{1606} : Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 12/12/2023

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης 

Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

Έδρα :

Διεύθυνση: 17o Χλμ Θεσσαλονίκης – Σίνδου  57400 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:  2310 013191, 2310 013192, 2310 013203  E-mail:  gramacc@acc.teithe.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη μετάδοση όλων των επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής, Πληροφοριακών Συστημάτων, Κοστολόγησης, Φορολογικού Προγραμματισμού και Φοροτεχνικών, Ελεγκτικής,Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Οικονομικών, Νομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής Τεχνολογίας.

Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα στοχεύει στη:

 • Προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας στη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με οικονομικές μονάδες και παραγωγικούς φορείς
 • Διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του μέσω της συνεχούς ενασχόλησης και διεξαγωγής έρευνας των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού στα γνωστικά τους αντικείμενα, διενέργειας σεμιναρίων-διαλέξεων, δημιουργίας σύγχρονων εργαστηρίων, χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Το νέο τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, θεμελιώνεται ισοδύναμα από 2 επιστημονικές περιοχές Λογιστική – Πληροφορική ώστε να αναδείξει τις συνέργειές τους. Και να προσφέρει ένα ισχυρό πλαίσιο σπουδών, ικανό να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση γνώσεων σε επιστημονικά πεδία όπως της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών: (αρχείο pdf) με γενικές πληροφορίες κατά την τελετή υποδοχής των φοιτητών στις 03/10/2019.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Στοιχεία Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ, Εργασιακές Σχέσεις, Αρχές Οικονομικής, Ιδιωτική Οικονομική, Δημόσια Οικονομική, Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων, Χρήμα – Πίστη Τράπεζες, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Διεθνές Εμπόριο, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, Γενική Λογιστική, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Λογιστική Εταιρειών, Λογιστική Κόστους, Φορολογική Λογιστική, Ανάλυση Ισολογισμών, Εργαστήριο Τραπεζικής Λογιστικής, Λογιστικές Εφαρμογές, Ελεγκτική, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Ναυτιλιακή Λογιστική, Ξενοδοχειακή Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση με Η/Υ, Οργάνωση Λογιστηρίου, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές

Αναλυτικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται με την:

 • Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη Φορολογική Νομοθεσία.
 • Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.
 • Σύνταξη και έλεγχο των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων.
 • Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
 • Εφαρμογή αρχών και μεθόδων Κοστολόγησης και σύνταξη προϋπολογισμών.
 • Αξιολόγηση επενδύσεων.
 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων.
 • Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών.
 • Στελέχωση κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Λογιστικής, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται – είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα – ως στελέχη Λογιστηρίων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται: ως στελέχη των λογιστηρίων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικά ή ως μέλη εταιρειών, σε τήρηση βιβλίων Α, Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ως υπεύθυνοι λογιστές-στριες σε λογιστήρια και ως προϊστάμενοι των λογιστηρίων, ως οικονομικοί διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών, ως επιχειρηματίες ή στελέχη σε χρηματιστηριακές εταιρείες, ως καθηγητές στην Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.

Μπορούν να εργαστούν είτε σε λογιστήρια είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο και ασχολούνται με θέματα όπως: Τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα ποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως: βιβλίο ταμείου βιβλίο διαφόρων πράξεων βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κτλ. Τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις όπως: βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κτλ. Σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων με λογιστικά βιβλία χρεογράφων ή μηχανογραφημένων. Τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως: τιμολογίων διπλοτύπων εισπράξεως κ.λ.π. Ενημέρωση καρτελών. Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων. Τήρηση βιβλίων στοιχείων κοστολογίου βιβλίων και στοιχείων αποθήκης. Μισθοδοσία. Τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων. Κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως: κοστολόγησης, αγορών. Προμηθειών κλπ.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

 • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2024

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1606

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024 : 1,00

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  170 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Μαθηματικά : 20 %

Πληροφορική : 30 %

Οικονομία  : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α) Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.540

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 11.440

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 16.520

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 12.840

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

Διάδοχος κατάσταση

Πρώην Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ