενη αξία και σε αντικείμενα αιχμής της επιστήμης της αειφόρου φυτικής παραγωγής.

Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και ασφαλών τροφίμων με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και θα διαχειριστούν αειφορικά τους γενετικούς και φυσικούς πόρους.

Στο Π.Μ.Σ. λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις με τίτλο:

I. Καινοτόμες Καλλιέργειες για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας

II. Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Βελτίωσης Φυτών

III. Αξιοποίηση και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ., μέσω του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» με κατευθύνσεις:

α) «Καινοτόμες καλλιέργειες για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας»

β) «Σύγχρονα συστήματα φυτικής παραγωγής και διαχείρισης γενετικού υλικού»

γ) «Αξιοποίηση και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων».

Διάρκεια σπουδών : Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων και η εκπόνηση διατριβής που θα αφορά πρωτότυπη έρευνα σε θέματα της ειδίκευσης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της
διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Δίδακτρα:

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, και Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, και Θετικών Επιστημών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12γ, του άρθρου 5, του Ν. 2916/2001 και του Ν. 4485/2017.

Είναι δυνατό να υποβάλλουν αίτηση και να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής και τελειόφοιτοι σχετικών Τμημάτων Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. θα γίνεται εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής διατριβής, όπως θα βεβαιώνεται από σχετικό έγγραφο του Ιδρύματος φοίτησης, εντός της προθεσμίας εγγραφών των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων στο υπό ίδρυση ΠΜΣ για τη λειτουργία της κατεύθυνσης ορίζεται στους τρεις (3) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16, του νόμου 2327/95 και του άρθρου 4 του νόμου 3685/2008. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.

Προαπαιτούμενα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 6,51
  • Για τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει, δύο έως τρεις μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ανακοίνωση στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του σχετική με την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη διάρκεια των 10 επόμενων ημερών από τη λήξη της διαδικασίας εισαγωγής, ολοκληρώνει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά. Στη συνέχεια, υποβάλλει την κατάταξη στη Σ.Ε. η οποία εισηγείται στη Σ.Τ., η οποία και αποφασίζει για την έγκριση της αποδοχής τους. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Σ.Τ. εντός το μέγιστο τριών εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Οι επιλεγόμενοι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία εντός 15 ημερών από την απόφαση της Σ.Τ. Σε περίπτωση μη εγγραφής αυτών, προσκαλούνται για εγγραφή οι επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» διαρθρώνεται σε 1 έτος/2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν παρακολούθηση 7 μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1 ακαδημαϊκό έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 60 ECTS.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 7 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που αφορά πρωτότυπη έρευνα σε θέματα της ειδίκευσης και επιτυχή αξιολόγηση αυτής από τριμελή εξεταστική επιτροπή.

Το πρόγραμμα μαθημάτων των τριών κατευθύνσεων διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι «Καινοτόμες Καλλιέργειες για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας»

Α’ εξάμηνο:

Προσφερόμενα Μαθήματα

  • Καλλιέργεια Φυτών Παραγωγής Ενέργειας
  • Αειφορική Διαχείριση Καλλιεργειών
  • Καινοτομίες στην Τεχνολογία και στον Έλεγχο Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών
  • Καινοτόμες Δενδροκομικές Καλλιέργειες

Επιλογή κατ’ ελάχιστο 3 μαθημάτων εκ των ανωτέρω. Δυνατότητα επιλογής έως και 2 μαθημάτων από άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

Β’ εξάμηνο:

Προσφερόμενα Μαθήματα

  • Καλλιέργεια Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών
  • Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας
  • Διπλωματική Εργασία

Επιλογή κατ’ ελάχιστο 1 μαθήματος εκ των ανωτέρω. Δυνατότητα επιλογής έως και 1 μαθήματος από άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ «Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Βελτίωσης Φυτών»

Α’ εξάμηνο:

Προσφερόμενα Μαθήματα

  • Αειφορική Διαχείριση Καλλιεργειών
  • Καινοτομίες στη Σποροπαραγωγή και Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού
  • Συστήματα Επιλογής – Βελτίωση Ποσοτικών Γνωρισμάτων
  • Μοριακή βελτίωση – Βιοτεχνολογία Φυτών
  • Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Αγροτική Παραγωγή
  • Γονιμότητα και Θρέψη Φυτών
  • Μεθοδολογίες Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Πειραματισμού στις Βιοεπιστήμες

Επιλογή κατ’ ελάχιστο 3 μαθημάτων εκ των ανωτέρω. Δυνατότητα επιλογής έως και 2 μαθημάτων από άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

Β’ εξάμηνο:

Προσφερόμενα Μαθήματα

  • Αγρομετεωρολογία και Κλιματική Αλλαγή – Επιπτώσεις στη Φυτική Παραγωγή
  • Μοντέλα Ανάπτυξης Καλλιεργειών
  • Βελτίωση Ανθεκτικότητας Έναντι Καταπονήσεων – Βελτίωση Ποιότητας
  • Χρήση της R και Προβλήματα Μεγάλων Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες

Επιλογή κατ’ ελάχιστο 1 μαθήματος εκ των ανωτέρω. Δυνατότητα επιλογής έως και 1 μαθήματος από άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ «Αξιοποίηση και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων»

Α’ εξάμηνο:

Προσφερόμενα Μαθήματα

  • Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Εδαφών – Γεωργική Αξιολόγηση
  • Γονιμότητα και Θρέψη Φυτών
  • Διατήρηση και αξιοποίηση βιοποικιλότητας
  • Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Αγροτική Παραγωγή

Επιλογή κατ’ ελάχιστο 3 μαθημάτων εκ των ανωτέρω. Δυνατότητα επιλογής έως και 2 μαθημάτων από άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

Β’ εξάμηνο:

Προσφερόμενα Μαθήματα

  • Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών
  • Ορθολογική Διαχείριση Αρδευτικού Νερού

Επιλογή κατ’ ελάχιστο 1 μαθήματος εκ των ανωτέρω. Δυνατότητα επιλογής έως και 1 μαθήματος από άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ