{1615} : Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02/01/2024

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Έδρα :

Διεύθυνση:  17ο χλμ Θεσσαλονίκης – Σίνδου  57400 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 013512, 2310 791512  E-mail: info@bmsc.ihu.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος παρέχει Πανεπιστημιακές Σπουδές τετραετούς φοίτησης  και Πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημιακού Επιπέδου (Bachelor’s Degree – level 6 κατά τo EQF, European Qualifications Framework, Bologna).

Σκοπός του είναι να παρέχει στους φοιτητές του την απαραίτητη γνώση, με στόχο να παράγει αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης κατάλληλα καταρτισμένους, ώστε αυτοί να μπορούν να πραγματοποιήσουν Εργαστηριακές Ιατρικές Εξετάσεις, με επιστημονική γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή των βιολογικών δεικτών καθώς επίσης  και των συνθηκών που μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία του προσδιορισμού  τους.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  αποτελεί αυτόνομο Τμήμα τετραετούς φοίτησης με ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών χωρίς κατευθύνσεις.

Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να παρέχει στους σπουδαστές την απαραίτητη γνώση με στόχο να παράγει αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης κατάλληλα καταρτισμένους ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις Εργαστηριακές Ιατρικές Εξετάσεις, έχοντας γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή των βιολογικών δεικτών και των συνθηκών που μπορούν να επιδράσουν στην ακρίβεια και αξιοπιστία του προσδιορισμού τους. Ικανούς να εργαστούν σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους πεδία του αντικειμένου τους και να συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στη οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στο χώρο της ειδικότητάς τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών, κατ’ αναλογία και με άλλες χώρες του εξωτερικού, επιδιώκει οι φοιτητές του τμήματος να εκπαιδεύονται ώστε να γίνουν ικανοί να εργαστούν στο χώρο των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων στελεχώνοντας τα Τμήματα:

 • μικροβιολογικό–ιολογικό
 • βιοχημικό
 • αιματολογικό
 • αιμοδοσίας-τράπεζας αίματος
 • ανοσολογικό-ιστοσυμβατότητος
 • πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση των εξετάσεων RIA
 • ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό
 • τοξικολογικό
 • παθολογοανατομικό
 • κυτταρολογικό
 • μοριακής βιολογίας – γενετικής
 • πειραματοζώων

Αναλαμβάνουν υπεύθυνα και εγγυώνται την σωστή εκτέλεση όλων των εργαστηριακών τεχνικών και μπορούν να αναλάβουν την καθοδήγηση και επίβλεψη εφαρμογής τεχνικών από κατώτερης εκπαίδευσης προσωπικό του χώρου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με βάση το αντικείμενο σπουδών τους, όπως στην βιοϊατρική έρευνα κπλ.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Νοσολογία, Παθοφυσιολογία, Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης, Μοριακή Βιολογία, Βιοασφάλεια, Ειδική Βιοχημεία, Γενετική, Γενικές αναλύσεις Βιολογικών Δειγμάτων, Γενική Ιστολογία, Λήψεις Βιολογικών Δειγμάτων Φλεβοπαρακέντηση, Αιματολογία Ι, Βακτηριολογία, Ειδική Ιστολογία-Κυτταρολογία, Κλινική Χημεία Ι, Αιματολογία ΙΙ, Κλινική Χημεία ΙΙ, Ανοσολογία, Διαπίστευση-Πιστοποίηση, Ιολογία, Αιμοδοσία, Κλινική Μικροβιολογία, Μέθοδοι Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Μυκητολογία, Παθολογική Ανατομική, Παρασιτολογία. Στο Η΄Εξάμηνο υπάρχει ελεύθερη επιλογή μεταξύ μαθημάτων Ειδικής Υποδομής, Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες και σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, ώστε να μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους Εργαστηριακούς τομείς που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.  Ειδικότερα:  Εκτελούν το τεχνολογικό μέρος όλων των εργαστηριακών εξετάσεων των Ιατρικών Εργαστηρίων σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιδιωτικά Εργαστήρια, Ερευνητικά κέντρα, Εργαστήρια ΑΕΙ (Πανεπιστημίων & ΤΕΙ) κλπ.

Εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών (τεχνογνωσία) και ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και παράλληλος με το ρόλο των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου.

Ο πτυχιούχος του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων μπορεί να εργαστεί: σε εργαστήρια νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών, σε σταθμούς αιμοδοσίας, κέντρα υγείας, στον ιδιωτικό τομέα σε ιατρικά εργαστήρια. Ειδικότερα στα εξής εργαστήρια: μικροβιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας, ανοσολογικό ιστοσυμβατότητας, πυρηνικής ιατρικής, ορμονολογικό ενδοκρινολογικό, τοξικολογικό, παθολογοανατομικό, ογκολογικό, κυτταρολογικό, γενετικής, μοριακής βιολογίας, πειραματόζωων καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα, που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

Σύμφωνα με το νόμο 4999 άρθρο 32 (ΦΕΚ 225 τ.Β’/07.12.2022) οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών  τμημάτων  σχετικών  με τομείς υγείας έχουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων  Βιοϊατρικών Επιστημών (Ιατρικών Εργαστηρίων), έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά με βάση το Π.Δ. 163/1996 (ΦΕΚ 118  τ.Α’/14.06.1996) και Π.Δ. 20/2017 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/20.03.2017).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Σχετικά επαγγέλματα:

.

.

 .

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων.  web site: http://petie.gr/
 • Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδας.  web site: http://www.setiee.gr/
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων.  web site: http://www.poedhn.gr/

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1615

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  220 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 35 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Υγείας και Πρόνοιας – Ευεξίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 17.110

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.720

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.090

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 17.920

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ