ΠΜΣ: Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων

το άρθρο ενημερώθηκε στις 14.12.2022

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΠΜΣ:  «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών
Οικοσυστημάτων»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη) Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο: 2310 995197 Fax : 2310 995202   E-mail: info@for.auth.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης σχετικά με την «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων», την ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στα πλαίσια της αειφόρου εκμετάλλευσης των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και κυρίως εφαρμοσμένες περιοχές της αειφόρου ανάπτυξης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, της διαχείρισης και της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών, και να προάγει την τεχνογνωσία και τα μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικά αποτελέσματα στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Τίτλος Σπουδών:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων», στις εξής ειδικεύσεις:

α) 1η: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ και

β) 2η: ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ.

Διάρκεια σπουδών : Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να αποφασίζεται η χρήση άλλης/ή και άλλης γλώσσας διδασκαλίας, κατόπιν εισήγησης του κάθε Συντονιστή/τριας των μαθημάτων.

Δίδακτρα: Για τη συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπονται τέλη φοίτησης συνολικού ύψους 2000 ευρώ ανά φοιτητή. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τους σε τρεις δόσεις, ως ακολούθως. 1η δόση 700 ευρώ, με την εγγραφή στο ΠΜΣ. 2η δόση 700 ευρώ, με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου των σπουδών 3η δόση 600 ευρώ, με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου των σπουδών.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κάτοχοι σχετικών τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως. Για κάθε ειδίκευση ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως.

Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, και η μοριοδότησή τους, περιλαμβάνουν:

 • Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος – 40 μόρια
 • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ. –10 μόρια
 • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών – 10 μόρια.
 • Επαρκής γνώση, Επιπέδου Β2 μιας ξένης γλώσσας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης, χωρίς μοριοδότησή.
 • Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας – 5 μόρια.
 • Διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες) – 5 μόρια.
 • 2 Συστατικές επιστολές. Απαιτούνται αλλά δεν μοριοδοτούνται.
 • Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή – 20 μόρια.
 • Επαγγελματική Εμπειρία – 5 μόρια.
 • Ερευνητική Εμπειρία – 10 μόρια.
 • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα – 10 μόρια.

Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότησή) των ανωτέρω κριτηρίων, όπου απαιτείται, ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.

Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια και καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συμπληρώνουν βαθμολογία 65 μορίων και άνω. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας εισέρχονται όλοι οι ισοβαθμίσαντες. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

1η Ειδίκευση:  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Α’ Εξάμηνο: 
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα)

  • Ερευνητική μεθοδολογία και προχωρημένη στατιστική στις βιολογικές επιστήμες
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιοπαρακολούθηση Φυσικών Πόρων
  • Τελευταίες τάσεις στην Οικολογία: Θεωρία και εφαρμογές
  • Συστηματική των Σπερματοφύτων
  • Οικολογία διαταραχών
  • Οικολογική ποικιλότητα και μέθοδοι εκτίμησής της
  • Ανάλυση της δομικής και λειτουργικής ποικιλότητας των χερσαίων (δασικών) Οικοσυστημάτων
  • Προστασία Δασικών Γενετικών Πόρων – Εξελικτική Γενετική
  • Μέθοδοι αποτίμησης της οικονομικής αξίας της βιοποικιλότητας.

Β’ Εξάμηνο: 
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα)

  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και χωρική ανάλυση δεδομένων
  • Ειδικά θέματα Χλωρίδας και Βλάστησης
  • Βιολογία σπανίων ειδών Άγριας Πανίδας
  • Κλιματική αλλαγή, εξέλιξη και προσαρμογή των οικοσυστημάτων
  • Διατήρηση της βιοποικιλότητας Ι (Διατήρηση σε επίπεδο οικοσυστημάτων)
  • Διατήρηση της βιοποικιλότητας II (Διατήρηση Ειδών Άγριας Πανίδας)
  • Προστασία της φύσης και Προστατευόμενες Περιοχές
  • Διοίκηση, διαχείριση και παρακολούθηση προστατευόμενων περιοχών
  • Διαχείριση περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Ηθική.

2η Ειδίκευση: ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

Α’ Εξάμηνο: 
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα)

  • Προχωρημένη Στατιστική και μεθοδολογία έρευνας των δασικών πόρων
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιοπαρακολούθηση Φυσικών Πόρων
  • Ορεινά εδάφη: Διαχείριση, προστασία, βελτίωση και αποκατάσταση των λειτουργιών τους
  • Συστηματική των Σπερματοφύτων
  • Oικολογία παραγωγικών δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας
  • Αξίες, Λειτουργίες, Υπηρεσίες και Προϊόντα δασικών οικοσυστημάτων
  • Γενετική Πληθυσμών, Ποσοτική Γενετική, Εφαρμογή Γονιδιωματικής στη Βελτίωση, Ειδικά Θέμα- τα Βελτίωσης – Αξιοποίηση
  • Συγκομιδή και οργάνωση της δασικής παραγωγής
  • Οικονομική αποτίμηση των υπηρεσιών των δασών.

Β’ Εξάμηνο: 
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα (Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα)

  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και χωρική ανάλυση δεδομένων
  • Γένεση και Ταξινόμηση εδαφών
  • Εφαρμοσμένη (Προσαρμοσμένη) Δασοκομική
  • Σύγχρονες τάσεις στη Γενετική Βελτίωση δασικών φυτών
  • Πρόβλεψη-Διαχείριση-Προστασία από επιδημίες βιοτικών παραγόντων
  • Δασική Διαχειριστική – Σύνταξη διαχειριστικών Μελετών
  • Δασοκομία Πόλεων – Περιαστικά Δάση
  • Δασοπονία πολλαπλών σκοπών – Σύγχρονα Θέματα Δασοπονίας – Πολυλειτουργικό δασικό φυτό – Δασικές φυτείες
  • Θρέψη φυτών – Μυκόρριζα .

Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών μονάδων που υποχρεούται να συμπληρώσει ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια είναι 90. Εξήντα από τα 12 μαθήματα (30 Πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο) και 30 από την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ