ΠΜΣ: Αρχιτεκτονική Τοπίου

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών των Φυτών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Αρχιτεκτονική Τοπίου»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ. 118 55  Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5294523, Ε-mail: pmsefp@aua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στην τέχνη και επιστήμη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου σε σχέση και με την ορθολογική μελέτη και σχεδιασμό του Τοπίου, βασιζόμενο στις αρχές της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, που στοχεύουν στην αισθητική αναβάθμιση, την εξοικονόμηση των φυσικών και οικονομικών πόρων, την αειφορική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς Τοπίου.

Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα τα οποία συνθέτουν το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αρθρώνονται στις κατηγορίες Σχεδιασμός Τοπίου, Επιστήμες Τοπίου και Τεχνικές κατασκευής και σχεδίασης τοπίου, και είναι: Η ιστορία και θεωρία της αρχιτεκτονικής τοπίου, ο σχεδιασμός του τοπίου, ο σχεδιασμός του τοπίου με χρήση φυτικού υλικού, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικών υπαίθριων χώρων, η αποκατάσταση του τοπίου, η κοινωνιολογική και πολιτισμική διάσταση της αρχιτεκτονικής τοπίου, η εκτίμηση του αστικού, περιαστικού, αγροτικού και φυσικού τοπίου, η αστική και περιαστική οικολογία, τα κατασκευαστικά έργα αρχιτεκτονικής τοπίου, η διαχείριση αστικού πρασίνου.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν την ορθολογική εκτίμηση, μελέτη και σχεδιασμό του Τοπίου βασιζόμενη στις επιστημονικές αρχές της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και με τη χρήση των παραδοσιακών και σύγχρονων μεθοδολογιών με στόχο την αισθητική αναβάθμιση του Τοπίου μέσω της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ., οι οποίοι θα συμβάλλουν στην προαγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αρχιτεκτονική Τοπίου», MLA in Landscape Architecture, και έχει λάβει διαπίστευση (accreditation) από Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (International Federation of Landscape Architects, I.F.L.A).

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους Τμήματος. Τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου ή της παράτασης που εδόθη χωρίς λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική. Απαιτείται επαρκής γνώση της Αγγλικής.

Δίδακτρα: –

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20).

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των ακόλουθων κριτηρίων και με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:

 1. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 σε κλίμακα 0-10 (35%)
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. (25%)
 3. Φάκελος έργων (portfolio) (15%)
 4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά Συνεδρίων (10%)
 5. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών (5%)
 6. Προσωπική συνέντευξη (10%)

Για να θεωρηθεί ο υποψήφιος επιτυχών πρέπει η συνολική του μοριοδότηση να είναι τουλάχιστον 50/100. Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά στον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η συνέντευξη, η οποία υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και μέσω skype, καθώς και η εξέταση της ξένης γλώσσας.

Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης θα καταρτίσει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων, τον οποίο θα υποβάλει προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη Γραμματεία Τ.Ε.Φ.Π. και στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120) εκ των οποίων οι 82 αναφέρονται στα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα (θεωρία ή/και εργαστηριακές ασκήσεις) και οι 38 στη συγγραφή και παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο:

   • Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ι
   • Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου
   • Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υλικά και Τεχνολογία
   • Αστική και Περιαστική Οικολογία
   • Καλλωπιστικά Φυτά και Τοπίο
   • Χρήση Η/Υ στο Σχεδιασμό του Τοπίου
   • Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία

Β’ Εξάμηνο:

   • Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΙΙ
   • Θεωρία της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Τοπίου
   • Κατασκευαστικά Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
   • Σύνθεση και Σχεδιασμός Τοπίου με Χρήση Φυτικού Υλικού
   • Μεθοδολογίες Παρουσίασης Σχεδιαστικών Προτάσεων στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (Επιλογής)
   • Χλοοτάπητες Αθλητικών και Υπαίθριων Χώρων (Επιλογής)
   • Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία

Γ’ Εξάμηνο:

   • Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
   • Βιοκλιματολογία και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αστικών Υπαίθριων Χώρων
   • Κοινωνιολογική και Πολιτισμική Διάσταση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου
   • Εκτίμηση Αστικού, Περιαστικού, Αγροτικού και Φυσικού Τοπίου
   • Διαχείριση Αστικού Πρασίνου
   • Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία

Δ’ Εξάμηνο:

   • Αποκατάσταση Τοπίου και Οικολογικός Σχεδιασμός
   • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
   • Νομοθεσία και Διαχείριση Μελετών και Έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου
   • Διπλωματική Εργασία.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ προβλέπεται να λειτουργήσει για πέντε κύκλους σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ