ΠΜΣ: Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία

το άρθρο ενημερώθηκε στις 14.12.2022

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΠΜΣ: «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη) Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο: 2310 995195, 995197, 2310 992697 Fax: 2310 995202 E-mail: msc-naturalresources@for.auth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και φυσικό περιβάλλον, αξιοποίηση βιολογικών πόρων, (πρωτογενής και δευτερογενής παραγωγή) και επιχειρηματικός σχεδιασμός, διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών βιολογικής βάσης, χρηματοδοτήσεις και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ανάπτυξη νέας επιχειρηματικότητας και φυσικό περιβάλλον, οικονομικά περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής κοστολόγησης, κυκλική οικονομία και διαχείριση αποβλήτων, κοστολόγηση παραγωγής και επιχειρήσεων, οικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα επενδύσεων, μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών, αλυσίδα αξίας της και ιχνηλασιμότητα αυτής για τα προϊόντα βιολογικής βάσης, οργάνωση και διοίκηση περιβαλλοντικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, πιστοποίηση αειφορικής παραγωγής προϊόντων, κατανόηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της πράσινης πληροφορικής και των διαδικτυακών υπηρεσιών και αξιοποίηση τους στην λήψη αποφάσεων και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, την ενεργειακή βιωσιμότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για την παρακολούθηση, προγραμματισμό αξιοποίησης και έλεγχο των φυσικών πόρων, χωροθέτησης δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τα παραπάνω πλαισιώνονται από τα γνωστικά αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Στρατηγικές Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ερμηνεία Περιβάλλοντος, την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας, περιβαλλοντική εκπαίδευση και προγράμματα επιμόρφωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς και εξειδίκευση σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές επενδύσεις στους φυσικούς πόρους περιλαμβανομένου και του υδατικού περιβάλλοντος αλλά και της βιοπαρακoλούθησης των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.

Βασικό πυρήνα της σύγχρονης ευρωπαϊκής βιοοικονομίας και κατά συνέπεια και του προτεινόμενου του ΠΜΣ αποτελεί τέλος, η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου ως προϊόντα βιολογικής βάσης και η θεματολογία που αφορά τη συγκομιδή και τεχνολογία δασικών προϊόντων, τεχνολογία ξύλου, τεχνολογία παραγωγή επιπλέων και σύνθετων προϊόντων ξυλείας, ιδιότητες και χρήσεις των Σύνθετων Προϊόντων Ξύλου,Χημική τεχνολογία του ξύλου, ποιοτικός έλεγχος και πιστοποίηση προϊόντων ξύλου και επίπλου, Λειτουργία βιομηχανιών-βιοτεχνιών επεξεργασίας ξύλου και επίπλου και η αξιοποίηση του ξύλου και δασικής βιομάζας στηνπαραγωγή ενέργειας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι Η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα  της σύγχρονης δασοπονίας και διαχείρισης των φυσικών  πόρων της βιοοικονομίας, των τεχνολογιών διαχείρισης των φυσικών πόρων και επιχειρηματικότητας. Το εν λόγω ΠΜΣ συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και την τεχνολογία, με τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχευση και στους φυσικούς πόρους και οικοσυστήματα. Αποτέλεσμα είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία (γνωσιακά και τεχνολογικά) που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, κάνοντας καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων, δημιουργώντας αξία σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού στις επιστήμες του φυσικού περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και αναπτύσσοντας καινοτομίες φιλικές προς το περιβάλλον στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, θα αποτελέσουν το στελεχιακό εκείνο δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης των προϊόντων βιολογικής βάσης, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της βιοοικονομίας, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και βιομάζα, τον τουρισμό, τη διαχείριση αποβλήτων, τη συμβουλευτική περιβαλλοντικών επιχειρήσεων και επενδύσεων, πολυεθνικές επιχειρήσεις, τη διαχείριση προγραμμάτων, τη σύνταξη και υποβολή ερευνητικών και επενδυτικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση και την κατάρτιση με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, αλλά και στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα.

Επιπλέον το πρόγραμμα θα προετοιμάσει τους αποφοίτους του για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών, δίνοντας τη δυνατότητα να κατευθυνθούν σε μία ευρεία  θεματολογία έρευνας.

Τίτλος Σπουδών: Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία».

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική.

Δίδακτρα: Το ΠΜΣ “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι 2.900€ ανά φοιτητή και για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Σημειώνεται ότι δίνονται υποτροφίες τόσο στους φοιτητές που εισάγονται στο ΠΜΣ με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, όσο και σε όποιον/α συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα 6μαθήματα του 1ου εξαμήνου.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ειδικότερα γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτων της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο  όριο σε τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ετησίως, ενώ ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός για τη βιωσιμότητα του προγράμματος είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” θα γίνει με βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) με τα παρακάτω κριτήρια (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):

I. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος με ελάχιστο βαθμό «Λίαν καλώς» (40%).

II. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.(5%).

III. Επαρκής γνώση (άριστη/πολύ καλή/καλή γνώση) μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση (15%, 10%, και 5% αντίστοιχα).

IV. Συστατικές επιστολές, η ύπαρξη των οποίων θα προσμετράται θετικά.

V. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30%).

VI. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, όπως επαγγελματική εμπειρία (διάρκεια και είδος), ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (10%).

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο συνολικό «βαθμό». Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων (μέχρι 35) μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς». Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι και όλοι οι εισακτέοι οι οποίοι ισοβαθμούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90 ECTS.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

A΄Εξάμηνο:

  • Βιοοικονομία και ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι
  • Τεχνολογίες παρακολούθησης φυσικών πόρων
  • Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και Φυσικό Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Περιβάλλον
  • Βιομάζα και καινοτόμα προϊόντα
  • Οικονομική των υπηρεσιών του οικοσυστήματος

Β΄ Εξάμηνo:

  • Ερευνητική Μεθοδολογία
  • Επιχειρηματικά σχέδια και οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Μάθημα Επιλογής
  • Μάθημα Επιλογής
  • Μάθημα Επιλογής
  • Μάθημα Επιλογής

Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.

Μαθήματα Επιλογής:

  • Εφαρμοσμένη χωρική ανάλυση και συστήματα λήψης αποφάσεων
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής, Αειφορική Ανάπτυξη και Εναλλακτικός Τουρισμός
  • Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα
  • Περιφερειακή Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες
  • Διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας στο φυσικό περιβάλλον
  • Μάρκετινγκ νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Ερμηνεία Περιβάλλοντος
  • Αειφόρος κοστολόγηση και αειφορική λογοδοσία
  • Αειφορία και Αναπτυξιακή Πολιτική
  • Καινοτόμες Τεχνολογίες Βιώσιμων Υδατοκαλλιεργειών
  • Βιοπαρακολούθηση χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ