ΔΠΜΣ: Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 02.01.2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

 

ΔΠΜΣ: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA)

Έδρα:

Διεύθυνση – Πόλη διεξαγωγής: Γρυπάρειο Μέγαρο Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59 Αθήνα 5ος όροφος γρ.520

Τηλέφωνα: 210 3689463 Email: secr@ba.uoa.gr

Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός :

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Πολιτικής και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» («Executive MBA»), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τον ν. 4485/2017. Ειδικότερα το συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ. θα υλοποιηθεί με τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία σε αίθουσα) ή/και με τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning, δηλαδή διδασκαλία σε αίθουσα, αλλά και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Η επιλογή της ή των εκπαιδευτικών διαδικασιών διδασκαλίας εναπόκειται στην κρίση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» έχει ως αντικείμενο τη μόρφωση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, που να προοδεύουν ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που είναι απαραίτητες για να γίνουν οι απόφοιτοί του ηγετικά στελέχη, που δημιουργούν αξία και διαμορφώνουν ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις οργανώσεις τους.

Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Το Δ.Π.Μ.Σ. θα υλοποιηθεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Το ελληνόφωνο πρόγραμμα είναι διακριτό ως προς την υλοποίησή του από το αγγλόφωνο πρόγραμμα. Το αγγλόφωνο πρόγραμμα στοχεύει στην προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα από όμορες χώρες, αλλά και στην παροχή της δυνατότητας φοίτησης σε Έλληνες που στοχεύουν να απασχοληθούν σε πολυεθνικές εταιρίες.

Τίτλος Σπουδών:

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» («Executive MBA»). Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Αccounting and Finance).
2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management).
3. Μάρκετινγκ (Marketing).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), με συγκεκριμένη ειδίκευση, είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων της συγκεκριμένης ειδίκευσης και η εκπόνηση σχετικής διπλωματικής εργασίας. Όλο το Δ.Π.Μ.Σ. έχει διεθνή προσανατολισμό, δίνει έμφαση στη διεθνή προσέγγιση και πρακτική και στοχεύει στην προώθηση συνεργασιών με άλλα γνωστά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς της αλλοδαπής.

Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν επιπλέον θεματικές ενότητες-μαθήματα που θα τους επιτρέψει την αναγραφή επιπλέον ειδίκευσης στο απονεμόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Κ.Π.Α. με αναφορά των ονομάτων όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Διάρκεια σπουδών :

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Συγκεκριμένα:

1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη).
2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Η φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα έτη).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα (για το ελληνόφωνο πρόγραμμα) και στην αγγλική γλώσσα (για το αγγλόφωνο πρόγραμμα).

Δίδακτρα:

Τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται σε 1.750 ευρώ ανά εξάμηνο για το ελληνόφωνο πρόγραμμα και 2.500 ευρώ για το αγγλόφωνο πρόγραμμα.

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων:

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις προβλέψεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Προϋπόθεση για την επιλογή, αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Δ.Π.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή και η σχετική διαδικασία εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν  είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Διαδικασία επιλογής: 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού. Κάθε Μάρτιο, με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
επιπέδου τουλάχιστον Β2 για το ελληνόφωνο πρόγραμμα και επιπέδου τουλάχιστον C1 για το αγγλόφωνο πρόγραμμα. Το επίπεδο γλωσσομάθειας δύναται να αξιολογηθεί και ύστερα από τη διενέργεια εξετάσεων.
9. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν την αναγνώριση του πτυχίου τους ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης τους βασικού πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34, του ν. 4485/2017 και την παρ. 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

– Βαθμός πτυχίου.
– Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών.
– Επαγγελματική εμπειρία.
– Ερευνητική δραστηριότητα.
– Δημοσιεύσεις.

– Συστατικές επιστολές.
– Προφορική συνέντευξη (σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου αριθμού υποψηφίων).

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα των επιλεχθέντων φοιτητών και τον καταθέτει
προς έγκριση στην ΕΔΕ.
Οι επιλεχθέντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ και εντός χρονικού διαστήματος που θα καθορίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγονται οι υποψήφιοι με τον υψηλότερο βαθμό πρώτου πτυχίου. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες υποψήφιοι, με βάση τη σειρά τους στον πίνακα επιλεχθέντων, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Χρήσιμα Έντυπα:

Περισσότερα στοιχεία :

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2031-2032 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ