Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

  το άρθρο ενημερώθηκε στις : 06/11/2022

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)

Έδρα :

Διεύθυνση : Πάροδος Αριστοτέλους 18 Τ.Κ. 263 35 Πάτρα
Τηλ. 2610 367300, Fax: 2610 367110, 2610 367650,  Ε-mail: info@eap.gr.

Σκοπός του Ε.Α.Π. :

Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας.

Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

Το ΕΑΠ είναι ένα από τα μεγαλύτερα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια, το μόνο με καταξιωμένη εμπειρία δύο δεκαετιών στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σήμερα βρίσκεται σε μία δυναμική φάση ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών του, του υλικού και του τρόπου παροχής της εκπαίδευσης. Ο δρόμος προς την ανοιχτότητα και την ψηφιακότητα χαρακτηρίζουν τις στρατηγικές του επιλογές σε ακαδημαϊκό επίπεδο, μαζί με τη σταδιακή καθιέρωση του αρθρωτού συστήματος, που συμβάλλει σε σπουδές χωρίς περιορισμούς χώρου, χρόνου, ηλικίας, άλλων ασχολιών.

Προπτυχιακά Προγράμματα (οδηγούν σε πτυχίο)

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης).

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

 Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

  • Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Περισσότερα στοιχεία:

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει την έδρα του στην Πάτρα.  Οι σπουδές στο Ε.Α.Π. γίνονται εξ αποστάσεως, τόσο για τα  προπτυχιακά όσο και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

  • Οι προπτυχιακές σπουδές στο Ε.Α.Π.  περιλαμβάνουν 12 θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες διαρκεί 1 έτος. Ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι και 3 θεματικές ενότητες ανά έτος.
  •  Οι μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν 4 θεματικές ενότητες και τη διπλωματική εργασία. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής  μπορεί να παρακολουθήσεις μέχρι και 2  ή 3 θεματικές ενότητες ανά έτος ανάλογα με τις σχετικές αποφάσεις των σχολών.

Κόστος σπουδών:

Όσον αφορά το κόστος ενός μεταπτυχιακού στο ΕΑΠ αυτό, με βάση την Υ.Α.  141579/Ζ1 (ΦΕΚ 2042 τ.Β’/18.09.2015), επανακαθορίστηκε στα 650 ευρώ ανά θεματική ενότητα από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Με το ίδια απόφαση  ορίστηκε για τα προπτυχιακά το κόστος διαμορφώνεται στα 500 ευρώ ανά Θ.Ε.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις:

Οι αιτήσεις στο Ε.Α.Π. γίνονται  ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα του Ε.Α.Π. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει μια μόνο αίτηση και η επιλογή γίνετε με κλήρωση. 

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

  • Για τα προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση βασικού πτυχίου (προπτυχιακά) βασική προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να διαθέτει απολυτήριο Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
  • Για τα προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος βασική προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να διαθέτει ήδη πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον  ισχύουν και επιμέρους προϋποθέσεις σε κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για τα προπτυχιακά  όσο και τα μεταπτυχιακά προγράμματα (φοίτηση, περιεχόμενο σπουδών, κ.α.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μπορείτε να δείτε  στους ανωτέρω συνδέσμους των προγραμμάτων  σπουδών.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων.

.


.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ