ΠΜΣ: Πολιτική Οικονομία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02.01.2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

ΠΜΣ: Πολιτική Οικονομία

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ευριπίδου 14, 5ος όροφος, 10559 Αθήνα.

Τηλέφωνα: 210 3689 813, Fax: 210 3689 804 E-mail: mscpolecon@econ.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πολιτική Οικονομία» είναι η παροχή άρτιας και ποιοτικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, που θα προσφέρει στους υποψήφιους:

 • Την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και αναλυτικών εργαλείων για την προσέγγιση κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τους οικονομολόγους και τους κοινωνικούς επιστήμονες.

 • Τη δυνατότητα κατανόησης των σημαντικότερων θεωρητικών συνεισφορών από τις διαφορετικές, μη συμβατικές, σχολές οικονομικής σκέψης.

 • Την κατάλληλη θεωρητική και τεχνική προετοιμασία για εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ και την απόκτηση του ΔΜΣ.

 • Την προαγωγή της έρευνας στους τομείς επιστημονικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και την παραγωγή νέας γνώσης στο χώρο της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής.

 • Τη δημιουργία ικανών επαγγελματιών μέσω της απόκτησης ευρύτερων θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την οικονομική επιστήμη.

 • Τη δημιουργία συνεργιών τόσο με τον α ́ κύκλο σπουδών, όσο και με τα άλλα ΠΜΣ του ΤΟΕ για τη μέγιστη δυνατή δραστηριοποίηση των πόρων και υποδομών του τμήματος.

 • Την προβολή των δυνατοτήτων του Τμήματος μέσα από ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα παρέχει: (α) γνώση σημαντικότερων θεωρητικών ζητημάτων και μεθόδων ανάλυσης που βρίσκονται στο επίκεντρο της Πολιτικής Οικονομίας, (β) προσεγγίσεις οι οποίες θα αναδεικνύουν την κοινωνική διάσταση του γνωστικού πεδίου της Πολιτικής Οικονομίας αλλά και τις θεωρητικές διαμάχες μεταξύ των αντικρουόμενων σχολών σκέψης, (γ) άμεση σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής δ) ιδιαίτερη έμφαση σε θεωρητικές προσεγγίσεις που αποκλίνουν από την κυρίαρχη οικονομική θεωρία, ώστε να προωθηθεί ο πλουραλισμός των ιδεών που στοιχειοθετούν το ευρύ φάσμα της σύγχρονης Πολιτικής Οικονομίας.

 • Τη συμμετοχή των φοιτητών σε έναν ενεργό και δραστήριο ακαδημαϊκό χώρο, με βαθιά γνώση των σύγχρονων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

 • Να καταστεί το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ πόλος έλξης ακαδημαϊκών εγνωσμένου κύρους, δίνοντας χώρο ανάπτυξης και γόνιμης έκφρασης των ιδεών της σύγχρονης διανόησης στη χώρα μας.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Πολιτική Οικονομία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Η απόδοση του τίτλου του ΔΜΣ σε άλλη γλώσσα καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια σπουδών : 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πολιτική Οικονομία» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην κατεύθυνση της Πολιτικής Οικονομίας. Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το ΠΜΣ «Πολιτική Οικονομία» παρέχει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης, κατόπιν αιτήματος του φοιτητή ή φοιτήτριας προς τη Σ.Ε., η οποία θα μπορεί να έχει συνολική διάρκεια έως 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Γλώσσα Διδασκαλίας: Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Δίδακτρα: –

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο ΠΜΣ «Πολιτική Οικονομία» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ή Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, για τους οποίους απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, από τμήματα που σχετίζονται με το πεδίο των Οικονομικών Επιστημών. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι από τμήματα που θεραπεύουν άλλα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στο ευρύ πεδίο των Κοινωνικών και Διοικητικών Επιστημών, αλλά και από τμήματα στο πεδίο των θετικών επιστημών (τμήματα Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής κ.λπ.) και των οποίων τα προγράμματα σπουδών έχουν κάποια συνάφεια με τα παραπάνω αναφερθέντα τμήματα.

Στο ΠΜΣ «Πολιτική Οικονομία» γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) κατ’ έτος.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε Μάιο, με απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Σ.Ε.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου
 • Κατοχή άλλου πτυχίου β΄ κύκλου σπουδών
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Ερευνητική δραστηριότητα
 • Συστατικές επιστολές
 • Προφορική συνέντευξη κατά τη διαδικασία επιλογής σε Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων οριζόμενη από τη ΣΕ.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει Πίνακα των επιλεχθέντων φοιτητών. Οι επιλεχθέντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός χρονικού διαστήματος που θα καθορίζει η Σ.Ε. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον πίνακα επιλεχθέντων, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 12 x 7,5 = 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ του ΠΜΣ «Πολιτική Οικονομία» είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων (τέσσερα ανά εξάμηνο). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα είναι τρίωρα, οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δύναται να αναπροσαρμόζει την ύλη των μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού. Επίσης μπορεί να εντάξει στο πρόγραμμα μαθημάτων και κατ’ επιλογήν μαθήματα εναλλακτικά των ήδη προσφερόμενων.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα (Υποχρεωτικά)

 • Πολιτική Οικονομία Ι
 • Πολιτική Οικονομία ΙΙ
 • Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
 • Εξέλιξη της Μακροοικονομικής Σκέψης

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα (Υποχρεωτικά)

 • Πολιτική Οικονομία ΙΙΙ
 • Πολιτική Οικονομία ΙV
 • Θεσμικά Οικονομικά
 • Ποσοτικές Μέθοδοι

Γ΄ Εξάμηνο (Επιλογή τεσσάρων μαθημάτων από μία προσαρμοζόμενη λίστα με προτεινόμενα μαθήματα)

 • Σύγχρονη Νομισματική Θεωρία
 • Ελληνική Οικονομική Ιστορία
 • Πολιτική Θεωρία
 • Κοινωνική Πολιτική, Ανισότητα και Φτώχεια
 • Οικονομικά της Εργασίας –  Μέλλον της Εργασίας
 • Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστημών
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία
 • Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης
 • Ειδικά Θέματα Προχωρημένης Πολιτικής Οικονομίας
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Διεθνή Οικονομικά (Διεθνές ΕμπόριοΔιεθνή Χρηματοοικονομικά)
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Τα οκτώ (8) μαθήματα των πρώτων δύο εξαμήνων είναι υποχρεωτικά και παρέχουν κυρίως την εισαγωγή, την εξοικείωση και την εμβάθυνση στις διάφορες προσεγγίσεις της Πολιτικής Οικονομίας (κυρίως τη Μαρξιστική, την Κεϋνσιανή, τη μετα-κεϋνσιανή, τη θεσμική, και άλλες νεομαρξιστικές και ριζοσπαστικές σχολές σκέψης), στην Ιστορία Οικονομικής Σκέψης και στα ποσοτικά εργαλεία που συνήθως χρησιμοποιούνται στις εμπειρικές εφαρμογές της Πολιτικής Οικονομίας. Στο τρίτο εξάμηνο προσφέρεται ένα ευρύ σύνολο μαθημάτων πεδίου με περιεχόμενο και θεματολογία από τον ευρύτερο χώρο της Πολιτικής Οικονομίας, από τα οποία επιλέγονται τέσσερα.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ