Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Σχολή Οικονοµίας και Διοίκησης

Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών

Σχολή Επιστηµών Υγείας

Σχολή Μηχανικών

Σχολή Επιστηµών Σχεδιασµού

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών

Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών

  • Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών

Σχολή Επιστήµης και Τεχνολογίας

  • Τμήμα Επιστήµης και Τεχνολογίας (Στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας ιδρύεται και λειτουργεί πρόγραµµα σπουδών Τεχνολογίας Πετρελαίου στην αγγλική γλώσσα, µε έδρα την Καβάλα).

Στα Τµήµατα του Πανεπιστηµιακού Κέντρου Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών οργανώνονται προγράµµατα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σε ξένη γλώσσα και απονέµονται τίτλοι σπουδών αντίστοιχοι και ισότιµοι µε τους τίτλους σπουδών που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα και απονέµονται από Τµήµατα Α.Ε.Ι..

Το  Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη  είναι το πρώτο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και με αγγλόφωνη διδασκαλία. Ένας διεθνής κόμβος έρευνας, καινοτομίας και γνώσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Τέλος να σημειωθεί ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο προσφέρει κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης :

  • Executive MBA
  • MSc in Management
  • MSc in Banking and Finance

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας

  • MSc in Energy Systems
  • MSc in Information & Communication Technology Systems

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

  • MA in Black Sea Cultural Studiesp

Τα νέα τμήματα έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με το νόμο 4610  (ΦΕΚ 70 τ.Α΄/07.05.2019)

Περισσότερα στοιχεία

.

Δεύτερος Κόμβος Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη (Στις εγκαταστάσεις τους τέως Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  Θεσσαλονίκης)

.

Κόμβος Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος στις Σέρρες (Στις εγκαταστάσεις τους τέως Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας)

.

Κόμβος Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος στην Καβάλα (Στις εγκαταστάσεις τους τέως Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης)

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ