ΠΜΣ: Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια

το άρθρο ενημερώθηκε στις 01.04.2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

ΠΜΣ: «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΟΔΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ

Τηλέφωνα: 24210 93088 Fax: 24210 93088 E-mail : mscmedaqua@uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην επιστήμη της υδατοκαλλιέργειας με έμφαση στη Μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, κατάρτιση και τεχνογνωσία σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την εκτροφή έως τη μεταποίηση και το μάρκετινγκ, των ειδών που εκτρέφονται στη λεκάνη της Μεσογείου.

Οι επιμέρους σκοποί του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η: α) παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, β) παροχή γνώσεων στις σύγχρονες προσεγγίσεις της επιστήμης όσον αφορά στις  υδατοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο, γ) ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών, μεθοδολογιών, μεθόδων, καθώς και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον, δ) δημιουργία ικανών επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, ε) προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια».

Διάρκεια σπουδών : Το Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» διαρθρώνεται σε ένα (1) έτος/δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης και σε δύο (2) έτη/τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα στην περίπτωση μερικής φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 2, του ν. 4485/2017. Το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι εξήντα (60) ECTS.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» είναι η Ελληνική ή Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική.

Δίδακτρα: τα τέλη φοίτησης αντιστοιχούν 2.000€.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 1, του ν. 4485/2017, με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων σχετικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12γ, του άρθρου 5, του ν. 2916/2001. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας στον ευρύτερο κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο αριθμός των εισακτέων του Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» είναι κατά ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές κατ’ έτος.

Διαδικασία επιλογής:

Η προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. δημοσιεύεται, μετά από έγκριση της Σ.Τ., σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. τόσο στον τοπικό τύπο, όσο και στις ιστοσελίδες του Π.Μ.Σ. και του Π.Θ.

Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ.) είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και αναλύονται ως εξής:

1) Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας των προπτυχιακών μαθημάτων που φαίνονται στο αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών και έχουν σχέση με τα προπτυχιακά μαθήματα του επισπεύδοντος Τμήματος (αριθμός μορίων = Μ.Ο. x 3). (Μέγιστος αριθμός Μορίων 30)

2) Ο γενικός βαθμός πτυχίου (αριθμός μορίων = γενικός βαθμός x 2). (Μέγιστος αριθμός Μορίων 20)

3) Πτυχιακή εργασία (Μέγιστος αριθμός μορίων 6)

4) Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (αριθμός μορίων = Άριστη γνώση : 10 μόρια, Πολύ καλή γνώση : 7,5 μόρια και Καλή γνώση : 5 μόρια). (Μέγιστος αριθμός μορίων 10). Σε περίπτωση εξετάσεων αγγλικής γλώσσας (βαθμός x 0,5). (Μέγιστος αριθμός μορίων)

5) Η γνώση χειρισμού Η/Υ (αριθμός μορίων 4 μόρια).

6) Η επαγγελματική εμπειρία (μέγιστος αριθμός μορίων 4 μόρια).

7) Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα (μέγιστος αριθμός μορίων 6 μόρια).

8) Συνέντευξη (Μέγιστος αριθμός μορίων 20) η οποία πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο, ενώ η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της ορίζεται από τη Σ.Τ

9) Άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης από την Επιτροπή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογιών των προπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με το παρόν Π.Μ.Σ. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από τη Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ως εξής:

O Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακοινώνει στον ημερήσιο τοπικό και αθηναϊκό Τύπο και καταχωρεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την πρόσκληση. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους καθώς και δύο συστατικές επιστολές. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Σ.Ε. καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα και καλεί σε συνέντευξη, όπου προβλέπεται, τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.

1. Είναι δυνατό να υποβάλουν αίτηση και να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. και τελειόφοιτοι που προβλέπουν ότι θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα και πτυχιακή διατριβή, όπου αυτή προβλέπεται, μέχρι την προθεσμία επικύρωσης του πίνακα των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. από τη Σ.Τ.

2. Υποψήφιοι με μέσο όρο βαθμολογίας κατά τη διαδικασία της συνέντευξης μικρότερο του πέντε (5) με άριστα το δέκα (10) αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία.

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και  κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά. Στη συνέχεια, υποβάλλει την κατάταξη στη Σ.Ε. η οποία εισηγείται στη Σ.Τ., η οποία και αποφασίζει για την έγκριση της αποδοχής τους. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Σ.Τ.

4. Οι επιλεγόμενοι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία εντός 15 ημερών από την απόφαση της Σ.Τ. Σε περίπτωση μη εγγραφής αυτών, προσκαλούνται για εγγραφή οι επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών ανακοινώνεται πίνακας των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

5. Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένων γραπτών εξετάσεων, αξιολόγηση ατομικών μελετών κ.λπ.) και την επιτυχή ολοκλήρωση και υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Θα πραγματοποιηθεί διδασκαλία εξ΄ αποστάσεως σε ποσοστό 35% του συνόλου των μαθημάτων, η οποία θα υποστηριχτεί από τις υπάρχουσες υποδομές του Τμήματος.

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α) Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ
  • ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΧΘΥΩΝ
  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

Β’ εξάμηνο:

  • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ