ΠΜΣ: Φυτιατρική και Περιβάλλον

το άρθρο ενημερώθηκε στις 09.01.2023

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

ΠΜΣ: «Φυτιατρική και Περιβάλλον»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής:  Οδός Φυτόκου, 384 46 Ν.Ιωνία, Μαγνησία

Τηλέφωνα: 24210 93006, 24210 93112 Fax: 24210 93144 E-mail : g-agr@uth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Φυτιατρική και Περιβάλλον. Σκοπός του Προγράμματος είναι:

Α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν τη Φυτιατρική και Περιβάλλον.

Β) Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία των καλλιεργειών και στη παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας προϊόντων για τον καταναλωτή

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Φυτιατρική και Περιβάλλον».

Διάρκεια σπουδών : Το Π.Μ.Σ. «Φυτιατρική και Περιβάλλον» διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 7 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ένα έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 60 ECTS.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Δίδακτρα: Χωρίς Τέλη Φοίτησης.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. «Φυτιατρική και Περιβάλλον»» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών Τμημάτων, Περιβαλλοντικών Τμημάτων και Τμημάτων Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ (Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ελάχιστο όριο στους τρεις (3) και κατά ανώτατο όριο στους δώδεκα (12) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διαδικασία επιλογής:

Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο καθορισμένο, σύμφωνα με την πρόσκληση, χρονικό διάστημα.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με (α) γραπτή εξέταση, (β) αξιολόγηση του φάκελου υποψηφιότητας και (γ) προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου όπως αναλύεται παρακάτω:

Α) Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξετάζονται σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Η ημερομηνία και η εξεταστέα ύλη ορίζεται στη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10). Για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. οι υποψήφιοι πρέπει να πετύχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 στη γραπτή εξέταση.

Β) Αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και προσωπική συνέντευξη: Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα μηδέν (0) έως δέκα (10). Για τη βαθμολογία κάθε υποψηφίου υπολογίζονται ο φάκελος υποψηφιότητας σε ποσοστό 80% και η προσωπική συνέντευξη σε ποσοστό 20%.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Σύγχρονες στρατηγικές και Μέθοδοι αντιμετώπισης εντόμων
  • Ορθολογική αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών
  • Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Tύχη στο περιβάλλον και στα τρόφιμα, ανάλυση υπολειμμάτων
  • Διαχείριση ζιζανίων
  • Μεταπτυχιακή Εργασία

Β’ εξάμηνο:

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • Ειδικά Θέματα Φυτιατρικής
  • Μάθημα Επιλογής
  • Μάθημα Επιλογής
  • Μεταπτυχιακή Εργασία.

Μαθήματα Επιλογής

  • Πρωτόκολλα και προγράμματα σύγχρονης φυτοπροστασίας
  • Αρχές και μέθοδοι διαγνωστικής Ασθενειών των φυτών
  • Οικολογία εντόμων
  • Κλιματική αλλαγή, Βιολογικές εισβολές και Φυτοπροστασία
  • Αντιμετώπιση Εχθρών σε Καλλιέργειες υπό κάλυψη, Περιαστικές περιοχές και Αποθηκευτικούς χώρους
  • Μέθοδοι Βιοστατιστικής στη Φυτιατρική και το Περιβάλλον.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’).

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ