ΠΜΣ: Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 20.02.2023

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

ΠΜΣ: «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ)»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Πατησίων 42 Τ.Κ. 10682 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3897105, Ε-mail: aklamaria@asfa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ) του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ιδρύθηκε με κύριο σκοπό να προσφέρει δέσμη ειδικών μεταπτυχιακών μαθημάτων-σεμιναρίων που αποβλέπουν, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση επιστημονικής ειδίκευσης στη Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης με βάση τις εξής γνωστικές περιοχές:

    • Ιστορία και θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής (Μ-ΙΣΘΕΤΑ).
    • Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Μ-ΦΙΤΑΕ).

Η κατά τα ανωτέρω παροχή εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αποτελεί ικανοποιητική βάση για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στους τομείς των εξειδικεύσεών του.

Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει καινοτόμο σημείο αναφοράς στο ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον σύμφωνα και με τη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι οι απόφοιτοι του να σταδιοδρομήσουν ως ειδικοί στο πεδίο της Ιστορίας και της Θεωρίας της Τέχνης και να αποκτήσουν ικανά υποστηρικτικά εφόδια στο σύνολο των γνωστικών περιοχών που θεραπεύει το ΠΜΣ. Τα μαθήματα του ΠΜΣ, διατηρώντας την ακαδημαϊκή τους αυτονομία, αναπτύσσονται μέσα σε αυτό το κοινό πλαίσιο, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα τον εμπλουτισμό των μεθοδολογικών και εννοιολογικών εργαλείων των φοιτητών σε σχέση με τις γνωστικές περιοχές που θεραπεύει το ΠΜΣ.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης επιστημόνων οι οποίοι στη συνέχεια θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αυξημένα εφόδια και επιδόσεις στις απαιτήσεις μιας πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας ή μιας πορείας σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι στόχοι του προγράμματος θα εξυπηρετηθούν καταρχάς από το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Εντούτοις, αποτελεί στόχο η διεύρυνση των συνεργασιών με άλλους φορείς και διδάσκοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γεγονός το οποίο αποτελεί άλλωστε απαραίτητη προϋπόθεση διαρκούς βελτίωσης του περιεχομένου του προγράμματος.

Τίτλος Σπουδών: Το ΜΕΘΙΣΤΕ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης στις γνωστικές περιοχές “Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής” και “Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες”.

Διάρκεια σπουδών : Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία, δίωρης διάρκειας, και διαρκούν δεκατρείς (13) εβδομάδες, διδάσκονται δε στην ελληνική γλώσσα, ενώ στην ελληνική γλώσσα πραγματοποιείται και οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική δοκιμασία ή διαδικασία.

Δίδακτρα: –

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής µε γνωστικό αντικείµενο συναφές προς το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται από Τµήµατα µε γνωστικό αντικείµενο µη συναφές προς το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ αποφαίνεται η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιµώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι µπορεί να είναι και τελειόφοιτοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για παρακολούθηση του Προγράµµατος.

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) ανά έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ ή άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ο οποίος πέτυχε σε σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με απόφαση της συνέλευσης ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αλλάζει. Τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν στο ΠΜΣ ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, εφόσον το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο τμήμα.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται, μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιοποιούμενη κατά τον προσφορότερο τρόπο, από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της συνέλευσης, με συνεκτίμηση, κατά την πρώτη φάση, των εξής κριτηρίων:

α) Βαθμός πτυχίου, ελληνικού ή αναγνωρισμένου ομοταγούς αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

β) Τυχόν ερευνητική/επιστημονική δραστηριότητα σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

γ) Βαθμολόγηση στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και ο βαθμός πιθανής διπλωματικής (πτυχιακής) εργασίας.

δ) Ποιότητα του κειμένου επιστημονικών προθέσεων και κινήτρων επιλογής του ΠΜΣ.

ε) Ποιότητα γραπτής επιστημονικής εργασίας σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

στ) Γνώση ξένων γλωσσών.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος:

1. να συμμετάσχει επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα συνολικά κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων:

α. Τα τρία (3) είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, πρέπει να ανήκουν στην περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής» και να δηλωθούν ως εξής: τα δύο (2) κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών και το ένα (1) κατά το δεύτερο εξάμηνο σπουδών.

β. Τα δύο (2) είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, πρέπει να ανήκουν στην περιοχή «Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και να δηλωθούν ως εξής: το ένα (1), το οποίο πρέπει ειδικότερα να ανήκει στην υποπεριοχή των «Ανθρωπιστικών Επιστημών», κατά το δεύτερο εξάμηνο σπουδών, και το ένα (1), το οποίο πρέπει ειδικότερα να ανήκει στην υποπεριοχή της «Φιλοσοφίας της Τέχνης», κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών.

γ. Ένα (1), το οποίο είναι ελεύθερης επιλογής, μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε από τις γνωστικές περιοχές του ΠΜΣ, και δηλώνεται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Οι φοιτητές μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ (βλ. παρακάτω), να δηλώσουν ως επιλεγόμενο μάθημα μάθημα ΠΜΣ άλλου τμήματος του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος υπό την προϋπόθεση ότι (α) υφίσταται σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων ΑΕΙ (εφόσον πρόκειται για μάθημα ΠΜΣ Τμήματος άλλου ΑΕΙ), και (β) το μάθημα ανήκει στην ίδια γνωστική  περιοχή με εκείνο που ήταν υποχρεωμένοι να επιλέξουν και περιλαμβάνεται οτο πρόγραμμα σπουδών με αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων.

2. Να συντάξει, να παραδώσει και να παρουσιάσει προφορικά και δημοσίως μια διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα του ΠΜΣ σχεδιάζονται και οργανώνονται υπό μορφή σεμιναρίων με απώτερο στόχο τη συστηματική προσέγγιση των θεωρητικών και ιστορικών σπουδών τέχνης, παρέχοντας συγχρόνως ένα ευρύτατο φάσμα ειδικών γνώσεων. Αυτό που εντέλει επιδιώκεται μέσω όλων των προσφερόμενων μαθημάτων είναι η κριτική τεκμηρίωση των γνώσεων και η εμβάθυνση στην έρευνα και τις πολυσχιδείς μεθόδους της.

Ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός του Προγράμματος επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν τις ερευνητικές τους υποθέσεις ανάλογα  με το προσωπικό τους πρόγραμμα επιλογής μαθημάτων. Η οργάνωση των σπουδών κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να βοηθήσει τους φοιτητές ώστε να επιλέξουν τα κατάλληλα για την έρευνα τους μαθήματα, να τους στηρίξει έμπρακτα στην επιτυχή και αποτελεσματική διεξαγωγή της επιστημονικής τους έρευνας και να τους προετοιμάσει για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ