{1605} : Διοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισµού (Θεσσαλονίκη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 12/12/2023

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισµού

Έδρα :

Διεύθυνση:   17o Χλμ Θεσσαλονίκης – Σίνδου Τ.Κ. 57400

Τηλέφωνο: 2310 013564, Fax : 2310 791188 Ε-mail: info@ommt.ihu.gr

Σκοπός του τμήματος :

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με τη ταυτόχρονη ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες του επιχειρηματικού γίγνεσθαι τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Στρατηγικός στόχος του Τμήματος είναι να καταστεί ως αναμφισβήτητος πόλος ανάπτυξης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας στα πεδία της διοίκησης οργανισμών, του μάρκετινγκ και του τουρισμού.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Το κύριο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος εντάσσεται στις ευρύτερες επιστήμες της διοίκησης και οργάνωσης, του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, και της διεπιστημονικής προσέγγισης σπουδών του τουρισμού.Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού διασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και την παραγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει και προσφέρει τρεις εξειδικεύσεις σπουδών, δηλαδή Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου (από το πέμπτο εξάμηνο):

  • Κατεύθυνση Διοίκησης Οργανισμών.
  • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
  • Κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που σχετίζονται με τη διοίκηση και οργάνωση, τη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, τη διασφάλιση ποιότητας και τη διοίκηση υπηρεσιών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής, την οικονομική θεωρία, καθώς και σύγχρονες γνώσεις και εμπειρία σε εξειδικευμένα αντικείμενα εμβάθυνσης του Τμήματος (μέσω των Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου) όπως η διοίκηση των οργανισμών, το μάρκετινγκ και η επικοινωνία, και η διοίκηση τουρισμού και φιλοξενίας. Ακόμα, οι απόφοιτοι του Τμήματος αναπτύσουν τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την υιοθέτηση των βέλτιστων προσεγγίσεων στον τομέα της διοίκησης που θα τους επιτρέψει να καταστούν ικανοί να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος αφορά δυναμικούς κλάδους της οικονομίας της χώρας. Συγκεκριμένα, η διοίκηση οργανισμών (δημόσιων και ιδιωτικών) αποτελεί πεδίο αιχμής για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Ελλάδας, το μάρκετινγκ και η επικοινωνία αποτελούν κλάδο στον οποίο υπάρχει σημαντική ζήτηση (και έλλειψη) επιστημόνων και στελεχών, ενώ ο τουρισμός αποτελεί τον μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας της χώρας (ο τουρισμός συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα στο Α.Ε.Π. της Ελλάδας περί το 25%).

Τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4208 τ.Β’/08.08.2022 υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σε φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Τουρισμού και Μάρκετινγκ, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως εξής:

Διδακτική των ΤΠΕ, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, Σχεδιασμός και αξιολόγηση μαθήματος, Τεχνικές Επικοινωνίας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα ολοκληρώνουν με επιτυχία τα ανωτέρω μαθήματα θα λαμβάνουν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, βάσει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4α του άρθρου 54 του ν. 4589/2019.

Ενδεικτικά Μαθήματα Διοίκησης Οργανισµών

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Οικονομικά Μαθηματικά, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Στατιστική, Αστικό Δίκαιο, Επιχειρησιακή Έρευνα, Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας,  Διοικητικό Δίκαιο & Δημόσια Διοίκηση, Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εφαρμογές Μηχανογραφημένης Λογιστικής, Λογιστική Εταιρειών, Φορολογική Λογιστική, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Διαχείριση Έργων, Διοίκηση Παραγωγής, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Ευρωπαϊκό Δίκαιο – Διεθνείς Οργανισμοί, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εφοδιαστική, Στρατηγική Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.

Ενδεικτικά Μαθήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Eισαγωγή στο Μάρκετινγκ,  Αρχές Διαφήμισης, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάρκετινγκ,  Έρευνα Μάρκετινγκ, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτική Πολιτική, Διαφημιστικά Μέσα, Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου, Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση, Διοίκηση Μάρκετινγκ,  Τραπεζικό Μάρκετινγκ, Ανάλυση Δεδομένων κ.α.

Ενδεικτικά Μαθήματα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας

Εισαγωγή στον Τουρισμό, Τουριστική Ψυχολογία, Τουριστική Κοινωνιολογία, Αρχές Τουριστικού Μάρκετινγκ, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Έρευνα Τουριστικής Αγοράς, Τουριστική Οικονομία, Τουριστική Νομοθεσία, Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδας, Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία, Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ, Διευθέτηση Προσωπικού Τουριστικών Επιχειρήσεων, Στοιχεία Κοστολόγησης,  Οργάνωση Συνεδρίων Εκδηλώσεις, Ταξιδιωτικοί οδηγοί, Τουριστική Πολιτική, Τουριστική Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις Τουριστικής Επιχείρησης, Συστήματα Κρατήσεων με Η/Υ, Σύνθεση Τουριστικού Πακέτου,  κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να μετατρέψουν ανεπεξέργαστες πληροφορίες σε χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για το στρατηγικό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου και την θεραπεία προβλημάτων της διοίκησης οργανισμών, του μάρκετινγκ και της διοίκησης τουρισμού και φιλοξενίας. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος:

  • Κατανοούν την πολυπλοκότητα και την διεπιστημονικότητα της επιστήμης της διοίκησης.
  • Κατανοούν το νομικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την διοίκηση οργανισμών και φορέων.
  • Έχουν αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που τους βοηθά να επεξεργάζονται δημιουργικά τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης ενός οργανισμού.
  • Μπορούν να σχεδιάσουν κατάλληλες στρατηγικές και πολιτικές ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της υφιστάμενης διάρθρωσης ενός οργανισμού, καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται στον με βάση τις αλλαγές στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτικό περιβάλλον.
  • Ανάλογα με την Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου που έχουν επιλέξει, έχουν αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που τους βοηθά να επεξεργάζονται δημιουργικά τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης ενός οργανισμού ή σε θέματα που αφορούν το μάρκετινγκ και την επικοινωνία, ή στον κλάδο της διοίκησης τουρισμού και φιλοξενίας.
  • Τέλος, έχουν εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές, εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να συνεχίσουν να μορφώνονται συνεχώς και να ανταποκριθούν άνετα στις απαιτήσεις ενός σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, εφόσον το επιθυμούν.

Ενδεικτικά µε βάση τις εξειδικευµένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες είτε αυτοδύναµα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.  Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, έχουν δικαίωμα απασχόλησης σε όλο το φάσμα της Διοίκησης Ενεργειών και Διαχείρισης Έργων των Επιχειρήσεων.

Ειδικότερα μπορούν να ασχοληθούν:

Ως στελέχη οργανισμών του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης με αντικείμενο τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων, την λογιστική και φοροτεχνική τους παρακολούθηση, την ανάλυση των προβλημάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς, την στελέχωση και την συμμετοχή των εργαζομένων στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης σε συνδυασμό με τα προβλήματα παραγωγικότητας, την ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων αμοιβής της εργασίας, την ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων και των διαδικασιών εξυπηρέτησης και των γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής, τη διαχείριση των έργων διοίκησης και οικονομίας, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, και την ανάλυση των προβλημάτων χρηματοδοτικής διοίκησης της επιχείρησης. Επίσης σαν διευθυντικά στελέχη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων, χρηματοοικονομικής διοίκησης, λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης πωλήσεων, διασφάλισης ποιότητας, επιχειρησιακής έρευνας, διοίκησης παραγωγικών και πληροφοριακών συστημάτων, εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων. Ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα διοίκησης και οικονομίας. Ως εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ένα ποσοστό αποφοίτων έχουν την τύχη και την ευθύνη να συνεχίσουν και να εξελίξουν μια υπάρχουσα οικογενειακή μικρομεσαία επιχείρηση. Ένα ποσοστό αποφοίτων δημιουργούν τη δική τους επιχείρηση.

Καθώς επίσης  αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι ο προγραμματισμός της έρευνας αγοράς, η έρευνα αγοράς ή ο έλεγχος αγοράς, η παραγωγή διαφήμισης και η οργάνωση εκθέσεων.

Οι διαφημιστικές εταιρείες αποτελούν τον κύριο χώρο απασχόλησής τους. Μπορούν, επίσης, να εργαστούν σε: υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε τράπεζες και εξαγωγικούς οργανισμούς, βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και μεγάλα καταστήματα κ.λπ. και ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Επίσης, οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας  μπορούν να απασχοληθούν ως:

α) Στελέχη τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (όπως σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, εταιρείες διοργάνωσης ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικά πρακτορεία, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων, εταιρείες διανομής και προώθησης τουριστικών προϊόντων και τουριστικών προορισμών) στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, της οργάνωσης, της έρευνας και των πωλήσεων

β) Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. υπουργεία, Ε.Ο.Τ.), νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων κ.λ.π.) και των φορέων αυτών σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής του τυπικού αλλά και του ειδικού θεματικού τουρισμού (όπως ενδεικτικά του θαλάσσιου, εκπαιδευτικού ιατρικού, οικολογικού/περιηγητικού και γαστρονομικού τουρισμού).

γ) Στελέχη κέντρων πληροφόρησης τουριστών, κέντρων μεθερμήνευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσείων, πινακοθηκών, εγκαταστάσεων πολιτισμού και αναψυχής, στους τομείς της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, και της προώθησης τουριστικών προϊόντων  και υπηρεσιών.

δ) Στελέχη κλαδικών και συλλογικών φορέων και οργανισμών του τουρισμού (όπως ο Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α. και άλλοι).

ε) Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού και του πολιτισμού, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο.

στ) Ως επιστημονικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες της  δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης στις τουριστικές σπουδές.

ζ) Εκτός των παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν είτε οι ίδιοι επιχειρηματικά είτε ως στελέχη σε φορείς τεχνολογίας, δημιουργώντας ενισχυμένα τεχνολογικά τουριστικά και πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία εντάσσονται στον κλάδο της δημιουργικής οικονομίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το  τμήμα προσφέρει τα παρακάτω  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2024

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1605

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  320 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Μαθηματικά : 20 %

Πληροφορική : 30 %

Οικονομία  : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.590

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.380

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.040

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 13.190

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ