ΔΠΜΣ: Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- Πληροφορική της Υγείας

το άρθρο ενημερώθηκε στις 08.05.2023

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Νοσηλευτικής του  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  του Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

.

ΠΜΣ: «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- Πληροφορική της Υγείας»

(Health Care Management – Health Informatics)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527, Γουδή, Αθήνα  Γραφείο 1-05

Τηλέφωνα: 210 7461492, Fax : 210 7461492 E-mail: mcharal@nurs.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.

Γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας», είναι να εφοδιασθούν τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας με την δυνατότητα αναλυτικής στρατηγικής σκέψης αλλά και σημαντικά διοικητικά εργαλεία προκειμένου να είναι σε θέση να καινοτομούν και να ηγούνται των μελλοντικών εξελίξεων στο τομέα της φροντίδας υγείας. Ο συνδυασμός ακαδημαϊκού τρόπου σκέψης και τεκμηρίωσης με την χρήση πρακτικών και ρεαλιστικών επιχειρησιακών στρατηγικών στον τομέα της υγείας θα βοηθήσει τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας να αναπτύξουν τεχνικές αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας, να επανασχεδιάσουν, καινοτομώντας, τον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος υγείας.

Επίσης, οι απόφοιτοι θα εφοδιασθούν με όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, στα θέματα επικοινωνίας, δικτύων, βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων υγείας, ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών, συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων, σημάτων και εικόνων που θα τους επιτρέπουν να επεξεργάζονται με συστηματικό τρόπο όλες εκείνες τις πληροφορίες που τους είναι αναγκαίες προκειμένου να παρέχουν ποιοτικότερη φροντίδα υγείας. Παράλληλα, η εξοικείωσή τους με το πεδίο της πληροφορικής θα καλύψει υπολογιστικές και πληροφοριακές πλευρές των διαδικασιών και των δομών των υπηρεσιών υγείας ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο καλύτερα την μελέτη των διαδικασιών της νόσου και της λήψης αποφάσεων.

Ο Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι διττός. Αφενός μεν στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σύγχρονου, πολύπλοκου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του τομέα υγείας. Παράλληλα, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τα στελέχη υπηρεσιών υγείας με έναν ολιστικό τρόπο προσέγγισης έτσι ώστε να μπορούν να συνδυάσουν γνώσεις και διαίσθηση, αναλυτικό τρόπο σκέψης και κριτική θεώρηση προκειμένου να εξελιχθούν σε επιτυχημένους ηγέτες των υπηρεσιών υγείας.

Αφετέρου δε λόγω του ότι οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι ραγδαίες αυτό έχει συμβάλει ώστε να έχουν τροποποιηθεί οι υπηρεσίες στο χώρο της υγείας. Έτσι, όλοι οι οργανισμοί υγείας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν πλήθος τεχνολογικών εργαλείων ώστε να διατηρούν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι όσον αφορά τις διάφορες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας. Στην ουσία, τον συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των επαγγελματιών υγείας με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής της Υγείας και αφορά την αποθήκευση, την ανάκτηση, το διαμοιρασμό και τη βέλτιστη χρήση βιοϊατρικών δεδομένων, πληροφοριών και γνώσης, στοχεύοντας έτσι στην επίλυση των προβλημάτων και την βελτίωση της φροντίδας υγείας.

Τίτλος Σπουδών:

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc in Healthcare Management).
2. Πληροφορική της Υγείας (MSc in Health Informatics)

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα, εκτός από την περίπτωση προσκεκλημένου διδάσκοντα από το εξωτερικό, όπου το μάθημα θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Δίδακτρα: Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 2000 ευρώ στο σύνολό του και κατατίθεται σε τρεις δόσεις (680 € με την εγγραφή, 660 € στην αρχή του β’ εξαμήνου και 660 € στην αρχή του γ’ εξαμήνου). Το ποσό ενδέχεται να αναπροσαρμόζοται με βάση τις διατάξεις κάθε έτους.Τα δίδακτρα αξιοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών σε υλικοτεχνικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 50 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος.

Όλοι oι υποψήφιοι πρέπει vα γνωρίζουν καλά τηv ελληνική και απαραιτήτως την Αγγλική γλώσσα . Η γvώση της Αγγλικής γλώσσας επιβεβαιώνεται με γραπτή εξέταση και γίνεται από μέλη ΔΕΠ. Μόνο όσοι υποψήφιοι περατώσουν επιτυχώς τη δοκιμασία της Αγγλικής γλώσσας μπορούν vα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο επιλογής, που είναι η συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Προφορική συνέντευξη(40%)
  • Βαθμός πτυχίου (20%)
  • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας (ελάχιστο επίπεδο Lower B2) (15%)
  • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών (10%)
  • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό (5%)
  • Δημοσιεύσεις σε ποσοστό (5%)
  • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό (5%)

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να εφοδιάσει τους φοιτητές με:

  • Βαθιά κατανόηση των αρχών, της πολιτικής και των μεθόδων της διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας
  • Ικανότητα ορθής κατανομής των πόρων και σχεδιασμού των απαραίτητων δράσεων προς επίτευξη των στόχων των Οργανισμών Υγείας
  • Κατανόηση των εννοιών των οικονομικών της υγείας.

Ειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Οδηγός Σπουδών

Ειδίκευση: Πληροφορική της Υγείας Οδηγός Σπουδών

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027 – 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ