ΠΜΣ: Αστικό Δίκαιο (Civil Law)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 27.12.2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Νομικής (Αθήνα)

ΠΜΣ: Αστικό Δίκαιο (Civil Law)

Έδρα: 

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής:  Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (Κτίριο Νομικής) 157 84 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 3688659,  Fax: 210 3688640

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Αστικού Δικαίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Τίτλος Σπουδών:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις:

α) Γενικό Αστικό Δίκαιο (General Civil Law).
β) Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες (Civil Law and New Technologies).
γ) Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές (Civil Law and Modern Financial  Transactions).

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική ή και η αγγλική, ύστερα από πρόταση και έγκριση της Συνέλευσης.

Δίδακτρα: Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται στα 600,00 € για κάθε εξάμηνο.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευση και καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Συνέλευσης, με εισήγηση της Σ.Ε.

Με την ίδια απόφαση, μπορούν να γίνονται επιπροσθέτως δεκτοί έως τρεις (3) δικαστικοί λειτουργοί ανά ειδίκευση, επιλεγόμενοι με βάση το βαθμό πτυχίου, την τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και προφορική συνέντευξη. Στην Προκήρυξη του Προγράμματος ανακοινώνεται ο ακριβής αριθμός εισακτέων και ο τρόπος εισαγωγής.

Διαδικασία επιλογής:

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι:

α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι., του οποίου ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 101 παρ. 5 του ν. 4547/2018 και

β) έχουν πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) μίας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Με απόφαση της Σ.Ε., μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσης γνωστικά αντικείμενα.

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. της Νομικής Σχολής, απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε αξιολόγηση, γραπτή ή προφορική, από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, έπειτα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι απέκτησαν το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή συγκεντρώνουν βαθμό «Λίαν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση μαθήματα ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές με τη δηλούμενη ειδίκευση γνωστικό αντικείμενο.

Τα εξεταστέα αντικείμενα και η μορφή της αξιολόγησης καθορίζονται ετησίως με απόφαση της Συνέλευσης, με εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουνίου κάθε έτους και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Περιγραφή των εξεταστέων αντικειμένων και της μορφής των εξετάσεων περιλαμβάνεται στην Προκήρυξη του Προγράμματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία από τις γλώσσες της παραγράφου 1, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλει δήλωση σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται από μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής, μετά τη διενέργεια των εισαγωγικών  εξετάσεων του άρθρου 8, επί νομικού κειμένου. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρίζεται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό.

Το Π.Μ.Σ. προκηρύσσεται μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους, με απόφαση της Συνέλευσης, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. Στην Προκήρυξη περιλαμβάνονται, ανά ειδίκευση, τουλάχιστον:

α) οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής
β) ο αριθμός εισακτέων
γ) τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και
η προθεσμία υποβολής
δ) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής
ε) η ημερομηνία των εξετάσεων.

Kάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει κατ’ έτος αίτηση υποψηφιότητας σε δύο – κατ’ ανώτατο όριο – ειδικεύσεις, είτε του ίδιου, είτε διαφορετικών Π.Μ.Σ., αλλά, εφόσον επιτύχει και στις δύο, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην ειδίκευση που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή. Το έντυπο της «αίτησης υποψηφιότητας» είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής (Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών), συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Προκήρυξη.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η αξιολόγηση διενεργείται εντός των δύο πρώτων εβδομάδων του μηνός Σεπτεμβρίου. Μετά το πέρας της, οι συμμετέχοντες κατατάσσονται με βάση τη σειρά της βαθμολογίας τους, η οποία αποτυπώνεται με ακέραιο αριθμό και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Η οριστική σειρά επιτυχίας καταρτίζεται από τη Σ.Ε. μετά την ολοκλήρωση και των εξετάσεων ξένης γλώσσας και εγκρίνεται από τη Συνέλευση της Σχολής.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό (5 και άνω). Σε περίπτωση εξέτασης υποψηφίων σε περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε ένα από αυτά.

Αν ο αριθμός επιτυχόντων σε μία ειδίκευση είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο στην ετήσια προκήρυξη του Π.Μ.Σ, εγγράφονται όλοι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις υποψήφιοι. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων, οι υποψήφιοι επιλέγονται με σειρά κατάταξης. Αν υπάρχουν ισοβαθμούντες με τον τελευταίο, εγγράφονται όλοι οι ισοβαθμούντες. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων υπολείπεται των οκτώ (8), το Πρόγραμμα ή η επί μέρους ειδίκευση δύναται να μην προσφερθεί, μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης.

Ο πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει εκτός από τους επιλεγόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και κατάλογο επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται από επιλαχόντες εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής.

Οι εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν την επόμενη μέρα από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στην οποία επικυρώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων. Η προθεσμία για τις εγγραφές είναι δεκαπέντε (15) ημέρες. Εντός της προθεσμίας αυτής, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν τα μαθήματα επιλογής τους για το πρώτο εξάμηνο. Τα μαθήματα επιλογής για το δεύτερο εξάμηνο δηλώνονται τη δεύτερη εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου αυτού.

Οι πίνακες των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα και ανά ειδίκευση και οι πίνακες των τελικώς εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών καταχωρίζονται στο Μητρώο του άρθ. 15 και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Τρόπος παρακολούθησης:

Η διδασκαλία τόσο των υποχρεωτικών μαθημάτων όσο και των μαθημάτων επιλογής συνίσταται στην εις βάθος επεξεργασία ειδικών θεμάτων της ειδίκευσης και την ανάδειξη σύγχρονων τάσεων και προβληματισμών, με ανάπτυξη από το διδάσκοντα, με εκπόνηση εργασιών, με διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που, κατά την κρίση του διδάσκοντος, μπορεί να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και κατάρτιση του φοιτητή. Η διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει ενδιάμεσες ασκήσεις, επισκέψεις σε ρυθμιστικούς ή άλλους φορείς και εικονικές δίκες.

Μπορεί επίσης να οργανωθεί σε σεμιναριακές ενότητες, με διαφορετικούς εισηγητές υπό την επίβλεψη του οριζόμενου στο πρόγραμμα διδάσκοντος. Ο αριθμός των απουσιών ανά μάθημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρείς (3), εκ των οποίων οι δύο (2) αδικαιολόγητες. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η υπέρβαση του ως άνω αριθμού απουσιών σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, υποχρεωτικά ή επιλογής, συνεπάγεται διαγραφή από το Π.Μ.Σ., με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από εισήγηση της Σ.Ε

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Απόκτηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών – Πιστωτικές μονάδες

Η φοίτηση στο εντατικό Π.Μ.Σ. «Αστικό Δίκαιο» της Νομικής Σχολής και η απόκτηση του Δ.Μ.Σ. αντιστοιχούν σε εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες. Ειδικότερα, ο φόρτος εργασίας με τον οποίο επιβαρύνεται ο φοιτητής αποτιμάται σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα πρώτου και δεύτερου εξαμήνου. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτιμάται σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες. Με τα δεδομένα αυτά, το ΠΜΣ απεικονίζεται, σε επίπεδο πιστωτικών μονάδων, ως εξής:

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ειδίκευση: «Γενικό Αστικό Δίκαιο»

Α’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής Προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο)10
1.2Ειδικά θέματα στο σύστημα της Αδικοπρακτικής Ευθύνης10

Μαθήματα Επιλογής  (Ένα μάθημα επιλογής)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.3Θεσμοί Αγγλοσαξονικού και Αμερικανικού Αστικού Δικαίου10
1.4Ζητήματα Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου10
1.5Δίκαιο του Κτηματολογίου10
1.6Η Οικονομική Ζημία στο Δίκαιο των Συναλλαγών10
1.7Οικονομική Κρίση και Ιδιωτικό Δίκαιο10
1.8Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου στις Δημόσιες Συμβάσεις10
1.9Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο10
1.10Θεμελιώδη ζητήματα Δικονομικού Δικαίου10

Β’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Ερμηνεία των Νόμων και Δικαιοπραξιών10
2.2Ανώμαλη Εξέλιξη των Συμβάσεων σε συγκριτική εξέταση10
2.3Διπλωματική Εργασία15

Μαθήματα Επιλογής  (Ένα μάθημα επιλογής)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.4Αστική Ευθύνη του Δημοσίου10
2.5Η εξασφάλιση των πιστώσεων ιδίως στις σύγχρονες συναλλαγές10
2.6Ζητήματα από την εκ διαθήκης και την αναγκαστική κληρονομική διαδοχή10
2.7Δίκαιο Αστικής Ιατρικής Ευθύνης10
2.8Προσωπικότητα και Ιδιωτικές Έννομες Σχέσεις10
2.9Βιοηθική10
2.10Αθλητικό Δίκαιο10
2.11Ενέργεια και Αστικό Δίκαιο10
2.12Θέματα Φιλοσοφίας του Ιδιωτικού Δικαίου10
2.13Θέματα Ιδιωτικού/Δημοσίου Δικαίου στο Βυζάντιο10
2.14Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών10
2.15Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου των Συμβάσεων, ιδίως οι Γ.Ο.Σ. 10

2. Ειδίκευση «Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες»

Α’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Σύγχρονες Εξελίξεις στην Πνευματική Ιδιοκτησία και τα Συγγενικά Δικαιώματα10
1.2Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο10

Μαθήματα Επιλογής  (Ένα μάθημα επιλογής)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.3Θεσμοί Αγγλοσαξονικού και Αμερικανικού Αστικού Δικαίου10
1.4Ζητήματα Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου10
1.5Δίκαιο του Κτηματολογίου10
1.6Η Οικονομική Ζημία στο Δίκαιο των Συναλλαγών10
1.7Οικονομική Κρίση και Ιδιωτικό Δίκαιο10
1.8Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου στις Δημόσιες Συμβάσεις10
1.9Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση10
1.10Θέματα Δικαϊκής Ηθικής10

Β’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Σύγχρονα Προβλήματα Οικογενειακού Δικαίου10
2.2Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Αστικό Δίκαιο10
2.3Διπλωματική Εργασία15

Μαθήματα Επιλογής  (Ένα μάθημα επιλογής)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.4Αστική Ευθύνη του Δημοσίου10
2.5Η εξασφάλιση των πιστώσεων ιδίως στις σύγχρονες συναλλαγές10
2.6Ζητήματα από την εκ διαθήκης και την αναγκαστική κληρονομική διαδοχή10
2.7Δίκαιο Αστικής Ιατρικής Ευθύνης10
2.8Προσωπικότητα και Ιδιωτικές Έννομες Σχέσεις10
2.9Βιοηθική10
2.10Αθλητικό Δίκαιο10
2.11Ενέργεια και Αστικό Δίκαιο10
2.12Θέματα Φιλοσοφίας του Ιδιωτικού Δικαίου10
2.13Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών10
2.14Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου των Συμβάσεων, ιδίως οι Γ.Ο.Σ.10

3. Ειδίκευση «Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές»

Α’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.1Δίκαιο Τραπεζικών Συναλλαγών10
1.2Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή10

Μαθήματα Επιλογής  (Ένα μάθημα επιλογής)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
1.3Θεσμοί Αγγλοσαξονικού και Αμερικανικού Αστικού Δικαίου 10
1.4Ζητήματα Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου10
1.5Δίκαιο του Κτηματολογίου10
1.6Η Οικονομική Ζημία στο Δίκαιο των Συναλλαγών10
1.7Οικονομική Κρίση και Ιδιωτικό Δίκαιο10
1.8Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου στις Δημόσιες Συμβάσεις10
1.9Δίκαιο Διεθνούς Διαιτησίας10
1.10Εισαγωγή στο Λογιστικό Δίκαιο10

Β’ εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.1Συμβάσεις της Σύγχρονης Οικονομίας10
2.2Νομική Μεθοδολογία και Ιδιωτικό Δίκαιο10
2.3Διπλωματική Εργασία15

Μαθήματα Επιλογής  (Ένα μάθημα επιλογής)

ΚωδικόςΜάθημαECTS
2.4Αστική Ευθύνη του Δημοσίου10
2.5Η εξασφάλιση των πιστώσεων ιδίως στις σύγχρονες συναλλαγές10
2.6Ζητήματα από την εκ διαθήκης και την αναγκαστική κληρονομική διαδοχή10
2.7Δίκαιο Αστικής Ιατρικής Ευθύνης10
2.8Προσωπικότητα και Ιδιωτικές Έννομες Σχέσεις10
2.9Βιοηθική10
2.10Αθλητικό Δίκαιο10
2.11Ενέργεια και Αστικό Δίκαιο10
2.12Θέματα Φιλοσοφίας του Ιδιωτικού Δικαίου10
2.13Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών10
2.14Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου των Συμβάσεων, ιδίως οι Γ.Ο.Σ. 1010

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα: 

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ