ΠΜΣ: Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων Γαλακτοκομία – Οινολογία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων Γαλακτοκομία – Οινολογία»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ. 118 55 Βοτανικός. Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 529 4677, Ε-mail: pms_etda@aua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις επιστήμες της Γαλακτοκομίας και Οινολογίας. Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι:

α) Η ανάπτυξη της έρευνας και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στην παραγωγή γαλακτοκομικών και οινολογικών προϊόντων και αποσταγμάτων.

β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Τίτλος Σπουδών: 

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Γαλακτοκομία – Οινολογία» στις εξής κατευθύνσεις:

1. Γαλακτοκομία.
2. Οινολογία

Διάρκεια σπουδών : 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής και στην πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

O χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους Τμήματος. Τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου ή της παράτασης που εδόθη χωρίς λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. Σε περίπτωση προσκεκλημένων διδασκόντων του εξωτερικού οι διαλέξεις θα δίνονται στην Αγγλική γλώσσα. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γλώσσας της Ε.Ε. μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Δίδακτρα: Καταβολή τελών φοίτησης το οποίο ανέρχεται σε 4.000,00 ευρώ  για το σύνολο των σπουδών.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30).

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα επιλέξουν στην αίτησή τους ειδικεύσεις με σειρά προτεραιότητας.  Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 1. Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον 6 με κλίμακα 0-10.
 2. Τεκμηριωμένη επάρκεια γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής ή επιτυχής εξέταση που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 3. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
 4. Σχετική επαγγελματική εμπειρία.
 5. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
 6. Προσωπική συνέντευξη από τη Συντονιστική Επιτροπή και εξέταση ικανότητας κατανόησης αγγλικού κειμένου σχετικού περιεχομένου με την ειδίκευση της 1ης επιλογής.

Σε περίπτωση μη επιλογής στις ειδικεύσεις που δήλωσε ο υποψήφιος την τελική επιλογή και προσφορά θέσης σε άλλη ειδίκευση έχει η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Πέραν τούτων ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή σε εργαστήρια. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά κατεύθυνση ως εξής:

I) Κατεύθυνση «Γαλακτοκομία»

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων, από τον παρακάτω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης (σύμφωνα με τον Παρακάτω Πίνακα) και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α’ Εξάμηνο:

   • Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων
   • Χημεία τροφίμων
   • Βιοχημεία τροφίμων
   • Μικροβιολογία τροφίμων και εφαρμοσμένη μικροβιολογία
   • Μηχανική τροφίμων
   • Νομοθεσία τροφίμων και συστήματα διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (HACCP)
   • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων
   • Βιοπολυμερή (ή υδροκολλοειδή) τροφίμων
   • Χημεία, βιοχημεία και ανάλυση γάλακτος
   • Μικροβιολογία γάλακτος και των προϊόντων του
   • Διαχείριση παραγωγής γάλακτος
   • Φυσικές ιδιότητες τροφίμων
   • Σεμινάρια

Β’ Εξάμηνο:

   • Τεχνολογία γαλακτοκομικών προϊόντων
   • Ειδική τυροκομία
   • Κανονισμοί και έλεγχος γαλακτοκομικών προϊόντων
   • Ανάπτυξη γαλακτοκομικών προϊόντων
   • Σχεδιασμός γραμμών παραγωγής – Τεχνο-οικονομικές μελέτες
   • Διαχείριση αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων

ΙΙ) Κατεύθυνση «Οινολογία»

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων από τον Παρακάτω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα) της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού που ψηφίστηκε από το Διεθνές Γραφείο Οίνου και Αμπέλου (Τraining programs for oenologists – Resolution OIV/ECO 563/2016). Οι απόφοιτοι της παρούσας Κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το ν. 1697/1987 (A΄ 57), για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Οινολόγου.

Α’ Εξάμηνο:

   • Τεχνολογία οίνου Ι
   • Μικροβιολογία οίνου – Τεχνολογία ζυμώσεων
   • Χημεία γλεύκους και οίνου – Μέθοδοι ανάλυσης
   • Αμπελουργία για οινολόγους
   • Μηχανική τροφίμων
   • Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων
   • Χημεία τροφίμων
   • Βιοχημεία τροφίμων
   • Νομοθεσία τροφίμων και Συστήματα διαχείριση ασφάλειας τροφίμων (HACCP)
   • Σεμινάρια

Β’ Εξάμηνο:

   • Τεχνολογία οίνου ΙΙ
   • Νομοθεσία αμπελοοινικής παραγωγής και αποσταγμάτων
   • Αποστάγματα
   • Εμπορία οίνου και αποσταγμάτων
   • Οικονομική διαχείριση οινοποιείων και αποσταγματοποιείων
   • Γευσιγνωσία οίνων και αποσταγμάτων
   • Σεμινάρια

Γ΄ Εξάμηνο:

Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

   • Μεταπτυχιακή ερευνητική μελέτη
   • Πρακτική άσκηση
   • Σεμινάρια.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ προβλέπεται να λειτουργήσει για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ