{0274} : Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/12/2023

Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

 Έδρα :

Διεύθυνση: Οδός Φυτόκου, 384 46 Ν.Ιωνία, Μαγνησία

Τηλέφωνο:  24210 93155, 93014  Fax: 24210 93144 E-mail : agrogram@agr.uth.gr

 Σκοπός του τμήματος :

Αποστολή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος είναι να παρέχει  γνώσεις για την πανεπιστημιακή κατάρτιση των μελλοντικών γεωπόνων, ώστε να είναι ικανοί να χειρίζονται  την κλασσική και τη σύγχρονη μεθοδολογία δημιουργίας και παραγωγής βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού  υλικού (γενετική βελτίωση, βιοτεχνολογία‐γενετική μηχανική), τη σύγχρονη καλλιεργητική τεχνική  (φυσιολογία, θρέψη, φυτοπροστασία), την ανάπτυξη σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας, τη διαχείριση των  φυσικών πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια στην παραγωγή προϊόντων φυτικής  προέλευσης.

Διάρκεια σπουδών : 5 έτη (10 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος στοχεύει στην παροχή όλων των απαραίτητων γνώσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη καλλιέργεια της γης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα έτσι όπως αυτά  διαμορφώνονται διεθνώς στον αγροτικό τομέα και πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών της αειφορικής  διαχείρισης των παραγωγικών συντελεστών.

Η χώρα μας με τη γεωγραφική της θέση και τις κλιματολογικές της συνθήκες επιτρέπει και ευνοεί την ανάπτυξη κάθε είδους πρωτογενούς παραγωγικής δραστηριότητας. Η συνεισφορά του κλάδου των  Γεωπόνων κρίνεται περισσότερο από ποτέ αναγκαία, αυτή την εποχή που η χώρα πρέπει να στηριχθεί στις  δυνάμεις της. Οι Γεωπόνοι οφείλουν να αναδειχθούν σε πρωταγωνιστές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής  της χώρας μας, στηρίζοντας αξίες και αναδεικνύοντας θέματα που άπτονται των επιστημονικών μας  ενδιαφερόντων όπως είναι: η βιοποικιλότητα της ελληνικής πανίδας και χλωρίδας, η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων, η βιώσιμη ανάπτυξη και η αυτάρκεια της ελληνικής  πρωτογενούς παραγωγής.

Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε και δίνει ιδιαίτερη έμφαση, ώστε η εκπαίδευση των υποψηφίων γεωπόνων να λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις για ολοκληρωμένη παραγωγή στα πλαίσια ολοκληρωμένης ανάπτυξης με ανάδειξη του ρόλου όλων των γνωστικών αντικειμένων της Φυτικής Παραγωγής. Έτσι το τμήμα ανταποκρίνεται και στην πρόκληση της AGENDA 2000 δίνει προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, στη μείωση εισροών ενέργειας και αγροχημικών, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία, την πιστοποίηση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Αυτή η αντίληψη της δομής των σπουδών θα δώσει στους πτυχιούχους Γεωπόνους του τμήματος τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούνται για να υποστηριχθεί ο ρόλος τους ως Γεωπόνου – συμβούλου σε μία σύγχρονη γεωργία, ανταγωνιστική και ταυτόχρονα φιλική στο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 5 ετών, περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που  αναφέρονται στις βασικές ενότητες των Φυσικών, Βιολογικών και Kοινωνικο‐Οικονομικών Eπιστημών, καθώς και μαθήματα προσανατολισμένα προς τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας, εξασφαλίζοντας τη  θεμελιώδη εξάσκηση και τα μέσα για τη μελέτη φαινομένων, συστημάτων και τεχνολογίας που άπτονται της  σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον, εισάγει την πρόσθετη και σημαντική διάσταση του  ανθρώπινου παράγοντα, τις δραστηριότητές του, τη συμπεριφορά και τη δημιουργικότητά του μέσα στο  γενικό γεωργικό περιβάλλον. Πέραν της παρακολούθησης μαθημάτων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει  υποχρεωτική πρακτική άσκηση και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Tο πρόγραμμα του Tμήματος απευθύνεται στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων, που δραστηριοποιούνται  στους τομείς της παραγωγής και διαχείρισης φυτικών προϊόντων, εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών  στο γεωργικό τομέα και περιβάλλον.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος επικεντρώνονται στην παροχή των απαιτούμενων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους αποφοίτους γεωπόνους, ώστε να είναι ικανοί

 • να τις εφαρμόζουν και να τις χειρίζονται και να τις αναπτύσσουν για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή ορθών πρακτικών με βάση την ολοκληρωμένη και αειφορική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος,
 • να χειρίζονται και να χρησιμοποιούν την κλασική και τη σύγχρονη μεθοδολογία δημιουργίας και παραγωγής βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού
 • να λαμβάνουν αποφάσεις, να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν την τεχνογνωσία και τις νέες τεχνολογίες στη γεωργία, να καθοδηγούν και να οργανώνουν τους παραγωγούς και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την εφαρμογή ορθών πρακτικών στη γεωργική παραγωγή, για τη μείωση εισροών ενέργειας και αγροχημικών, για την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, για την ασφαλή παραγωγή και την πιστοποίηση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων – τροφίμων φυτικής προέλευσης.
 • να συμβάλουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση γεωργικής πολιτικής,
 • να διδάσκουν και να επικοινωνούν τη γεωπονική επιστήμη.

Αυτή η αντίληψη της δομής των σπουδών παρέχει στους πτυχιούχους Γεωπόνους του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούνται για να υποστηριχθεί ο ρόλος τους ως Γεωπόνου-συμβούλου και ερευνητή, σε μια σύγχρονη γεωργία, ανταγωνιστική και ταυτόχρονα φιλική στο περιβάλλον.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Οργανική Χημεία, Αγροτική Οικονομική, Ανατομία Μορφολογία Φυτού, Εδαφολογία, Φυσιολογία Φυτού, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Συστηματική Βοτανική, Στατιστική, Προγραμματισμός Η/Υ, Βιοχημεία, Γεωργική Μηχανολογία, Γεωργική Υδραυλική, Γενετική, Οικονομικά Μαθηματικά, Εμπορία (Μάρκετινγκ) Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Ζωοτεχνία, Δενδροκομία, Φυτοπροστασία, Γονιμότητα Εδαφών, Φυτοπαθολογία, Γεωργικά Φάρμακα, Εκμηχάνιση Καλλιεργειών, Ιολογικές Ασθένειες, Εχθροί Καλλωπιστικών, Μυκητολογικές Ασθένειες Δενδρωδών & Αμπέλου, Αειφορική Ανάπτυξη Γεωργικών Πόρων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Γεωργική Εκπαίδευση, Γεωργική Τεχνολογία, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω : 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος, οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως εξής:

Α. Δημόσιοι Οργανισμοί

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς επίσης σε Ινστιτούτα και Σταθμούς Γεωργικής Έρευνας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) κ.λπ.
 • Αγροτική Τράπεζα: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογής, μελέτης και έρευνας, κεντρικά και περιφερειακά, και ως Διευθυντές Υποκαταστημάτων.
 • Υπουργείο Παιδείας: σε θέσεις Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και μετά από απόκτηση περισσότερων προσόντων (διάφορα επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών), στην Ανώτατη Εκπαίδευση αντίστοιχων ειδικοτήτων και Σχολών.
 • Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών και μελετών, π.χ. Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας,  Περιβάλλοντος – Χωροταξίας – Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Εξωτερικών (π.χ. ως γεωργικοί ακόλουθοι ή βοηθοί αυτών σε Πρεσβείες, Βιομηχανίες, κ.λπ.), Υπηρεσίες  Περιφερειών κ.ά.
 • Διάφοροι Οργανισμοί: Οργανισμός Γάλακτος, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΟΜΜΕΧ, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Οργανισμός  Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες), Οργανισμός  Πληρωμών και Επιδοτήσεων  Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κ.α.

Β. Ιδιωτικός Τομέας

 • Συνεταιριστικές Οργανώσεις όλων των βαθμίδων: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών, Προϊσταμένων Τμημάτων Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων και Διευθυντών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών, Συνεταιριστικών Γεωργικών Βιομηχανιών, κ.λπ.
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: τέτοιες επιχειρήσεις είναι λ.χ. διακίνησης και εμπορίας  βιταμινών, ιχνοστοιχείων κ.λπ., οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές γεωργο-αλιευτικές επιχειρήσεις, (π.χ. θερμοκηπιακές, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, ιστοκαλλιέργειες, βιοτεχνολογία φυτών, εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμών κ.λπ.).
 • Ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών) και παροχής υπηρεσιών: οργάνωση και αναδιοργάνωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οικονομικές εκτιμήσεις πάσης φύσεως ζημιών, παροχή συμβουλών σε γεωργικές και αλιευτικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακής, συνεταιριστικής και επιχειρηματικής μορφής (σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής) αναπτυξιακές μελέτες αγροτικών περιοχών, μελέτες σχετικά με την εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον αγροτικό χώρο, παροχή υπηρεσιών σε θέματα δημόσιας υγείας, απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μυοκτονίες στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον κ.λπ.
 • Ελεύθερο επάγγελμα: ως επιχειρηματίες, σε ατομική ή εταιρική μορφή, γεωργο-αλιευτικών επιχειρήσεων, καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων-γεωργικών μηχανημάτων-ζωοτροφών, κ.ά., εφοδίων, μελετητικών γραφείων, κ.λπ.
 • Διεθνείς Οργανισμοί. Ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., UNESCO, F.A.O. (Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας), WHO (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας), Διεθνών Μελετητικών και Αναπτυξιακών Γραφείων, κ.λπ.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  προβλέπονται στο άρθρο 131 του νόμου 5039 (ΦΕΚ 83 τ.Α’/03.04.2023) που δύναται να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωπόνου.

 • Το επάγγελμα του γεωτεχνικού,  είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο  με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’)και του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 135 τ.Α΄/11.09.2017). Πιο συγκεκριμένα :
  Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α’), :

   • Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9,
   • Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11,
   • Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13,
   • Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15,
   • Ιχθυολόγοι – Άρθρα 16 & 17,
   • καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς.

Ο Γεωπόνος προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμά του, οφείλει σύμφωνα με το Ν. 1474/84 να εγγραφεί στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  :

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2024

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0274

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,95

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 30 %

Χημεία : 30 %

Μαθηματικά: 20 %

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Υγείας και Ζωής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 20 %

Φυσική : 20 %

Χημεία : 30 %

Βιολογία : 30 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας : α) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 20 %

Νέα Ελληνικά : 20 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 30 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 30 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.610

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.810

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 18.400

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 15.020

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ