ΠΜΣ: Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 17.12.2022

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

ΠΜΣ: «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθ. Πανταζίδου 193 68200 Ορεστιάδα

Τηλέφωνο: 25520 41164 E-mail: secr@agro.duth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί:

 • στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν στην αειφόρο γεωργική παραγωγή και προστασία του περιβάλλοντος, τομείς υψηλής προτεραιότητας για την ανάπτυξης της χώρας.
 • στην ενίσχυση του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με νέους, εξειδικευμένους επιστήμονες ικανούς να υποστηρίζουν την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων φιλικών προς το περιβάλλον, οικονομικά βιώσιμων, καινοτόμων προτύπων παραγωγής και διαχείρισης της φυτικής παραγωγής, εξασφαλίζοντας την παραγωγής υψηλής ποιότητας τροφίμων για τον καταναλωτή.

Τίτλος Σπουδών: Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στα «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία».

Διάρκεια σπουδών : Το Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ως εντατικό, διάρκειας ενός έτους. Η διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης αυξάνεται κατά δύο επιπλέον εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα

Δίδακτρα: Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται συνολική καταβολή διδάκτρων (2.000,00 Euro) κατανεμημένα σε τρεις δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις ως εξής: Α’ δόση: 750 ευρώ κατά την εγγραφή, Β’ δόση: 750 ευρώ κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων του Β’ εξαμήνου, Γ’ δόση: 500 ευρώ κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων του θερινού εξαμήνου.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Γεωπονικών και Δασολογικών Σχολών, πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. έχουν και τελειόφοιτοι που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και υπολείπεται μόνο η ορκωμοσία τους, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, πριν την ημερομηνία αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων. Στην περίπτωση που επιλεγούν από την Ε.Ε. μεταξύ των επιτυχόντων θα πρέπει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. το αντίγραφο πτυχίου τους. Σε διαφορετική περίπτωση το δικαίωμα εγγραφής χάνεται.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται ως εξής:

 • Δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το πρόγραμμα της κατεύθυνσης Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος
 • Δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το πρόγραμμα της κατεύθυνσης Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το πρόγραμμα της κατεύθυνσης Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίμων.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος συγκροτείται η Επιτροπή Επιλογής υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ.). Το έργο της Επιτροπής Επιλογής αφορά στην επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. και στην κατανομή τους στις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

Για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων Μ.Φ. από την Επιτροπή Επιλογής συνυπολογίζονται τα ακόλουθα:

 • Ο γενικός βαθμός του πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 0,3
 • Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 0,3
 • Ο βαθμός της πτυχιακής διατριβής, εφόσον το θέμα της εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 0,1
 • Η ενδεχόμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως και τυχόν δημοσιεύσεις επί του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 0,2
 • Η συνέντευξη των υποψηφίων με συντελεστή βαρύτητας 0,1.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ΠΜΣ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις:

   • Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος
   • Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
   • Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

 Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Επιτροπής Επιλογής, οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους κατανέμονται στις κατευθύνσεις. Η τοποθέτηση είναι οριστική και οι Μ.Φ. δεν μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση στη διάρκεια των σπουδών τους. Τα προσφερόμενα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, και σε κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως και περιλαμβάνει συνολικά δεκατρείς (13) διαλέξεις. Μέρος κάθε μαθήματος μπορεί να διδάσκεται υπό μορφή εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.

Παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Η εργασία έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά αντικείμενο που εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης που παρακολουθεί ο φοιτητής. Η διαδικασία ανάθεσης του θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης περιγράφεται αναλυτικά σε σχετικό εδάφιο του κανονισμού.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ανέρχονται σε 75 (Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης 30 ECTS / παρακολούθηση μαθημάτων 45 ECTS ).

Μαθήματα ανά κατεύθυνση:

Κατεύθυνση: Επιστημών Φυτικής Παραγωγής και Περιβάλλοντος 

   • Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες
   • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών
   • Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων
   • Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων
   • Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών (Επιλογής)
   • Βιοτεχνολογία Φυτών (Επιλογής)
   • Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών (Επιλογής)
   • Ειδική Βελτίωση Φυτών (Επιλογής)

Κατεύθυνση: Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 

   • Μάρκετινγκ
   • Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
   • Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική
   • Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας:
   • Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων
   • Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων
   • Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας

Κατεύθυνση: Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων 

   • Ειδικά Κεφάλαια Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
   • Βιομηχανική Υγιεινή
   • Ειδικά Θέματα Διατροφής
   • Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος
   • Χημεία Φυσικών Προϊόντων και Εφαρμογές
   • Ειδικά θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ