ΠΜΣ:  Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

ΠΜΣ: «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής:  Οδός Φυτόκου, 384 46 Ν.Ιωνία, Μαγνησία

Τηλέφωνα: 24210 93006  E-mail : greentech@uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση και η ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπίων και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Σκοπός του Προγράμματος είναι:

Α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπίων, τις τεχνικές, τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών.

Β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα μπορούν να συμβάλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη του τομέα, να διαχειριστούν τον σύγχρονο εξοπλισμό των θερμοκηπιακών μονάδων και να βοηθήσουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και ασφαλών τροφίμων, με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών».

Διάρκεια σπουδών : Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα τα οποία περιλαμβάνουν επτά μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ένα έτος.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα

Δίδακτρα:

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ελάχιστο όριο στους τρεις (3) και κατά ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων.  Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο καθορισμένο, σύμφωνα με την πρόσκληση, χρονικό διάστημα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο των υποψηφίων και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια και καλεί τους υπόλοιπους σε γραπτή εξέταση. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση καλούνται στη συνέχεια από την Επιτροπή σε προσωπική συνέντευξη.

Για τη βαθμολογία κάθε υποψηφίου (0-10) υπολογίζονται

α) ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων σε ποσοστό 50%,

β) ο φάκελος υποψηφιότητας σε ποσοστό 40% και γ) η προσωπική συνέντευξη σε ποσοστό 10%.

Συγκεκριμένα:

α) γραπτές εξετάσεις: η εξεταστέα ύλη είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και προσδιορίζεται μαζί με την ημερομηνία διεξαγωγής στην πρόσκληση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με άριστα το δέκα (10) και ελάχιστο το μηδέν (0), ενώ για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ οι υποψήφιοι πρέπει να πετύχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5,00 στη γραπτή εξέταση.

β) φάκελος υποψηφιότητας: η κατάταξη και επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο κανονισμό σπουδών.

γ) συνέντευξη: Οι υποψήφιοι με μέσο όρο βαθμολογίας κατά τη διαδικασία της συνέντευξης μικρότερο του πέντε (5,00) με άριστα το δέκα (10) αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία.

Μετά τον συνυπολογισμό των παραπάνω κριτηρίων, φοιτητές με τελική βαθμολογία υποψηφίου <5,00 δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ.. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Με την περάτωση της αξιολόγησης, σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοψηφήσαντες, ακόμη και αν ο συνολικός αριθμός των επιτυχόντων είναι μεγαλύτερος του ορίου των 15 φοιτητών.

Στο Π.Μ.Σ, πέραν του αριθμού των εισακτέων και μέχρι του ανώτατου ορίου των 15 εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, για το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν επτά (7) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι εξήντα (60) μονάδες ECTS.

Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία των φοιτητών κατανέμονται στο χρονικό διάστημα σπουδών, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Λειτουργικές αποκρίσεις και προσαρμογές των φυτών υπό κάλυψη
  • Τεχνολογίες Ελέγχου Θερμοκηπίων και Διχτυοκηπίων
  • Τεχνικές διαχείρισης ανθοκομικών καλλιεργειών και παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού
  • Σύγχρονα συστήματα καλλιέργειας λαχανοκομικών φυτών υπό κάλυψη
  • Διπλωματική εργασία

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Συστήματα και τεχνολογίες καλλιεργειών εκτός εδάφους
  • Μάρκετινγκ θερμοκηπιακών προϊόντων 5
  • Ανάπτυξη σχεδίων έρευνας – μελέτες περιπτώσεων 5
  • Διπλωματική εργασία

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ