ΠΜΣ: Φυτό – Ριζόσφαιρα – Έδαφος: Η ολοκληρωμένη διαχείριση της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών

το άρθρο ενημερώθηκε στις 16.12.2022

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Επιστημών των Φυτών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

ΠΜΣ: «Φυτό – Ριζόσφαιρα – Έδαφος: Η ολοκληρωμένη διαχείριση της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών»

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Ιερά Οδός 75  118 75 Αθήνα.

Τηλέφωνα:  210 5294523, Email: pmsefp@aua.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

1. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, με την στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» να βρίσκεται στο επίκεντρο της Πράσινης Συμφωνίας, διότι απαντά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων με ολοκληρωμένο τρόπο και αναγνωρίζει τη στενή σχέση μεταξύ υγιών ανθρώπων, υγιών κοινωνιών και υγιούς πλανήτη.

2. Στα γεωργικά οικοσυστήματα είναι επείγουσα η ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση από τα αγροχημικά (φυτοφάρμακα, ανόργανα λιπάσματα) και τα αντιβιοτικά, να αυξηθεί η βιολογική γεωργία, να προωθηθούν ενέργειες για την καλή μεταχείριση των ζώων εκτροφής και να αντιστραφεί η απώλεια βιοποικιλότητας. Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχους (1) να μειώσει το περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα του συστήματος τροφίμων της ΕΕ (2) να ενισχύσει την ανθεκτικότητά του, (3) να προστατεύσει την επισιτιστική ασφάλεια απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας και (4) να είναι πρωτοπόρος σε μια παγκόσμια μετάβαση προς την οικονομικά βιώσιμη αειφορικότητα από το αγρόκτημα έως το πιάτο, αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες. Όλοι οι συντελεστές της αλυσίδας τροφίμων οφείλουν να πάρουν μέρος στην προσπάθεια για να καταστεί βιώσιμη η αλυσίδα τροφίμων. Οι γεωργοί, οι αλιείς και οι παραγωγοί προϊόντων υδατοκαλλιέργειας πρέπει να μετασχηματίσουν ταχύτερα τις μεθόδους παραγωγής τους και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις λύσεις που βασίζονται στη φύση, την τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία και το διάστημα για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον, να αυξήσουν την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και να μειώσουν και να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των συντελεστών παραγωγής.

3. Δεν προσλαμβάνονται από τα καλλιεργούμενα φυτά όλα τα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η περίσσεια των θρεπτικών στοιχείων (ιδίως των ανόργανων μορφών αζώτου και του φωσφόρου) στο περιβάλλον, προκύπτει λόγω της υπερβολικής χρήσης και των αστοχιών εφαρμογής τους στο έδαφος, και αποτελεί μία ακόμη σημαντική πηγή ρύπανσης του αέρα, του εδάφους και των υδάτων με επιπτώσεις για το κλίμα, την βιοποικιλότητα και την ποιότητα των εδαφών και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων αποδεκτών. Η Ευρώπη επιθυμεί να μειωθούν οι απώλειες των θρεπτικών στοιχείων τουλάχιστον κατά 50%, και επιχειρείται να μειωθεί η χρήση των ανόργανων λιπασματικών εισροών τουλάχιστον κατά 20 % έως το 2030, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με την πλήρη εφαρμογή της σχετικής περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας, με τον καθορισμό, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, των μειώσεων φορτίου θρεπτικών στοιχείων που εφαρμόζονται, με χρήση ισορροπημένης λίπανσης και την εφαρμογή βιώσιμης διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων και ειδικότερα με αποτελεσματική διαχείριση του αζώτου και του φωσφόρου στα πλαίσια του βιογεωχημικού τους κύκλου. Η Επιτροπή αναπτύσσει μαζί με τα κράτη μέλη σχέδιο δράσης, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων και την αντιμετώπιση της αντίστοιχης ρύπανσης στην πηγή προκειμένου να αυξήσει τη βιωσιμότητα του γεωργικού και του κτηνοτροφικού κλάδου [από COM(2020) 381].

4. Σε αυτά τα πλαίσια αναπτύχθηκε το παρόν Π Μ Σ. Η επιστημονική ανάπτυξη της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών έχει να παρουσιάσει πολλές και σημαντικές εξελίξεις πέρα από τις παραδοσιακές συνταγές και προσεγγίσεις.  Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η αποδοτικότητα της λίπανσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των θρεπτικών με στόχο τα 3Π: Ποσότητα, Ποιότητα και Περιβαλλοντική προστασία. Η σύγχρονη γεωργική δραστηριότητα προσπαθεί να επιτύχει συνδυαστικά τόσο την αύξηση της ποσότητας, όσο και την βελτίωση της ποιότητας του γεωργικού προϊόντος. Η έρευνα πλέον εντατικοποιείται για την ανάδειξη των εμπλεκόμενων μηχανισμών και την εμβάθυνση στον τρόπο της λειτουργίας τους, ώστε η διαθεσιμότητα θρεπτικών να συγχρονίζεται με τις ανάγκες θρέψης και η καλλιέργεια να προσλαμβάνει τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται σε κάθε θέση στον κατάλληλο χρόνο και στην κατάλληλη ποσότητα, με στόχο την βέλτιστη κατανομή τους μέσα στο φυτό και την ενίσχυση της ποιότητας του γεωργικού προϊόντος με παράλληλη ελαχιστοποίηση των απωλειών. Είμαστε στην εποχή της ορθολογικής λίπανσης που συνίσταται στην βέλτιστη χωροχρονική ακρίβεια εφαρμογής της, κάτω από την 3Σ προσέγγιση: Σωστή πηγή, Σωστή δόση, Σωστός τρόπος (που περιλαμβάνει τον σωστό χρόνο και τη σωστή θέση).

5. Όμως η κάθε γεωργική περιφέρεια έχει τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητές της, εδαφικές και κλιματικές, και οι όποιες αγρονομικές μεταχειρίσεις πρέπει να γίνονται (1) υπό το πρίσμα της σταθερότητας της αποδοτικότητας των καλλιεργειών και της ποιότητας των τελικών προϊόντων, (2) της διαφύλαξης της ποιότητας και της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος (αλλά και της ανάταξής του αν είναι υποβαθμισμένο), (3) της κλιματικής μεταβολής και (4) της οικονομικότητας των μεταχειρίσεων. Οι αγρονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκαθίσταται, αναπτύσσεται και αποδίδει μια καλλιέργεια σπάνια είναι ιδανικές. Η αντιμετώπιση της εμφάνισης ή της ενδογενούς ύπαρξης αντίξοων αγρονομικών συνθηκών είναι μέρος του πολυπαραγοντικού αγρονομικού προβλήματος και απαιτεί ολοκληρωμένη διαχείριση. Από την άλλη πλευρά, η ίδια η φύση του φυτικού οργανισμού βασίζεται στην ενδογενή ύπαρξη μηχανισμών προσαρμοστικότητας και πλαστικότητας, ώστε να καταφέρνει να αντιμετωπίζει την μεταβλητότητα των συνθηκών κατά την πορεία της ανάπτυξής τους.

6. Η ανάταξη του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος και η ενίσχυση της καλλιέργειας για να ανταπεξέλθει τους διάφορους συνδυασμούς αντίξοων καταστάσεων και η μεταβλητότητα της εμφάνισης αυτών των συνδυασμών έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και εμβάθυνσης, με αποτέλεσμα να έχουν αναπτυχθεί, ειδικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ένα πλήθος από δραστικές ουσίες, υλικά και πρόσθετα που αποτελούν πλέον μέρος της λιπασματικής αγωγής για την ενίσχυση της καλλιέργειας και της αποδοτικότητάς της. Οι εξελίξεις στην κατανόηση της φυσιολογίας των φυτών, των αλληλεπιδράσεων φυτών – μικροοργανισμών και της δράσης και οικολογίας των μικροοργανισμών της ρίζας και της ριζόσφαιρας σε μοριακό επίπεδο, έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη νέων κατηγοριών καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών. Επιπλέον, στην εργαλειοθήκη του αγρότη, πέρα από τον συμβατικό γεωργικό εξοπλισμό και τις μετεξελίξεις του, έχουν προστεθεί και ψηφιακά εργαλεία στον ήδη υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα η ψηφιοποίηση της γεωργίας να ανοίγει νέους ορίζοντες για τον αγρότη και νέες προκλήσεις για τον γεωπόνο – σύμβουλο του αγρότη.

7. Η ενσωμάτωση όλων αυτών των εξελίξεων και των προσεγγίσεων στην θρέψη των καλλιεργούμενων φυτών και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, καθώς και οι αλλαγές τις οποίες έχουν σηματοδοτήσει είναι αντικείμενο του παρόντος προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με στόχο να εκπαιδευτεί ο γεωπόνος – σύμβουλος στην κατανόηση του σχετικού υποβάθρου και στην αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Η γεωργική παραγωγή είναι μέρος ενός δυναμικού αγροοικοσυστήματος, το οποίο όσο εύκολα μπορεί να υποβαθμιστεί από λανθασμένες εκτιμήσεις, επιλογές και πρακτικές, τόσο δυσκολότερα μπορεί να αναταχθεί, με περισσότερο κόπο και μεγαλύτερο οικονομικό κόστος.

Σκοπός

1. Η μετεκπαίδευση πτυχιούχων γεωπόνων και δασολόγων στη θρέψη των καλλιεργούμενων φυτών με ολοκληρωμένη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος στις πεδοκλιματικές συνθήκες της ελληνικής επικράτειας. Η βασική εκπαίδευση των πτυχιούχων γεωπόνων τους καθιστά ικανούς να ασκήσουν γεωργία, με βάση τα τρέχοντα γεωργικά συστήματα και πρακτικές.

Όμως, η επιτυχημένη λήψη αποφάσεων, η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα απαιτεί πρόσθετο υπόβαθρο, το οποίο ενσωματώνει προχωρημένες και συνδυασμένες γνώσεις στα αλληλεξαρτώμενα πεδία:

• Των βιολογικών χαρακτηριστικών των αγρονομικών συστημάτων για επιτυχημένη διαχείριση των θρεπτικών (βιολογία των καλλιεργουμένων φυτών, φυσιολογία των φυτών, θρέψη φυτών υπό αντίξοες συνθήκες, φυσιολογία της ανθεκτικότητας σε αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες, επωφελείς (μικρο)οργανισμοί για τις καλλιέργειες).
• Του εδαφικού οικοσυστήματος και της ριζόσφαιρας που καθορίζουν τους βιοχημικούς κύκλους και την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων και του άνθρακα και την δομή και λειτουργία των εδαφικών μικροβιωμάτων.
• Του εδάφους ως κρίσιμου υποσυστήματος των χερσαίων οικοσυστημάτων (γνώση των διάφορων κατηγοριών των εδαφών, γεωγραφική τους κατανομή, εδαφικές λειτουργίες, καθώς και προστασία των εδαφικών πόρων από την περιβαλλοντική ρύπανση και διεργασίες υποβάθμισης).
• Της γνώσης των περιβαλλοντικών συνθηκών που συναντώνται στις περιφέρειες του ελληνικού χώρου.
• Της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων θρεπτικών αναγκών κατά την εγκατάσταση και την παρακολούθηση μιας καλλιέργειας.
• Εφαρμογής κριτηρίων επιλογής κατάλληλων καλλιεργειών και ποικιλιών με καλύτερη αποδοτικότητα της χρήσης των θρεπτικών εισροών.

2. Αυτές οι γνώσεις θα εφαρμοστούν, σε επιλεγμένες περιπτώσεις μελέτης, και στην εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής μεταπτυχιακής μελέτης.

Τίτλος Σπουδών:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό πεδίο «Φυτό – Ριζόσφαιρα – Έδαφος: Η ολοκληρωμένη διαχείριση της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών».

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ θα είναι ενιαίο χωρίς ειδικεύσεις.

Διάρκεια σπουδών :

Δύο (2) έτη ή τέσσερα (4) ημερολογιακά εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του Π.Μ.Σ. θα είναι η ελληνική ή/και η αγγλική. Απαιτείται επαρκής γνώση της αγγλικής.

Δίδακτρα:

Τα τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης είναι τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (3.800,00 €) και καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις, δηλαδή, 1.900,00 € και για κάθε έτος.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Κατηγορίες πτυχιούχων.

α) Το υφιστάμενο Π.Μ.Σ., απευθύνεται σε γεωπόνους και δασολόγους, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη θρέψη καλλιεργούμενων φυτών και στα χαρακτηριστικά και τις προσεγγίσεις της ολοκληρωμένης διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, σε ποικίλα και μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα.

β) Γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών των Γεωπονικών και Δασολογικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Ο αριθμός των εισακτέων που εγγράφονται κάθε έτος στο Π.Μ.Σ. ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ., για κάθε κύκλο σπουδών, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 20 και, κατ’ ελάχιστο, στους 5.

Διαδικασία επιλογής:

Υποψηφιότητες.

α) Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως εισακτέοι/ες κάτοχοι τίτλου σπουδών των Γεωπονικών και Δασολογικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

β) Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν και όσοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει έγκαιρα να προσκομίσουν βεβαίωση ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα και την πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται).

γ) Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

δ) Η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους αποδεικνύεται όταν:

i) ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού,

ii) κατέχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας/γραμμάτων από ισότιμο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, iii) έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο Ίδρυμα (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) και iv) κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.

Διαδικασία εισαγωγής φοιτητών στο Π.Μ.Σ. και Δικαιολογητικά Υποψηφίων.

α) Με απόφαση της Σ.Ε του Π.Μ.Σ. δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, ανακοίνωση/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εισακτέων στο Π.Μ.Σ., με την οποία προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

β) Ειδικότερα, η ανακοίνωση περιλαμβάνει:

• Τη γενική περιγραφή του Π.Μ.Σ. (επιστημονικό περιεχόμενο, διάρκεια, κ.λπ.).
• Τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.
• Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.
• Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων.

γ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν έντυπη στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ, ή ηλεκτρονική αίτηση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, η οποία συνοδεύεται από:

i) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
ii) Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τη σχετική αρχή.
iii) Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης, όπου αυτή απαιτείται. Στις περιπτώσεις υποψηφίων που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, περιλαμβάνονται τα μαθήματα που έχουν ήδη ολοκληρώσει και τα μαθήματα που υπολείπονται.
iv) Επιθυμητές δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από Καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
v) Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής, και ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς. Τα αποδεκτά διπλώματα και πιστοποιητικά αποφασίζονται κάθε χρόνο από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.).

vi) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
vii) Πιστοποιητικά ή διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών που ο υποψήφιος κατέχει.
viii) Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες, αν υπάρχουν. Απολύτως απαραίτητα θεωρούνται τα πρώτα έξι (i – vi) δικαιολογητικά.
δ) Οι υποψήφιοι μπορούν μαζί με την αίτησή τους να υποβάλουν απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών τους. Εφόσον όμως, επιλεγούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα, και πριν την εγγραφή τους, θα πρέπει να καταθέσουν πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.
ε) Οι αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται στην Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Για να είναι η υποψηφιότητα έγκυρη πρέπει να υποβληθεί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της ορισθείσης ημερομηνίας.
Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή κατατίθενται εκπρόθεσμα (η ημερομηνία κατάθεσης προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου) δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, η οποία ολοκληρώνεται κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Επιλογή των υποψηφίων.

α) Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

• Γενικός βαθμός του πτυχίου.
• Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει.
• Σχετική επαγγελματική προϋπηρεσία.
• Επιθυμητές δύο συστατικές επιστολές.
• Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 9 του π.δ. 221/1990

Άλλα προσόντα, που αποδεικνύονται με σχετικά πιστοποιητικά (π.χ. Βαθμολογία στο GMAT ή άλλο συναφές τεστ).

• Συνέντευξη.

β) Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων ορίζονται από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.).

γ) Η εγγραφή στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την ύπαρξη του αναγκαίου επιστημονικού υπόβαθρου, που περιέχει ένα σύνολο προαπαιτούμενων γνώσεων οι οποίες καλύπτουν το ευρύτερο επιστημονικό αντικείμενο των Τμημάτων που χορηγούν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) μπορεί ζητήσει από κάποιον υποψήφιο να παρακολουθήσει προπτυχιακά μαθήματα που απαιτούνται κατά την κρίση της για την ολοκλήρωση του απαραίτητου επιστημονικού του υπόβαθρου πριν την ένταξή του στο Π.Μ.Σ. ή κατά τη διάρκεια φοίτησής του στο Π.Μ.Σ.

δ) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) διενεργεί τους τελικούς ελέγχους, αποφαίνεται για την εισαγωγή των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα αξιολογικής κατάταξης επιτυχόντων, και ανακοινώνεται στους/ις υποψηφίους/ες. Με την εγγραφή τους οι υποψήφιοι/ες αποδέχονται τους όρους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Επιλογή/έγγραφη υποψηφίων χωρίς τέλη φοίτησης.

Η επιλογή των υποψηφίων, που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, γίνεται αφού έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός των φοιτητών, που θα φοιτήσουν, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης. Μετά την κατάρτιση του οριστικού πίνακα επιτυχόντων η Σ.Ε., αφού διαπιστώσει τον συνολικό αριθμό εγγραφών με τέλη φοίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις του νόμου, καταρτίζει τον κατάλογο των φοιτητών που πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια και έχουν δικαίωμα να φοιτήσουν,
χωρίς την καταβολή τελών φοίτησης, εξετάζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν την οικονομική κατάσταση του υποψήφιου ή της υποψήφιας.
Από τον κατάλογο αυτό επιλέγει αυτούς με το χαμηλότερο εισόδημα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή επίδοση. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%), του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθήματα – ECDS)

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ./ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120), από τις οποίες 60 Π.Μ. κατανέμονται στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων (1ο και 2ο), 10 Π.Μ. στα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν κατά το 3ο και 4ο εξάμηνο και οι 50 Π.Μ. στη Διπλωματική Εργασία.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Πλήρους Φοίτησης:

Α’ εξάμηνο:

Δραστηριότητες

• Δράσεις ομοιογενοποίησης των μεταπτυχιακών φοιτητών.
• Παρακολούθηση διδακτικών ενοτήτων.
• Εκπόνηση εργασιών.
• Επιλογή ερευνητικού θέματος για εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης

Διδακτικές Ενότητες
1.1 Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές και Κανονισμοί

1.1α Νέος κανονισμός λιπασμάτων Ε.Ε.
1.1β Κατευθυντήριες γραμμές Ε.Ε.

1.2 Αναλυτική περιγραφή των δραστικών ουσιών και άλλων προσθέτων
1.3 Τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις και νέες μέθοδοι, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των ανοργάνων θρεπτικών:

1.3α Καταγραφή και αποτύπωση της θρεπτικής κατάστασης των καλλιεργειών.
1.3β Αποδοτικότερη βελτίωση της θρεπτικής κατάστασης των καλλιεργειών
1.3γ Σταθεροποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων φυτών.
1.3δ Βιωσιμότητα των καλλιεργειών και του αγροοικοσυστήματος.
1.4 Ψηφιακές χωρικές τεχνολογίες στην ολοκληρωμένη διαχείριση της θρέψης.

Β’ εξάμηνο:

Δραστηριότητες

• Παρακολούθηση διδακτικών ενοτήτων.
• Εκπόνηση εργασιών
• Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης για εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης.

Διδακτικές Ενότητες

2.1 Το βιολογικό υπόβαθρο των επεμβάσεων με πρόσθετα – Απόκριση των καλλιεργούμενων φυτών.
2.2 Το βιολογικό υπόβαθρο των επεμβάσεων με πρόσθετα – Απόκριση των ωφέλιμων μικροοργανισμών της ριζόσφαιρας.
2.3 Επεμβάσεις με πρόσθετα στο ριζοσφαιρικό έδαφος.
2.4 Διαφυλλικές εφαρμογές.
2.5 Κατηγορίες Εδαφών – Εδαφικές λειτουργίες – Προστασία εδαφικών πόρων.

2.5α Κατηγορίες εδαφών και χαρακτηριστικά τους.
2.5β Υπηρεσίες οικοσυστήματος.
2.5γ Προστασία Εδαφικών Πόρων και «Υγεία» των εδαφών.

2.6 Επάρκεια Τροφίμων και Υγεία του ανθρώπου.
2.7 Σύγχρονες τεχνικές και μέθοδοι διαχείρισης και ανάλυσης περιβαλλοντικών και βιολογικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

Γ’ εξάμηνο:

Δραστηριότητες

• Παρακολούθηση σεμιναρίων.
• Διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας.

Δ’ εξάμηνο:

Δραστηριότητες

• Παρακολούθηση σεμιναρίων.
• Διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας.
• Ανάλυση δεδομένων.
• Συγγραφή και παρουσίαση της μεταπτυχιακής μελέτης.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για έξι (6) έτη, τα οποία ισοδυναμούν σε τρεις (3) κύκλους λειτουργίας, μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή επικαιροποιήσεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών και των μαθημάτων σε ετήσια βάση.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ