ΠΜΣ: Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή

το άρθρο ενημερώθηκε στις 30.12.2022

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Βόλος)

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

ΠΜΣ:  «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: ΠΜΣ: Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221, Βόλος.

Τηλέφωνα: 24210 74756 Fax: 24210 74756 E-mail : maspecialed@uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών διαφορετικών ειδικοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής. Μετά το πέρας των σπουδών τους επιδιώκεται οι απόφοιτοι να είναι άρτια καταρτισμένοι επιστημονικά και ικανοί να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό οι απόφοιτοι

α) να έχουν επαρκή θεωρητική κατάρτιση σχετικά με την ειδική αγωγή, τις πολιτικές και πρακτικές στο χώρο της ειδικής αγωγής και της ένταξης, τα διαφορετικά είδη αναπηριών, αλλά και γνώση των σύγχρονων τάσεων, προοπτικών και ερευνητικών πορισμάτων σε σχέση με τα παραπάνω πεδία,

β) να αναπτύξουν δεξιότητες διαφοροποίησης, τροποποίησης και προσαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος, των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, της οργάνωσης της τάξης, του εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού, καθώς επίσης και των διαδικασιών εκπαιδευτικής αξιολόγησης,

γ) να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως και με τον σχεδιασμό κατάλληλης υποστήριξης και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

δ) να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης, εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και παρέμβασης για την άμβλυνση των πρακτικών περιθωριοποίησης και μισαναπηρισμού εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Η επίτευξη των παραπάνω αποτελεί μια δύσκολη, πολύπλευρη και πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί:

 1. Την παρακολούθηση δια ζώσης μαθημάτων σχετικών με το χώρο της ειδικής αγωγής, των σπουδών για την αναπηρία, των νευροεπιστημών, της ψυχολογίας και της διαφοροποιημένης διδακτικής μεθοδολογίας,
 2. Εξειδικευμένα σεμιναριακά μαθήματα που αναφέρονται σε παρεμβάσεις για μαθητές/ήτριες με διαφορετικές αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 3. Πρακτική Άσκηση σε δομές δημοσίου χαρακτήρα, όπου παρέχεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων όπου λειτουργούν τμήματα ένταξης, και τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
 4. Σε ερευνητικό επίπεδο τόσο θεωρητικά με μαθήματα Ποιοτικής/Ποσοτικής Έρευνας και Στατιστικής όσο και με μικρής κλίμακας ερευνητικές εργασίες εντός των μαθημάτων αλλά και κατά την εκπόνηση των Διπλωματικών Εργασιών.

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» εμπεριέχει τις ακόλουθες τρεις (3) κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  • Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη,
  • Μαθησιακές Δυσκολίες,
  • Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση

α) Η πρώτη κατεύθυνση: «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη», αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνογνωσία στην Ειδική Αγωγή και ιδιαίτερα στην Ενταξιακή Εκπαίδευση, έχει ως στόχο την εξειδίκευση επιστημόνων διαφορετικών κλάδων στην αξιολόγηση των ειδικών αναγκών, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενταξιακών μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας, στη διαφοροποίηση και τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος, στη διαχείριση της τάξης, στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών, στην εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρία και εν γένει στη δημιουργία ενταξιακών περιβαλλόντων μάθησης.

β) Η δεύτερη κατεύθυνση «Μαθησιακές Δυσκολίες» απευθύνεται σε άτομα διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και έχει ως στόχο την εξειδίκευσή τους στην εκπαίδευση ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η δομή και το περιεχόμενο της κατεύθυνσης αυτής του Π.Μ.Σ. εξειδικεύεται σε ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά τις Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως θεωρητικές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, ειδικά θέματα ανίχνευσης, αξιολόγησης και διαφορικής διάγνωσης, καθώς και ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών διδακτικών παρεμβάσεων, στρατηγικών και προσαρμογών της διδασκαλίας και του αναλυτικού προγράμματος, με την αξιοποίηση των ευρημάτων της διεθνούς επιστημονικής έρευνας.

γ) Η τρίτη κατεύθυνση «Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση» αφορά τους επιστήμονες διαφορετικών κλάδων και έχει ως κύριο στόχο την εξειδίκευσή τους τόσο στη μελέτη της γλωσσικής ανάπτυξης όσο και σε ζητήματα παθολογίας της γλώσσας και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση, στο πρόγραμμα αυτής της κατεύθυνσης, αποδίδεται σε ζητήματα που συνδέονται με τους δομικούς μηχανισμούς της γλωσσικής ανάπτυξης, τις νευροβιολογικές βάσεις των γλωσσικών λειτουργιών, την παθολογία της γλώσσας αλλά και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» στις κάτωθι τρεις ειδικεύσεις:

1. Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή πράξη,
2. Μαθησιακές Δυσκολίες, και
3. Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση.

Διάρκεια σπουδών : Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζονται τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και της διπλωματικής εργασίας την οποία οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν εφόσον το επιθυμούν). Συνεπώς ως ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρούνται τα δύο (2) πλήρη έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 120 ECTS.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Δίδακτρα: Τέλη φοίτηση 4.000 ευρώ.  Η καταβολή του ποσού της δόσης των διδάκτρων είναι εξαμηνιαία (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών) και πρέπει να γίνεται εντός τριών (3) εβδομάδων από την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 90 κάθε δύο έτη. Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων.

Διαδικασία επιλογής:

Ο φάκελος υποψηφιότητας που κατέθεσε ο/η υποψήφιος/α στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μοριοδοτείται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Γίνεται κατάταξη όλων των υποψηφίων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

και οι πρώτοι 60 ανά κατεύθυνση σπουδών που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

α) όσοι/ες έχουν πτυχίο αγγλικών επιπέδου Proficiency (Γ2) ή Lower (Β2), όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ, και οι πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής συνεχίζουν απευθείας στη διαδικασία της συνέντευξης,

β) όσοι/ες δεν έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με το α) συμμετέχουν σε εξέταση στην αγγλική γλώσσα η οποία διοργανώνεται από το Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες/ούσες στην ανωτέρω εξέταση συνεχίζουν στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Όσοι αποτύχουν στην εν λόγω εξέταση αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία. 

Συνέντευξη: Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης η επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βαθμολογεί με άριστα το είκοσι (20). Τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος/α στη συνέντευξη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον από οκτώ (8) και άνω. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν μόρια χαμηλότερα των οκτώ (8) στη συνέντευξη αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία.

Σύστημα Επιλογής Εισακτέων: Μετά το πέρας των συνεντεύξεων των υποψηφίων γίνεται κατάταξη με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώθηκαν (φάκελος υποψηφιότητας και βαθμολογία συνέντευξης). Η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας συνεισφέρει κατά το 80% στην τελική μοριοδότηση του/της υποψήφιου/ας, ενώ η μοριοδότηση της συνέντευξης συνεισφέρει κατά το 20% στην τελική μοριοδότηση.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α’ εξάμηνο: (Κοινά μαθήματα για τις Κατευθύνσεις)

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Μεθοδολογία Έρευνας
  • Νευρο- επιστήμη και Ειδική Αγωγή
  • Κοινωνιοπολιτισμικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης και της Μάθησης
  • Εκπαίδευση και Αναπηρία
  • Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:
   • Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή
   • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

Α΄ Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη

  • Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή
  • Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μαθητών
  • Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Σεμινάρια (7 εξειδικευμένα σεμιναριακά μαθήματα).

Β΄ Κατεύθυνση: Μαθησιακές Δυσκολίες

  • Μαθησιακές Δυσκολίες – Ορισμοί, Έννοιες, Αίτια – Επιστημολογικά Θέματα
  • Αξιολόγηση και Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Αποτελεσματικές Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην Ενταξιακή Εκπαίδευση
  • Σεμινάρια (7 εξειδικευμένα σεμιναριακά μαθήματα)

Γ΄ Κατεύθυνση: Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση

  • Δομικοί Μηχανισμοί Γλωσσικής Ανάπτυξης
  • Νευροβιολογικές Βάσεις Γλωσσικών Λειτουργιών
  • Γνωστικές Διεργασίες και Γλωσσική Ανάπτυξη
  • Σεμινάρια (7 εξειδικευμένα σεμιναριακά μαθήματα)

Γ’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

Α΄ Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη

  • Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
  • Διαφοροποίηση Αναλυτικού Προγράμματος και Προσαρμογές στη Διδασκαλία
  • Συνεργατικές Πρακτικές
  • Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:
   • Στατιστική
   • Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας

Β΄ Κατεύθυνση: Μαθησιακές Δυσκολίες

  • Μέθοδοι και Στρατηγικές Διδασκαλίας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στο Μάθημα της Γλώσσας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στα Μαθήματα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:
   • Στατιστική
   • Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας

Γ΄ Κατεύθυνση: Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση

  • Παθολογία της Γλώσσας
  • Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις της Γλώσσας
  • Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις για τη Γλωσσική Ανάπτυξη σε Παιδιά με Αναπηρία/ Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
  • Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:
   • Στατιστική
   • Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας

Δ’ εξάμηνο:

  • Πρακτική Άσκηση
  • Μεταπτυχιακή Εργασία.

Εξειδικευμένα Σεμιναριακά Μαθήματα:

  • Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Βαρηκοΐα – Κώφωση
  • Εφαρμογές ΤΠΕ για την Πρόσβαση, την Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή
  • Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Νοητική Αναπηρία
  • Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
  • Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σοβαρές – Πολλαπλές Αναπηρίες
  • Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Προβλήματα Όρασης – Τύφλωση
  • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ