ΠΜΣ: Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία»

(Food, Nutrition and Health)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ. 118 55 Βοτανικός. Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 529 4677, Ε-mail: pms_etda@aua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής του ανθρώπου. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στη χημεία τροφίμων, στη μελέτη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων καθώς και στη διατροφή του ανθρώπου σε θέματα δημόσιας υγείας και πολιτικών.

β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Τίτλος Σπουδών: Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα: 1. «Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές», 2. «Χημεία Τροφίμων και Διατροφή» και 3. «Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων».

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής μελέτης και ο χρόνος εκπόνησης της πρακτικής άσκησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος περάτωσης των σπουδών ορίζεται στο διπλάσιο (6 εξάμηνα). Σε ειδικές περιπτώσεις, ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος περάτωσης των σπουδών δύναται να παραταθεί εκ νέου μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγείται, με απόφαση της Συνέλευσης, άδεια αναστολής της φοίτησης για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Μετά τη λήξη αναστολής φοίτησης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και σεμινάρια κ.λ.π. στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Στο Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική και γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης ανά μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχονται σε 4.000 ευρώ και για τα τρία εξάμηνα σπουδών.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους σαράντα πέντε (45). Σε περίπτωση που η εισακτέοι κατ’ έτος δεν ξεπερνούν τους έξι (6) ανά ειδίκευση, η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει εάν η ειδίκευση θα λειτουργήσει.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών επιστημών, επιστημών υγείας και άλλων τμημάτων σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η Συνέλευση του Τμήματος διατηρεί το δικαίωμα να μη λειτουργήσει ορισμένες από τις ανωτέρω ειδικεύσεις. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα επιλέξουν στην αίτησή τους ειδικεύσεις με σειρά προτεραιότητας. Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

 1. Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον 6 με κλίμακα 0-10.
 2. Τεκμηριωμένη επάρκεια γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής ή επιτυχής εξέταση που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 3. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
 4. Σχετική επαγγελματική εμπειρία.
 5. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
 6. Προσωπική συνέντευξη από τη Συντονιστική Επιτροπή και εξέταση ικανότητας κατανόησης αγγλικού κειμένου σχετικού περιεχομένου με την ειδίκευση της 1ης επιλογής.

Σε περίπτωση μη επιλογής στις ειδικεύσεις που δήλωσε ο υποψήφιος την τελική επιλογή και προσφορά θέσης σε άλλη ειδίκευση έχει η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ..

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα ή ερευνητικά κέντρα ή άλλους δημόσιους φορείς/ υπηρεσίες. Πέραν τούτων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή σε εργαστήρια. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διαρθώνεται ως εξής:

Ι) Κατεύθυνση «Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές»

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων του παρακάτω Πίνακα, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. To δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α’ Εξάμηνο:

   • Εισαγωγή στη διατροφή του ανθρώπου
   • Βιοστατιστική
   • Mεθοδολογία διατροφικής έρευνας και επιδημιολογία
   • Βιοδραστικά συστατικά και λειτουργικά τρόφιμα
   • Νομοθεσία και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP)

Β’ Εξάμηνο:

   • Διατροφική αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων
   • Διατροφή και δημόσια υγεία – Διατροφική αγωγή
   • Πολιτική για τα τρόφιμα και την διατροφή
   • Επικοινωνία της επιστήμης  των τροφίμων και της διατροφής
   • Σύγχρονα καινοτόμα θέματα στα τρόφιμα και στη διατροφή

ΙΙ) Κατεύθυνση «Χημεία Τροφίμων και Διατροφή»

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων του παρακάτω Πίνακα, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων εκ των οποίων τα τρία (3) από αυτά είναι υποχρεωτικά και ένα (1) επιλέγεται από τους φοιτητές (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α’ Εξάμηνο:

   • Χημεία τροφίμων
   • Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) τροφίμων
   • Εφαρμοσμένη στατιστική – Χημειομετρία (στατιστική ανάλυση δεδομένων)
   • Εισαγωγή στη διατροφή του  ανθρώπου
   • Νομοθεσία και Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP)

Β’ Εξάμηνο:

   • Ανάλυση Τροφίμων
   • Σύγχρονα καινοτόμα θέματα στα τρόφιμα και στη διατροφή
   • Πολιτική για τα τρόφιμα και τη διατροφή
   • Επικοινωνία της επιστήμης  των τροφίμων και της διατροφής (Επιλογής)
   • Βιοδραστικότητα – τοξικότητα και τεχνικές ελέγχου τους (Επιλογής)

ΙΙΙ) Κατεύθυνση «Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων»

Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Δύο μαθήματα είναι υποχρεωτικά, ένα μάθημα επιλέγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και ένα το οποίο επιλέγεται από τρείς τουλάχιστον φοιτητές, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα.

Α’ Εξάμηνο:

   • Φυσικά προϊόντα
   • Τεχνικές παραλαβής –χρωματογραφικοί διαχωρισμοί φυσικών προϊόντων
   • Εφαρμοσμένη στατιστική – Χημειομετρία (στατιστική ανάλυση δεδομένων) (Ε)
   • Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας  φυσικών προϊόντων (Ε)
   • Ποιοτικός έλεγχος φυσικών προϊόντων (Ε)
   • Βιοποικιλότητα φαρμακευτικών-αρωματικών φυτών και βιοδραστικών προϊόντων (Ε)
   • Εισαγωγή στη Διατροφή του  Ανθρώπου (Ε)
   • Σεμινάρια

Β’ Εξάμηνο:

   • Ταυτοποίηση  της δομής φυσικών προϊόντων
   • Βιοδραστικότητα – τοξικότητα και τεχνικές ελέγχου τους
   • Σχεδιασμός και σύνθεση φυσικών μεταβολιτών και παραγώγων τους (Ε)
   • Υπολογιστικές μέθοδοι για τη μελέτη δομής – δράσης βιοδραστικών ουσιών – μοριακή μηχανική (Επιλογής)
   • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (Καλλιέργεια, συγκομιδή, μεταποίηση, εμπορική εκμετάλλευση)
   • Xρήσεις φυσικών προϊόντων (Λειτουργικά τρόφιμα, φυσικά συντηρητικά, αγροχημικά, εκμετάλλευση παραπροϊόντων κτλ.) (Ε)
   • Διατροφή και Δημόσια Υγεία – Διατροφική Αγωγή (Ε)
   • Σεμινάρια

Γ΄ Εξάμηνο: (κοινό για τις κατευθύνσεις)

Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

   • Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη
   • Πρακτική Άσκηση
   • Σεμινάρια

Στο Π.Μ.Σ. η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δεν προβλέπεται η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τριάντα εννέα (39) διδακτικές ώρες.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. προβλέπεται να λειτουργήσει για πέντε έτη, δηλ. μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ