ΠΜΣ: Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος

το άρθρο ενημερώθηκε στις 01.04.2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

ΠΜΣ: «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΟΔΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ

Τηλέφωνα:  24210 93003 Fax: 24210.93001 E-mail : pmsdiae@apae.uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το παρόν Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την απόκτηση ικανού επιστημονικού υποβάθρου, την εμπειρία και  την τεχνογνωσία τον πτυχιούχων του προγράμματος, προκειμένου να μπορούν να υιοθετούν βέλτιστες λύσεις και εφαρμογές νέων τεχνολογιών στα συστήματα προστασίας και διαχείρισης του Υδάτινου Περιβάλλοντος. Προτεραιότητες, οι οποίες είναι αναγκαίες στην εποχή μας, εξαιτίας της έντονης πίεσης που ασκείται στα Υδάτινα οικοσυστήματα και της ολοένα μεγαλύτερης υποβάθμισής τους.

Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι: Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, παροχή γνώσης στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης όσον αφορά στην διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος, ανάπτυξη οικοδιαχειριστκών τεχνικών και μεθοδολογιών, δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο, ακαδημαϊκό και ερευνητικό τομέα και προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος».

Διάρκεια σπουδών : 

Το Π.Μ.Σ. «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» διαρθρώνεται σε 1 έτος/ 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 5 (πέντε) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1 (ένα) ημερολογιακό έτος στο οποίο περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και όπως θα ορίζεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 33 του ν. 4485/2017). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 60 ECTS.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική με δυνατότητα των διαλέξεων να γίνονται και στα αγγλικά, αν αυτό απαιτηθεί. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα.

Δίδακτρα:  τα τέλη φοίτησης,  ανέρχονται στο ποσό των 2000 ευρώ.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί, απόφοιτοι Τμημάτων Σχολών Γεωπονικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται από Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε δεκαεπτά (17) άτομα κατ’ έτος σπουδών.

Διαδικασία επιλογής:

Τα κριτήρια επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και αναλύονται ως εξής:

Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας των προπτυχιακών μαθημάτων που φαίνονται στο αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών και έχουν σχέση με τα προπτυχιακά μαθήματα του επισπεύδοντος Τμήματος (αριθμός μορίων = Μ.Ο. x 3). (Μέγιστος αριθμός Μορίων 30).

Ο γενικός βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων (αριθμός μορίων = γενικός βαθμός x 2). (Μέγιστος αριθμός Μορίων 20)

Πτυχιακή εργασία. (Μέγιστος αριθμός μορίων 6)

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (αριθμός μορίων = Άριστη γνώση: 10 μόρια, Πολύ καλή γνώση: 7,5 μόρια και Καλή γνώση : 5 μόρια). (Μέγιστος αριθμός μορίων 10). Σε περίπτωση εξετάσεων αγγλικής γλώσσας (βαθμός x 0,5). (Μέγιστος αριθμός μορίων)

Η γνώση χειρισμού Η/Υ ( μέγιστος αριθμός μορίων  4 μόρια).

Η επαγγελματική εμπειρία (μέγιστος αριθμός μορίων 4 μόρια).

Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα (μέγιστος αριθμός μορίων 6 μόρια).

Συνέντευξη (Μέγιστος αριθμός μορίων 20) η οποία πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο από την επιτροπή επιλογής Μ.Φ, ενώ η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της ορίζεται από τη Σ.Τ

Άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία, τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης από την Επιτροπή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογιών των πέντε προπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με το παρόν Π.Μ.Σ. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από τη Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ως εξής:

O Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακοινώνει στον ημερήσιο τοπικό και αθηναϊκό Τύπο και καταχωρεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει σε φοιτητές που αποφοιτούν τόσο μετά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου όσο και του Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την πρόσκληση. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πιστοποίηση γνώσης Η/Υ και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα) καθώς και δύο συστατικές επιστολές. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Σ.Ε. καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από το σχετικό έλεγχο απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα και καλεί σε συνέντευξη, όπου προβλέπεται, τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προ απαιτούμενα.

Επίσης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. και τελειόφοιτοι που προβλέπουν ότι θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα και πτυχιακή διατριβή, όπου αυτή προβλέπεται, μέχρι την προθεσμία επικύρωσης του πίνακα των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. από τη Σ.Τ, κάθε αρχή ακαδημαϊκού έτους.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Όλα τα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά και ισοδυναμούν με έξι (6) ECTS το καθένα στο πρώτο εξάμηνο και πέντε (5) ECTS το καθένα στο δεύτερο εξάμηνο, ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) ECTS. Τα μαθήματα δύνανται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία ή και συνδιδασκαλία. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση εξήντα (60) ECTS. Η δομή του προγράμματος είναι η εξής:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Οικοσυστήματα και Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές
  • Βιοποικιλότητα και Απειλούμενα είδη
  • Κλιματική Αλλαγή και Υδατικοί Πόροι

και

  • Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Βασικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Γονιδιωματικής
  • Περιβαλλοντική Υγιεινή Υδατικών Πόρων

και

  • Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ