ΠΜΣ: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ. 118 55 Βοτανικός. Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 529 4677, Ε-mail: pms_etda@aua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στην επιστήμη και την τεχνολογία των τροφίμων. Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι:

α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, την ποιότητα, την υγιεινή, την επεξεργασία και τις βιοδιεργασίες των τροφίμων.

β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να (ι) προάγουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης Τροφίμων και (ιι) να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ασφάλειας ποιοτικών προϊόντων, την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και της γεωργικής παραγωγής και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Τίτλος Σπουδών:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» στις εξής κατευθύνσεις:

I. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων.

II. Επεξεργασία, Συντήρηση και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες Τροφίμων – Ανάπτυξη Προϊόντων Βιο-οικονομίας.

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής και στην πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκησης.

O χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους Τμήματος. Τυχόν
υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου ή της παράτασης που εδόθη χωρίς λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική ενώ η αγγλική γλώσσα θα χρησιμοποιείται από προσκεκλημένους καθηγητές. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γλώσσας της Ε.Ε. μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Δίδακτρα: Καταβολή τελών φοίτησης το οποίο ανέρχεται σε 4.000,00 ευρώ ανά φοιτητή για το σύνολο των σπουδών.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών επιστημών της ημεδαπής και
αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30).

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 1. Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον 6 με κλίμακα 0-10.
 2. Τεκμηριωμένη επάρκεια γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής ή επιτυχής εξέταση που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 3. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
 4. Σχετική επαγγελματική εμπειρία.
 5. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
 6. Προσωπική συνέντευξη από τη Συντονιστική Επιτροπή και εξέταση ικανότητας κατανόησης αγγλικού κειμένου σχετικού περιεχομένου με την ειδίκευση της 1ης επιλογής.

Σε περίπτωση μη επιλογής στις ειδικεύσεις που δήλωσε ο υποψήφιος την τελική επιλογή και προσφορά θέσης σε άλλη ειδίκευση έχει η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.Τα παραπάνω κριτήρια εισαγωγής, καθώς και η αντίστοιχη μοριοδότησή τους δύνανται να αναπροσαρμόζονται με την εκάστοτε προκήρυξη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Συντονιστική Επιτροπή διενεργεί τους τελικούς ελέγχους, αποφαίνεται για την εισαγωγή των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα αξιολογικής κατάταξης επιτυχόντων, ο οποίος εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Πέραν τούτων, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή σε εργαστήρια. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής:

Ι) Κατεύθυνση «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων»

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων από τον παρακάτω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα) καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α’ Εξάμηνο: 

   • Σχεδίαση και ανάλυση Πειραμάτων
   • Μικροβιολογία τροφίμων και εφαρμοσμένη μικροβιολογία
   • Χημεία τροφίμων
   • Βιοχημεία τροφίμων
   • Μηχανική τροφίμων
   • Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) τροφίμων
   • Νομοθεσία και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP)
   • Τροφιμογενή νοσήματα και δηλητηριάσεις
   • Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (SPC)
   • Προαπαιτούμενα Προγράμματα (GHP)
   • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων
   • Οικονομικά επιχειρήσεων τροφίμων
   • Επιστήμη γάλακτος
   • Σεμινάρια

Β’ Εξάμηνο: 

   • Πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
   • Σύγχρονες μέθοδοι μικροβιολογικής ανάλυσης
   • Ανάλυση επικινδυνότητας – Ποσοτική μικροβιολογία τροφίμων
   • Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης
   • Επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης
   • Σεμινάρια

ΙΙ) Κατεύθυνση «Επεξεργασία, Συντήρηση και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες Τροφίμων – Ανάπτυξη Προϊόντων Βιοοικονομίας»

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων από τον παρακάτω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός υποχρεωτικού, τριών (3) μαθημάτων της κατεύθυνσης (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα) τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τον προσανατολισμό τους, και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον τριάντα (30) ECTS.

Α’ Εξάμηνο: 

   • Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων
   • Μικροβιολογία τροφίμων και εφαρμοσμένη μικροβιολογία
   • Βιοχημεία τροφίμων
   • Μηχανική τροφίμων
    Βιοπολυμερή (ή υδροκολλοειδή) τροφίμων
   • Νομοθεσία και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP)
   • Συσκευασία τροφίμων
   • Διαχείριση αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων
   • Ενζυμικές και μικροβιακές διεργασίες στα τρόφιμα
   • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων
   • Οικονομικά επιχειρήσεων τροφίμων
   • Σεμινάρια

Β’ Εξάμηνο: 

   • Σχεδιασμός γραμμών παραγωγής τροφίμων, βιοδιεργασιών και βιοδιυλιστηρίων (υποχρεωτικό)
   • Προχωρημένα μαθήματα συντήρησης-επεξεργασίας τροφίμων
   • Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
   • Προχωρημένα μαθήματα μηχανικής τροφίμων – Υπολογιστική ρευστοδυναμική
   • Υπολογιστική Βελτιστοποίηση Βιοδιεργασιών
   • Μηχανική βιοδιεργασιών και βιοδιυλιστηρίων
   • Βιομηχανική βιοτεχνολογία

Γ΄ Εξάμηνο: (κοινό για τις κατευθύνσεις)

Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

   • Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη
   • Πρακτική Άσκηση
   • Σεμινάρια

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ προβλέπεται να λειτουργήσει για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ