{0353} : Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/12/2023

Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

Έδρα :

Διεύθυνση:  Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα 68200

Τηλέφωνο:  25520 41161 εως 64  Fax: 25520 41191, E-mail: secr@agro.duth.gr

Σκοπός του τμήματος

Αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ιδιαίτερα των αγροτικών – ακριτικών περιοχών.

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1999. Στη σύντομη αλλά δυναμική πορεία του επέτυχε βασιζόμενο σε σαφή ποιοτικά και ποσοτικά εκπαιδευτικά κριτήρια όπως και ερευνητικά να εδραιωθεί στον επιστημονικό χώρο της ειδικότητας του και συνδεόμενο στενά με την τοπική αγροτική κοινωνία να επιλύσει ανακύπτοντα προβλήματα αιχμής. 

Σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ 179 τ.Α’/06.09.1999 – Π.Δ. 208 άρθρο 1 η αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι : … να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου….

Το πρόγραμμα σπουδών συνθέτει προσεγγίσεις από διαφορετικές επιστημονικές εξειδικεύσεις της Γεωπονίας ήτοι: Αγροτική Οικονομία, φυτική και Ζωική Παραγωγή και Επιστήμη Τροφίμων. Στα πλαίσια της ποιοτικής εκπαίδευσης του, το Τμήμα ενίσχυσε τη διεξαγωγή έρευνας τόσον δια μέσου Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων, όσον και με την ανάπτυξη προγραμμάτων προς όφελος του γεωργικού περιβάλλοντος της τοπικής κοινωνίας. Η διασύνδεση του Τμήματος δια μέσω προγραμμάτων κινητικότητας η ερευνητικών με άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια διασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, ενισχύει τη διεξαγωγή έρευνας και συμβάλλει στην ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η Γεωπονία με αντικείμενα όπως η Βοτανική, η Φυσιολογία και η Ζωολογία, έχει ευρύτητα ως επιστήμη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει στεγανά και συνεργάζεται με πολλές βασικές επιστήμες όπως η Χημεία, τα Μαθηματικά και η Φυσική αλλά και σύνθετες όπως η Οικονομία και η Οικολογία. Για παράδειγμα η Χημεία είναι απαραίτητη για την κατανόηση της Εδαφολογίας, της Φαρμακολογίας και της Λιπασματολογίας, τα Μαθηματικά για την κατανόηση των Οικονομικών, η Φυσική για τη Μηχανολογία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. παρέχει τρεις κατευθύνσεις (6ο – 10ο Εξάμηνο):

 • Κατεύθυνση Α: «Διαχείριση Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος»
 • Κατεύθυνση Β: «Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων»
 • Κατεύθυνση Γ: «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων»

Πέντε εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τρία εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (4ο και 5ο) γενικής γεωπονικής υποδομής, τέσσερα εξάμηνα προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης στο 6ο, 7ο, 8ο και 9ο εξάμηνο, ένα εξάμηνο για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας το 10ο εξάμηνο και παράλληλα σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

Η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και για τον λόγο αυτό έχει θεσμοθετηθεί από την έναρξη της λειτουργίας του. Σκοπός της είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές του Τμήματος με την αγορά εργασίας. Πραγματοποιείται στα εργαστήρια του Ιδρύματος ή άλλων Κρατικών Ιδρυμάτων, σε υπηρεσίες και Ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων Υπουργείων με σχετικό αντικείμενο, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς ή και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργαστήρια που κατά την κρίση του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα παροχής συστηματικής εμπειρίας και γνώσης.

Οι φοιτητές του Τμήματος, υποχρεωτικά μετά το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Τόσο στην επιλογή του φορέα πρακτικής, όσο και στην πραγματοποίησή της, οι φοιτητές συνεπικουρούνται και εποπτεύονται από μέλη ΔΕΠ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε Κατεύθυνση:

Α) Oι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος, πέρα από τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη γενική Γεωπονική παιδεία, αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • εργαστούν αυτόνομα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη εταιρειών καθώς και σε δημόσιους φορείς κεντρικών και περιφερειακών δομών,
 • επιλύουν προβλήματα που αφορούν διαδικασίες γεωργικής παραγωγής και φυτοπροστασίας,
 • παρέχουν συμβουλές ορθών καλλιεργητικών πρακτικών (επιλογή, εγκατάσταση, θρέψη και φυτοπροστασία καλλιεργειών),
 • λαμβάνουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης εισροών,
 • εφαρμόζουν την επιστημονική γνώση για αύξηση της απόδοσης και βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων,
 • διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους για βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας,
 • εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα σχετικά με τον πρωτογενή τομέα,
 • αξιολογούν το κόστος και τα οφέλη από εναλλακτικές λύσεις, ώστε να επιλέγουν την πλέον κατάλληλη,
 • επιτυγχάνουν σύνθεση γνώσεων από τους τομείς της διαχείρισης της φυτικής παραγωγής, της φυτοπροστασίας και του περιβάλλοντος,
 • μεταβιβάζουν αποτελεσματικά και πειστικά τη γνώση,
 • επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και να ενημερώνονται για τις επιστημονικές, τεχνολογικές εξελίξεις στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Β) Οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, πέρα από τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη γενική Γεωπονική παιδεία, αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • εργάζονται αυτόνομα ως μονάδες εφαρμόζοντας την επιστημονική γνώση στην επίλυση ζητημάτων σχετικά με τον αγροτικό τομέα,
 • επιτυγχάνουν ομαδικότητα μέσω επικοινωνίας με άλλους επαγγελματίες του επιστημονικού χώρου και με κοινωνικές ομάδες γενικότερα,
 • αναζητούν και να αναλύουν πληροφορίες από διάφορες πηγές ενώ αντλούν δεδομένα από υφιστάμενες βάσεις δεδομένων,
 • αναπτύσσουν δεξιότητες προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης γεωργικής επιχειρηματικότητας,
 • χρησιμοποιούν οικονομικούς δείκτες, στατιστικά και οικονομετρικά υποδείγματα για να επιλύουν προβλήματα ή/και να σχεδιάζουν πολιτικές,
 • αναπτύσσουν υπολογιστικές δεξιότητες με τη χρήση εξειδικευμένου στατιστικού και μαθηματικού λογισμικού,
 • λαμβάνουν αιτιολογημένες αποφάσεις που βασίζονται σε στρατηγικό σχεδιασμό και αφορούν θέματα της αγροτικής οικονομίας και της διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων (διαχείριση αγροτικής παραγωγής, επεξεργασία και εμπορία αγροτικών προϊόντων),
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν μέτρα εφαρμογής των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στη γεωργία,
 • σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα στάδια εμπορίας και προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων,
 • αξιολογούν το κόστος και τα οφέλη από εναλλακτικές λύσεις, ώστε να επιλέγουν την πλέον κατάλληλη,
 • προσφέρουν υπηρεσίες παροχής συμβουλών και επιμόρφωσης σε θέματα οργάνωσης αγροτικών επιχειρήσεων και ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις των αγροπεριβαλλοντικών πολιτικών και ειδικότερα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής,
 • μεταβιβάζουν αποτελεσματικά και πειστικά την επιστημονική γνώση.

Γ) Τέλος, οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, πέρα από τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη γενική Γεωπονική παιδεία, αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • εφαρμόζουν την επιστημονική γνώση στη μοριακή, χημική, φυσικοχημική, και βιοχημική ανάλυση μικροοργανισμών και τροφίμων,
 • εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα σχετικά με τον τομέα των τροφίμων,
 • εφαρμόζουν περιβαλλοντικά φιλική και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση ενέργειας, νερού και βιομηχανικών αποβλήτων σε επιχειρήσεις τροφίμων,
 • εργαστούν στον ποιοτικό, υγιεινολογικό και τεχνολογικό έλεγχο των τροφίμων και των ποτών,
 • οργανώνουν τις γραμμές παραγωγής και τις αρχές επιλογής και λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού των βιομηχανιών τροφίμων,
 • σχεδιάζουν τις διεργασίες επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων,
 • λαμβάνουν αιτιολογημένες αποφάσεις που αφορούν σε θέματα της βιομηχανίας τροφίμων,
 • αξιολογούν το κόστος και τα οφέλη από εναλλακτικές λύσεις, ώστε να επιλέγουν την πλέον κατάλληλη,
 • μεταβιβάζουν αποτελεσματικά και πειστικά τη γνώση και παράλληλα να εκσυγχρονίζουν την επιστημονική γνώση.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Οργανική Χημεία, Αγροτική Οικονομική, Ανατομία Μορφολογία Φυτού, Εδαφολογία, Φυσιολογία Φυτού, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Συστηματική Βοτανική, Στατιστική, Προγραμματισμός Η/Υ, Βιοχημεία, Γεωργική Μηχανολογία, Γεωργική Υδραυλική, Γενετική, Οικονομικά Μαθηματικά, Εμπορία (Μάρκετινγκ) Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Ζωοτεχνία, Δενδροκομία, Φυτοπροστασία, Γονιμότητα Εδαφών, Φυτοπαθολογία, Γεωργικά Φάρμακα, Εκμηχάνιση Καλλιεργειών, Ιολογικές Ασθένειες, Εχθροί Καλλωπιστικών, Μυκητολογικές Ασθένειες Δενδρωδών & Αμπέλου, Αειφορική Ανάπτυξη Γεωργικών Πόρων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Γεωργική Εκπαίδευση, Γεωργική Τεχνολογία, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Ο γεωπόνος ερευνά, σχεδιάζει και εφαρμόζει τις μελέτες και τα προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης με σκοπό την αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Είναι συνεργάτης και τεχνικός σύμβουλος των αγροτών και τους καθοδηγεί στο σχεδιασμό της παραγωγής και στην οικονομική εκμετάλλευση των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων ζώων.

Συμβάλλει με την έρευνά του στην επίλυση των προβλημάτων και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, προλαμβάνει ή διαπιστώνει ασθένειες που προσβάλλουν τη γεωργική παραγωγή και υποδεικνύει τρόπους θεραπείας, προτείνει μέτρα για τη συγκομιδή, αποθήκευση και διάθεση των αγροτικών προϊόντων, συμβουλεύει αγρότες σε θέματα εκτροφής, διατροφής και αναπαραγωγής αγροτικών ζώων. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους, η βελτίωση, μεταποίηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων αλλά και ο έλεγχος, πριν αυτά διατεθούν στην αγορά, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και η διατήρηση των ισορροπιών του φυσικού περιβάλλοντος είναι αρμοδιότητες του γεωπόνου.

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να στελεχώσεις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΘΙΑΓΕ, ΜΦΙ, ΕΦΕΤ, κα), Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Νομαρχίες, κα), Τράπεζες (Αγροτική Τράπεζα), Σχολεία, καθώς και ιδιωτικούς φορείς:

 • ως σύμβουλος στην παραγωγική διαδικασία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων (Ιδιωτικός φορέας),
 • σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά προϊόντα),
 • σε χώρους γεωργικών εφοδίων (καταστήματα εμπορίας),
 • σε Συνεταιρισμούς,
 • ως σύμβουλοι σε ομάδες παραγωγών,
 • σε εταιρείες εκτέλεσης πειραμάτων αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού (GEP- Good Efficacy Practices),
 • σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων (Ολοκληρωμένη Διαχείριση, Βιολογική Γεωργία) και
 • σε ερευνητικά ιδρύματα.

Με την εγγραφή στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο αποκτά την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου και μπορεί να ανοίξεις κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού υλικού, εταιρεία εμπορίας και πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και άλλων γεωργικών ειδών.

Επιπλέον οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε μελετητικά γραφεία, σε γεωργοοικονομικά ερευνητικά ιδρύματα, στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και ως αυτοαπασχολούμενοι γεωπόνοι-γεωργοοικονομολόγοι.

Επίσης, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να απασχοληθούν σήμερα ως Επιστήμονες και Τεχνολόγοι Τροφίμων στις Βιομηχανίες Επεξεργασίας, Μεταποίησης και Συντήρησης Τροφίμων, στους αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς και στα διάφορα ερευνητικά κέντρα. Έργο και αρμοδιότητά τους είναι ο έλεγχος των πρώτων υλών, η επίβλεψη των γραμμών παραγωγής, ο ποιοτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος, η ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων, η επιλογή και η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, των υλικών συσκευασίας κλπ. Επίσης ασχολούνται με τον έλεγχο της υγιεινής κατάστασης των τροφίμων που διατίθενται στην αγορά, της θρεπτικής τους αξίας και της ενδεχόμενης νοθείας τους.

Τέλος, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, σκοπός και επιδίωξη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να συμβάλλει δια μέσου του εφοδίου της ακαδημαϊκής διδασκαλίας στην παροχή εμπεριστατωμένης γνώσης και ουσιαστικών δεξιοτήτων και εφοδίων στους φοιτητές του.

Επιπλέον, να δημιουργήσει ακαδημαϊκούς πολίτες με άρτια επιστημονική κατάρτιση, καλλιέργεια, ήθος, υψηλό αίσθημα ευθύνης και τέλος κριτική και δημιουργική σκέψη. Το εφόδιο της γνώσης που τους παρέχεται σε συνδυασμό με την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων θα οδηγήσει στην επαγγελματική διέξοδο και δραστηριοποίηση των αποφοίτων μας σε τομείς της εξειδίκευσής τους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για να δραστηριοποιηθούν ως Γεωπόνοι σε διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον ΕΛΓΑ, στον ΕΦΕΤ, σε εργαστήρια ελέγχου τροφίμων και υδάτων, σε χημικές φαρμακευτικές και βιομηχανίες τροφίμων, στις τράπεζες, σε Επαγγελματικά λύκεια, στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όλους τους Διεθνείς η Εθνικούς οργανισμούς που έχουν σύνδεση με την Αγροτική Ανάπτυξη και τα τρόφιμα.

Ακόμη μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως ερευνητές σε Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα και ως ακαδημαϊκό η άλλο προσωπικό σε Εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου.

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’),και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017). Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’),  :

   • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
   • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
   • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
   • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
   • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
   • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

 

Στατιστικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0353

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  200 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 4187 τ.Β’/08.08.2022)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Μαθηματικά: 25 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Φυσική : 25 %

Χημεία : 25 %

Βιολογία : 25 %

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομείς: α) Διοίκησης και Οικονομίας,  β) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 12.675

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 8.650

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 15.840

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023  : 9.640

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ